นพ.โพชฌงค์ โชติญาณวงษ์


นพ.โพชฌงค์ โชติญาณวงษ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกและข้อ

การศึกษา

  • ปรัชญาดุษดีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2549
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2552
  • วุฒิบัตร  สาขาออร์โธปิดิกส์  มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ.  2557

วันออกตรวจ

เวลาออกตรวจ

ส 08.30-11.30 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000