นพ.ปณัย เลาหประสิทธิพร


นพ.ปณัย เลาหประสิทธิพร

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกและข้อ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2551
  • วุฒิบัตร  สาขาออร์โธปิดิกส์  มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2558
  • Fellowship วุฒิบัตร  สาขา ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2559

วันออกตรวจ

อา

เวลาออกตรวจ

อา 09.00-11.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000