นพ.สุรินทร์ ธนพิพัฒนศิริ


นพ.สุรินทร์ ธนพิพัฒนศิริ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกและข้อ

การศึกษา

-  แพทยศาสตร์บัณฑิต   มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2525
-  วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2531
Fellowship
-  Spine  Surgery ,  University  of  Virginia  , 2538

วันออกตรวจ

อาทิตย์

เวลาออกตรวจ

14.30 - 16.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000