THG

 

ประวัติความเป็นมาบริษัท

       บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด (“บริษัท”) เป็นบริษัทจำกัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2519 และเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2537 บริษัทได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนและได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก “บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด” เป็น “บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด (มหาชน)” ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีมติอนุมัติเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก “บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)” โดยประกอบธุรกิจหลักในกิจการโรงพยาบาล มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมประกอบธุรกิจอื่นๆ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางดำเนินการ

วิสัยทัศน์

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจคือ

เครือ THG จะเป็นสถานบริการทางการแพทย์ชั้นนำระดับสากล ที่มีคุณภาพเป็นเลิศ ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อความไว้วางใจ และพึงพอใจของผู้รับบริการ”

พันธกิจ

 1. รักษาคุณภาพมาตรฐานระบบบริหารจัดการและการบริการทางการแพทย์รวมถึงเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าถึงมาตรฐานที่สูงขึ้นทั้งระดับประเทศและระดับสากล
 2. แสวงหาและพัฒนานวัตกรรมระบบบริการทางการแพทย์รวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการให้บริการที่รวดเร็ว แม่นยำ และตรงต่อความต้องการ และความจำเป็นในการรักษา
 3. พัฒนาบุคลากรด้านจริยธรรม ความเป็นเลิศทางวิชาการ และความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา รวมไปถึงการพัฒนาจิตบริการ (Service Mind) เพื่อนำไปสู่ความไว้วางใจ ความมั่นใจ และความสุขของผู้รับบริการ
 4. นำเสนอมิติใหม่ในการรักษาในราคาที่ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงบริการได้

