นพ.ทศ หาญรุ่งโรจน์


นพ.ทศ หาญรุ่งโรจน์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกและ่ข้อ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551
  • วุฒิบัตร  สาขาออร์โธปิดิกส์  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2558
  • Surgical Research Fellow in Foot and Ankle Surgery , Total Ankle Replacement 2562

วันออกตรวจ

พ, ส

เวลาออกตรวจ

พ 17.00 - 20.00 น / ส 14.00-19.00น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000