นพ. จตุพร โชติกวณิชย์


นพ. จตุพร โชติกวณิชย์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกและข้อ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2537
  • วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2541

วันออกตรวจ

อังคาร

เวลาออกตรวจ

16.30 -17.30 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000