แนวทางดำเนินการ

เพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีแนวทางดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 1. รักษาคุณภาพมาตรฐานระบบบริหารจัดการและการบริการทางการแพทย์รวมถึงเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าถึงมาตรฐานที่สูงขึ้นทั้งระดับประเทศและระดับสากล
  • บริษัทฯ บริหารจัดการโรงพยาบาลฯให้มีบริการที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล โดยได้รับการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นการรับรองว่าโรงพยาบาลฯ มีการจัดระบบงานที่ดี เอื้อต่อการให้บริการอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการดำเนินการรักษาระดับมาตรฐานเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทฯ ให้มีมาตรฐานเดียวกัน
  • บริษัทฯ มีกลยุทธ์ที่จะมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โดยพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาใน 5 ศูนย์ยุทธ์ศาสตร์ ได้แก่ (1) ศูนย์ระบบประสาทและสมอง (2) ศูนย์โรคกระดูกและข้อ (3) ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ (4) ศูนย์หัวใจ และ (5) ศูนย์สูติ-นรีเวชกรรม ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  • บริษัทฯ จัดให้มีทีมที่ปรึกษาทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ รวมถึงร่วมสนับสนุนการเข้าถึงมาตรฐานสูงสุดด้านการดำเนินงานแก่โรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทฯ นำไปสู่การให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
  • บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมและให้ทุนเพื่อพัฒนาความรู้แก่บุคลากรทั้งด้านวิชาการและด้านการบริการอย่างสม่ำเสมอ
 2. แสวงหาและพัฒนานวัตกรรมระบบบริการทางการแพทย์รวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการให้บริการที่รวดเร็ว แม่นยำ และตรงต่อความต้องการและความจำเป็นในการรักษา​
  • บริษัทฯ พัฒนาระบบบริการการจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลรัฐในรูปแบบการให้บริการทั้งระบบและการให้บริการศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellent Center) ทำให้ประชาชนมีโอกาสได้รับบริการแบบโรงพยาบาลเอกชนโดยชำระตามสิทธิที่มีเหมือนโรงพยาบาลรัฐทั่วไป
  • บริษัทฯ มีนโยบายเน้นการขยายศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellent Center) เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุมเบ็ดเสร็จ
  • บริษัทฯ มีนโยบายในการแสวงหาและพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย มุ่งเน้นนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับและรับรองในระดับสากล อาทิ เทคโนโลยีการสแกน เทคโนโลยีห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การแพทย์ เทคโนโลยีการฟื้นฟูผู้ป่วย เป็นต้น เพื่อการให้บริการที่รวดเร็ว แม่นยำ ตรงต่อความจำเป็นในการรักษา และความต้องการของผู้รับบริการ
  • บริษัทฯ มีแผนที่จะให้บริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Living Complex) และพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อให้บริการที่ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ
  • บริษัทฯ มีระบบสนับสนุนบริการทางการแพทย์เพื่อดูแลผู้ป่วยและผู้ต้องการรับบริการที่บ้าน อาทิ การทำกายภาพบำบัด การเปลี่ยนสายยางต่อท่อออกซิเจนและน้ำเกลือ รวมถึงการให้บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อและการให้บริการกำจัดไรฝุ่นสำหรับผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ในบ้านและสถานศึกษา
  • บริษัทฯ พัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยทางไกล รวมถึงกลไกการปรึกษา การติดตามและการประเมินผลผู้ป่วยภายหลังหรือระหว่างการรักษา เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและลดเวลาในการเดินทางมารักษาของผู้ป่วยและญาติ
 3. พัฒนาบุคลากรด้านจริยธรรม ความเป็นเลิศทางวิชาการ และความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา รวมไปถึงการพัฒนาจิตบริการ (Service Mind) เพื่อนำไปสู่ความไว้วางใจ และความมั่นใจ และความสุขของผู้รับบริการ
  • ในปี พ.ศ. 2538 บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสยามในการก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์และ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งจะสามารถผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทฯ และโรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทฯ
  • ในปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเชียงราย และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อผลิตบุคลากรสายสนับสนุนทางการแพทย์ ได้แก่ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ และมีแผนที่จะร่วมมือกับสถาบันศึกษาต่างๆ ผลิตบุคลากรสายสนับสนุนทางการแพทย์อื่นๆ ได้แก่ ผู้ช่วยทันตแพทย์ ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยเภสัชกร เป็นต้น โดยมุ่งเน้นผลิตบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการและมาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นสถาบันที่ให้การรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะทางด้านวิชาชีพ โดยกำหนดระดับสมรรถนะของบุคคลให้เป็นมาตรฐานสากล
  • บริษัทฯ ได้จัดทำระบบการอบรมจริยธรรมและเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงให้ทุนบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
  • บริษัทฯ บริหารจัดการโรงพยาบาลธนบุรีที่สามารถรักษาพยาบาลได้ในระดับตติยภูมิ ซึ่งครอบคลุมโรคและความซับซ้อนที่สามารถรักษาในวงกว้าง สามารถให้บริการรักษาโรคโดยแพทย์เฉพาะทาง และมีการให้บริการศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellent Center) เพื่อการให้บริการทางการแพทย์ที่ผู้รับบริการมั่นใจและไว้วางใจ โดยมุ่งขยายระบบบริการศูนย์ความเป็นเลิศไปยังโรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทฯ และพื้นที่ที่มีความต้องการการรักษาพยาบาลของผู้รับบริการ
  • บริษัทฯ จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาจิตบริการของบุคลากร และประเมินผลการดำเนินงานของทุกฝ่ายอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรในแผนกหรือหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับสูง​
 4. นำเสนอมิติใหม่ในการรักษาในราคาที่ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงบริการได้​
  • บริษัทฯ กำหนดราคาการรักษาพยาบาลในระดับกลางโดยสามารถรักษาโรคที่มีความซับซ้อนได้เมื่อเทียบกับโรงพยาบาลที่มีราคาใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ผู้ป่วยสามารถเลือกรับบริการทางเลือกของสถานพักฟื้น หรือเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทฯ และโรงพยาบาลเครือข่ายของบริษัทฯ ซึ่งมีอยู่หลายแห่งทั่วประเทศ ในโรคที่ไม่มีความซับซ้อนเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
  • บริษัทฯ มีโครงการพัฒนาศูนย์พักฟื้นผู้ป่วย (Step-Down Care) เพื่อรองรับผู้ป่วยที่อยู่ในช่วงพักฟื้นหลังการผ่าตัด หรืออยู่ในช่วงบำบัดและต้องพักรักษาที่โรงพยาบาลนานกว่า 2 วัน โดยเน้นให้ญาติเป็นผู้ดูแลหรือสำหรับผู้ป่วยที่ดูแลตัวเองได้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการพักฟื้นในโรงพยาบาล โดยถือเป็นทางเลือกในการรับบริการด้วยค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่า
  • บริษัทฯ เป็นผู้รับจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลรัฐหลายแห่ง อาทิ โรงพยาบาลเมืองพัทยา โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และศูนย์หัวใจโรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งทำให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานโดยชำระค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่มีเช่นเดียวกับโรงพยาบาลรัฐทั่วไป

 

พัฒนาการที่สำคัญ

พ.ศ.

