นพ.ปัญจพล วิทิตวโรดม


นพ.ปัญจพล วิทิตวโรดม

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกและข้อ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2551
  • วุฒิบัตร สาขาออร์โธปิดิกส์  มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2558
  • Fellowship วุฒิบัตร  อนุสาขาผ่าตัดกระดูกสันหลัง  มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2560

วันออกตรวจ

อังคาร ศุกร์

เวลาออกตรวจ

อ 16.00 - 21.00 น. , ศ 16.00 - 22.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000