นพ.ฐิติณัฐ ดิลกหัตถการ


นพ.ฐิติณัฐ ดิลกหัตถการ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกและข้อ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ. 2545
  • วุฒิบัตร สาขาออร์โธปิดิกส์  มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2549
  • Fellowship  สาขาศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2553

วันออกตรวจ

อาทิตย์

เวลาออกตรวจ

อา 8.30-11.30น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000