พัฒนาการที่สำคัญ

2519

13 สิงหาคม นายแพทย์บุญ วนาสิน และกลุ่มแพทย์ ได้ก่อตั้งบริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 20 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยาบาล โดยเห็นว่าในพื้นที่ธนบุรียังไม่มีโรงพยาบาลเอกชนเพื่อรองรับความต้องการของผู้ป่วย อีกทั้งโรงพยาบาลศิริราชยังหนาแน่นไปด้วยคนไข้ที่รอการรักษาเนื่องจากมีเตียงไม่เพียงพอ การก่อตั้งโรงพยาบาลธนบุรีจึงเป็นการตอบสนองต่อความต้องการในการรับบริการรักษาพยาบาลของคนไข้ได้อย่างดี

2520

10 พฤษภาคม โรงพยาบาลธนบุรีได้เปิดให้บริการ ณ เลขที่ 34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง เปิดดำเนินการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วย โดยทีมแพทย์ระดับอาจารย์จากโรงพยาบาลศิริราชซึ่งมีความปรารถนาร่วมกัน ในการให้บริการกับกลุ่มคนไข้ที่มีรายได้ปานกลางถึงสูงในย่านฝั่งธนบุรี เพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการรับบริการทางการแพทย์

2523

โรงพยาบาลธนบุรีได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจนจำนวนเตียงและห้องตรวจผู้ป่วยนอกไม่เพียงพอต่อความต้องการ ในปี พ.ศ. 2523 โรงพยาบาลธนุบรีมีการขยายและปรับเปลี่ยนรูปแบบอาคารเพิ่มเติมทั้งแนวราบและแนวสูง โดยเพิ่มความสามารถในการรองรับผู้ป่วยเป็น 113 เตียง ด้วยทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 60 ล้านบาท

2534

บริษัทฯ ได้ตั้งมั่นอยู่บนรากฐานของคุณภาพและความเอาใจใส่ของทีมแพทย์และพยาบาลอันเป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนย่านฝั่งธนบุรีส่งผลให้มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้จำนวนเตียงที่รองรับไม่พียงพอ จึงได้ดำเนินการขยายพื้นที่รับบริการโดยการสร้างโรงพยาบาล 12 ชั้น และเปิดการให้บริการโรงพยาบาลธนบุรี 2 ด้วยทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 300,000,000 บาท

2536

8 มีนาคม โรงพยาบาลธนบุรี 2  ตั้งอยู่เลขที่ 43/4 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 โดยเปิดให้บริการด้วยขนาด 68 เตียง

2537

21 ธันวาคม บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และได้จดทะเบียนเปลี่นชื่อบริษัทเป็น บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด (มหาชน)

2538

บริษัทฯ เริ่มดำเนินการขยายโรงพยาบาลในเครือตามต่างจังหวัด

มหาวิทยาลัยสยามและบริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความขาดแคลนด้านอัตรากำลังของบุคลากรทางการพยาบาล จึงได้ร่วมกันจัดการศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการให้การบริการพยาบาลที่มีคุณภาพ และนำความรู้วิชาชีพมาพัฒนาตนเอง และสังคมอย่างต่อเนื่อง 

2540

11 ธันวาคม บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้น บริษัท  ทันตสยาม  จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทขายเครื่องมือทันตกรรม  และประกอบกิจการร้านขายยา

2554

บริษัทฯ ทำสัญญาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการทางการแพทย์เพื่อให้บริการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจำนวน 129 เตียง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) แห่งแรกของประเทศไทย

2555

1 มิถุนายน โรงพยาบาลธนบุรี2 ได้ขยายการให้บริการโดยการเปิดให้บริการอาคาร 2 ทำให้มีเตียงเพื่อรองรับการบริการผู้ป่วยในรวมทั้ง 2 อาคารจำนวน 95 เตียง

บริษัทฯ ทำสัญญาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการเพื่อบริหารและดำเนินงานโรงพยาบาลเมืองพัทยา ขนาด 110 เตียง

2556

10 พฤษภาคม บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 600 ล้านบาท

 

บริษัทฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกันสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอน คณะแพทยศาสตร์ เพื่อผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพ และจรรยาบรรณเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ของประเทศ

