นพ.ธนพงษ์ ไวยะวิญญู


นพ.ธนพงษ์ ไวยะวิญญู

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกและข้อ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2540
  • วุฒิบัตร ออร์โธปิดิกส์  มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2546
  • วุฒิบัตร ออร์โธปิดิกส์ ( ศัลยกรรมมือ )  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2543

วันออกตรวจ

อาทิตย์

เวลาออกตรวจ

09.00- 12.00 และ 14.00 -16.00น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000