นพ.อรรถกร จารุศรีวรรณา


นพ.อรรถกร จารุศรีวรรณา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคกระดูกและข้อ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต ( เกียรตินิยม อันดับ 2 )  มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2553 
  • ปริญญาบัตรชั้นสูง วิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2557
  • วุฒิบัตร ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2560

วันออกตรวจ

อา

เวลาออกตรวจ

อาทิตย์ 10.00-14.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000