2557

6 มกราคม บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้น บริษัท สิริเวช จันทบุรี จำกัด (มหาชน) เพิ่มขึ้น โดยถือหุ้นเป็นร้อยละ 31.87 ของทุนจดทะเบียน 585 ล้านบาท

16 กรกฎาคม บริษัทฯ ก่อตั้ง บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด ประกอบธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการและให้บริการรักษาเฉพาะด้านโรคหัวใจ โดยจัดตั้งหรือเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์หัวใจให้แก่สถานพยาบาล โดยถือหุ้นร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท บริษัทฯ รับจ้างเหมาบริการศูนย์หัวใจให้โรงพยาบาลภัทรธนบุรี และโรงพยาบาลบางพลี จ.สมุทรปราการ

22 กันยายน บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นบริษัท โมดูลล่าซอฟท์แวร์เอ็กซ์เปอร์ตีส จำกัด เพิ่มเติม ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มเป็นร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน 18 ล้านบาท

20 ตุลาคม บริษัทฯ ก่อตั้ง บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์แคร์ จำกัด เพื่อให้บริการทางสุขภาพแก่ผู้ป่วยที่บ้าน และเพื่อจัดทำโครงการดูแลผู้สูงอายุ โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท

15 ธันวาคม บริษัทฯ เข้าถือหุ้นร้อยละ 100 ของบริษัท ราชธานีเรียลตี้ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และจัดสรรที่ดินในโครงการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาท

24 ธันวาคม บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นบริษัท ธนบุรีพัฒนาที่ดิน จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น โดยถือหุ้นร้อยละ 99.78 ของทุนจดทะเบียน 800 ล้านบาท

30 ธันวาคม บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้น บริษัท อุบลรักษ์ จำกัด (โรงพยาบาลอุบลรักษ์) เพิ่มขึ้น ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มเป็นร้อยละ 34.04 ทุนจดทะเบียน 37.5 ล้านบาท

2558

22 เมษายน บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้น บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน) เพิ่มขึ้นทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มเป็นร้อยละ 54.23 ของทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท

16 พฤศจิกายน บริษัทฯ ซื้อหุ้นเพิ่มเติม บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท

2559

12 มกราคม บริษัทฯ ก่อตั้งบริษัท โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ธนบุรี จำกัด ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท

29 กุมภาพันธ์ บริษัทฯ ลงทุนในบริษัทร่วมค้าระหว่าง บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ WEGO Holding Company Limited โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 58.00 ทุนจดทะเบียน 230 ล้านเรนมินบิ (หรือเทียบเท่า 1,150 ล้านบาท)

29 มิถุนายน บริษัทฯ เพิ่มทุนเป็น 849.08 ล้านบาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“Initial Public Offering” หรือ “IPO”)

 

มาตรฐานบริการสำคัญที่ได้รับ

พ.ศ.

มาตรฐานบริการสำคัญที่ได้รับ

หน่วยงาน

2551

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการดำเนินงานด้านความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

2554

ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์

สภาการพยาบาล

2555- 2558

ฝ่ายวิเคราะห์โรค โรงพยาบาลธนบุรี ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2551 สำหรับห้องปฏิบัติการทางแพทย์

สภาเทคนิคการแพทย์

2555-2561

บริษัทฯ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริหารองค์กร

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

2557

ห้องปฏิบัติการมีผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ระดับดีเยี่ยม 

สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

2557

บริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

กรมโยธาธิการและผังเมือง

2557-2561

หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลธนบุรี ได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

แพทยสภา

2558

บริษัทฯ ได้ผ่านการทดสอบการจัดทำข้อมูลโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยใน ณ สถานพยาบาลเอกชน ด้วยระบบ Diagnostic Related Group (DRGs)

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

 

โครงสร้างบริษัท

คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัท

 1. คณะกรรมการบริษัท-Board of Directors (BOD)

1. นายแพทย์บุญ วนาสิน

 •  

2. นายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์

 •  

3. นายเฉลิมกุล  อภิบุณโยภาส

 •  

4. นางสาวนลิน  วนาสิน

 •  

5. นายขจร  ธนะแพสย์

 •  

6. นายศิธา  เมฆสวรรค์

 •  

7. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ

 •  

8. นายวีระชัย ศรีขจร

 •  

9. แพทย์หญิงลินดา  ไกรวิทย์

 •  

10. นายทิมโมตี้  เลิศสมิติวันท์

 •  

11. นายแพทย์ยูจีน ดี.เอ็ม.บี. ครูน

 •  

12. นางกรรณิการ์ งามโสภี

 •  

13. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์

 •  

14. ผศ. นพ. วิศิษฎ์ วามวาณิชย์

 •  

15. นางสาวสุวดี พันธุ์พานิช

 •  

 

 1. คณะกรรมการตรวจสอบ-Audit Committee (AC)

1. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ

 •  

2. นายวีระชัย ศรีขจร

 •  

3. นางกรรณิการ์ งามโสภี

 •  

4. นายณฐรักษ์ แสนชุ่ม

 •  

 

 1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง–Risk Management Committee (RMC)

1. ผศ. นพ. วิศิษฎ์  วามวาณิชย์

 •  

2. แพทย์หญิงลินดา ไกรวิทย์

 •  

3. นายเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส

 •  

4. นางสาวสุวดี พันธุ์พานิช

 • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 

 1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน-Nomination and Remuneration Committee (NRC)

1. นายวีระชัย ศรีขจร

 •  

2. แพทย์หญิงลินดา ไกรวิทย์

 •  

3. นายทิมโมตี้ เลิศสมิติวันท์

 •  

4. นางสาวสุวดี พันธุ์พานิช

 • คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 

 1. คณะกรรมการบริหาร Executive Committee (Excomm)

1. นายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์

 •  

2. นายแพทย์สุนทร ศรีทา

 •  

3. นายเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส

 •  

4. นายแพทย์อาศิส อุนนะนันทน์

 •  

 5. นางสาวสุวดี พันธุ์พานิช

 •  

 

 1. ผู้บริหาร

1. นายเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส

Chief Operation Officer(COO) GROUP 1

โรงพยาบาลธนบุรี, โรงพยาบาลธนบุรี 2 และโรงพยาบาลเครือข่าย

2. นายแพทย์สุนทร ศรีทา

Chief Operation Officer(COO) GROUP 2

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี, โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ธนบุรี, ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลธนบุรี และโรงพยาบาลคู่สัญญารัฐ

3. WONG CHOW KET

Chief Operation Officer(COO) GROUP 3

4. นายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์

Chief Operation Officer(COO) GROUP 4

บริษัท ทันตสยาม จำกัด, บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์เอ็กซ์เปอร์ตีส จำกัด, บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์แคร์ จำกัด, บริษัท ราชธานี เรียลตี้ จำกัด, บริษัท ธนบุรีพัฒนาที่ดิน จำกัด

5. นางสาวสุรวีย์ ชัยธำรงค์กูล

CFO

6. นางสาวอัญชลี ชวลิตจารีธรรม

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

 

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ธุรกิจรักษาพยาบาลในประเทศไทย

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย ได้แก่ โรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลธนบุรี 2 โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี โรงพยาบาลอุบลรักษ์ และโรงพยาบาลสิริเวช-จันทบุรี ซึ่งให้บริการรักษาพยาบาลทั่วไป (General Hospital) และรักษาพยาบาลโรคเฉพาะทาง โดยรับบริการทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยฉุกเฉิน รวมถึงมีบริการรถพยาบาล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียง และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถเทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำทั่วประเทศคอยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

 

ธุรกิจรักษาพยาบาลในต่างประเทศ

ดำเนินการโดย Weihai Thonburi Healthcare Investment Company Limited จดทะเบียนจัดตั้งที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และบริษัท WEGO Holding Company Limited ภายใต้ชื่อ Welly Golden Bay Hospital มีขนาด 200 เตียง ให้บริการรักษาโรคอย่างครอบคลุมครบวงจร โดยมีรูปแบบการบริการที่ให้ความสำคัญต่อผู้ป่วย ด้วยความเอาใจใส่ของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นการให้บริการที่แตกต่างจากโรงพยาบาลอื่น ๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

ธุรกิจรับจ้างเหมาบริหารทางการแพทย์

บริษัทฯ ให้บริการรับจ้างเหมาบริหารทางการแพทย์ในโรงพยาบาล และศูนย์แพทย์ชุมชน ได้แก่ โรงพยาบาลเมืองพัทยา และโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และศูนย์แพทย์ชุมชนนานาชาติเกาะล้าน โดยดำเนินการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลโรคทั่วไปและเป็นศูนย์รวมแพทย์เฉพาะทางสาขาต่าง ๆ โดยมีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมทางด้านความรู้และเทคโนโลยีในการรักษาอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกับการให้บริการด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ส่งผลให้โรงพยาบาลฯ มีการให้บริการที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล

 

ธุรกิจศูนย์แพทย์เฉพาะทาง

บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด ดำเนินธุรกิจรับจ้างบริหารศูนย์หัวใจให้แก่สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนที่ขาดแพทย์อายุรกรรมผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสวนหัวใจ บุคลากรในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย เน้นคุณภาพการให้บริการและเครื่องมือรักษาที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพปลอดภัย และความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นหลัก

 

ธุรกิจ Healthcare Solution Provider

Home Healthcare

 • บริษัทฯ ให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟูแก่ผู้ป่วยที่บ้าน (home health care) ผ่านบริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์แคร์ จำกัด
 • บริษัท ทันตสยาม จำกัด ดำเนินการจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทันตกรรม ครอบคลุมครบวงจรในลักษณะ “One Stop Service” บริษัทฯ มีความพร้อมของทีมงานที่มีประสบการณ์สูง ซึ่งเน้นการให้บริการหลังการขายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีร้านจำหน่ายยา ภายใต้แบรนด์ Apex Health Care ตั้งอยู่ตามห้างสรรพสินค้า

 

โครงการในอนาคต

ธุรกิจรักษาพยาบาล

โครงการขยายกำลังให้บริการของโรงพยาบาลธนบุรี

 • เพื่อให้การขยายธุรกิจในอนาคตดำเนินไปอย่างรวดเร็วและยั่งยืน  บริษัทฯจำเป็นต้องมีกำลังการให้บริการที่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษา
 • โครงการสร้างอาคารผู้ป่วยนอกขนาด 4 ชั้น มีจำนวนห้องตรวจให้บริการ 28 ห้องตรวจ คาดว่าจะเปิดให้บริการการรักษาได้ประมาณเดือนพฤษภาคม 2560
 • โครงการสร้างอาคารจอดรถขนาด 10 ชั้น สามารถจอดรถได้จำนวน 180 คัน ใช้งบประมาณ 120 ล้านบาท โดยเริ่มก่อสร้างในปี 2560 และจะเปิดให้บริการจอดรถได้ประมาณเดือน เมษายน 2561
 • โครงการสร้างอาคารผู้ป่วยนอกขนาด 7 ชั้น มีจำนวนห้องตรวจให้บริการ 69 ห้องตรวจ จะเปิดให้บริการการรักษาได้ประมาณเดือน  ธันวาคม 2561
 • โครงการสร้างอาคารพยาบาลขนาด 9 ชั้น คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในเดือนมกราคมปี 2561 และจะเปิดให้บริการการรักษาได้ประมาณเดือนธันวาคม 2563

โครงการขยายกำลังการให้บริการของโรงพยาบาลธนบุรี2

เนื่องจากโรงพยาบาลธนบุรี 2 ตั้งอยู่ในตำแหน่งของพื้นที่ขยายตัวฝั่งตะวันตกของกรุงเทพฯ ส่งผลให้มีปริมาณการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงมีนโยบายขยายพื้นที่เพื่อรองรับปริมาณผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น และครอบคลุมการให้บริการจากปัจจุบันระดับทุติยภูมิ (Secondary Care) เป็นระดับตติยภูมิ ( Tertiary Care)

 • ระยะที่ 1: ก่อสร้างอาคารใหม่ 4 ชั้น (อาคาร 3) ทำเป็นหอผู้ป่วยใน 80 เตียง คาดว่าจะจะให้บริการได้ในปี 2561
 • ระยะที่ 2: ดำเนินการขยายต่อเติมทางเชื่อมระหว่างอาคาร 1 และ อาคาร 2 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า คาดว่าจะให้บริการได้ในปี 2562
 • ระยะที่ 3: ปรับปรุงอาคาร 1 (อาคารเดิม) ให้เป็นอาคารใหม่ขนาด 6 ชั้น โดยเพิ่มเตียงผู้ป่วยใน 240 เตียง และพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยนอกให้มีภาพลักษณ์และทัศนียภาพของตัวอาคารให้สอดคล้องเหมือนอาคาร 2 และ 3 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาให้เทียบเท่าโรงพยาบาลธนบุรี คาดว่าจะพร้อมให้บริการในปี 2565

 

ธุรกิจ Healthcare Solution Provider

โครงการโรงพยาบาล ศูนย์พักฟื้น ธนบุรี (Thonburi Rehabilitation Center Hospital)

เครือโรงพยาบาลธนบุรีจึงได้ริเริ่มสร้างโรงพยาบาลเพื่อฟื้นฟู พักฟื้นให้แก่ผู้ป่วย เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และอำนวยความสะดวกสบายกับผู้ป่วย และครอบครัว โดยมีแนวคิดของโครงการเป็นอาคารสูง 7 ชั้น โดยเฟสแรกมีจำนวนเตียงทั้งหมด 59 เตียง และมีแผนเพิ่มจำนวนไม่เกิน 110 เตียง ในอนาคต คาดว่าจะพร้อมให้บริการในต้นปี 2562

โครงการเมดิคอลซิตี้ รังสิต

โครงการนี้เป็นการพัฒนาที่เกี่ยวพันกับบริการทางการแพทย์ครบวงจร (Healthcare Mixed Used Development) กล่าวคือ มีโรงพยาบาล ที่มีขีดความสามารถทางการรักษา “ขั้นสูง” (Tertiary Care) มีศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพที่มีขนาดใหญ่ โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์ตั้งแต่อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ รวมไปถึงสินค้าเพื่อสุขภาพ และมีบ้านพักผู้สูงอายุ ที่พักฟื้นสำหรับผู้ป่วย รวมอยู่ในพื้นที่เดียวกัน โดยคาดว่าจะเห็นความชัดเจนของโครงการเมดิคอลซิตี้ รังสิต มากขึ้นในไตรมาสที่ 4 ปี 2559

 

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

บริษัท

ประเภทกิจการ

ทุนชำระแล้ว

สัดส่วนการถือหุ้น

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สถานพยาบาลเอกชน 764,080,000 บาท -

บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน)

สถานพยาบาลเอกชน

388,271,118 บาท

55.87%

บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด

รับจ้างบริหารศูนย์หัวใจให้แก่สถานพยาบาลอื่นๆ

100,000,000 บาท

99.98%

บริษัท โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ธนบุรี

สถานพยาบาลเอกชน

90,000,000 บาท

99.99%

บริษัท สิริเวช จันทบุรี จำกัด (มหาชน)

สถานพยาบาลเอกชน

270,909,375 บาท

31.87%

บริษัท อุบลรักษ์ จำกัด

สถานพยาบาลเอกชน

112,500,000 บาท

34.04%

Weihai Thonburi Healthcare Investment Company Limited

สถานพยาบาลเอกชน

156,000,000

เรนมินบิ

58.00%

บริษัท ทันตสยาม จำกัด

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทันตกรรมและมีร้ายจำหน่ายยา ภายใต้แบรนด์ Apex Health Care

31,932,650 บาท

99.43%

บริษัท โมดูลล่าซอฟท์แวร์เอ็กซ์เปอร์ตีส จำกัด

ดำเนินการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารโรงพยาบาล

18,000,000 บาท

70.00%

บริษัท ราชธานี เรียลตี้ จำกัด

จัดสรรที่ดินบ้านพักผู้สูงวัย

700,000,000 บาท

100.00%

บริษัท ธนบุรีพัฒนาที่ดิน จำกัด

จัดสรรที่ดินบ้านพักผู้สูงวัย

800,000,000 บาท

99.78%

บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จำกัด

บริการรักษาพยาบาล

พร้อมที่พักอาศัย

150,000,000 บาท

99.99%

 

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานเลขานุการบริษัท OCS@thg.co.th

 

การร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blower)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานรับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย การกระทำทุจริต รวมถึงการกระทำผิดกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ หรือมีข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ โดยอีเมล์ถึงผู้บริหารระดับสูงโดยตรงที่ bod@thg.co.th, IA@thg.co.th หรือผ่านสำนักงานเลขานุการบริษัท

เบอร์โทรศัพท์          02-159-0336

เบอร์โทรสาร            02-159-0336

E-mail Address: BOD@thg.co.th, IA@thg.co.th, OCS@thg.co.th

ที่อยู่ 34/1 ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย 10700

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสโดยการไม่เปิดเผยแต่จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ โดยในเบื้องต้นฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวม กลั่นกรองข้อมูล พิสูจน์หาข้อเท็จจริง พร้อมสรุปเรื่องดังกล่าวนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา หากพบว่าเป็นข้อมูลที่กระทบต่อบริษัทฯ จะต้องนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

 

การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแส

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายและแนวทางในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิด โดยจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

 


ศูนย์รักษาเฉพาะทาง