ความภูมิใจขององค์กร

 

 1. โรงพยาบาลได้รับรองคุณภาพจากสถาบันคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)
 2. โรงพยาบาลได้จดสิทธิบัตร เครื่องวัดระดับ CSF ในผู้ป่วยวิกฤตทางด้านสมอง
 3. โรงพยาบาลมี CSSD ที่ใช้ระบบศูนย์รวม และบริการแบบ just in time for Delivery ตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งช่วยลดภาระงาน และสามารถงดการใช้ยาล้างและแช่เครื่องมือที่หอผู้ป่วยได้ทั้งหมด
 4. โรงพยาบาลมีการพัฒนาเรื่อง VAP ใน ICU และเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวที่เข้าร่วมโครงการ Clean Care is Safer Care เรื่อง VAP ของคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล และสถาบันบำราศนราดูรและได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งได้นำมาใช้ในการปฏิบัติและพัฒนาแนวทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลลัพธ์ที่สามารถป้องกันการเกิด VAP
 5. โรงพยาบาลได้รับการรับรองความปลอดภัยของอาคารจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี
 6. ได้รับการรับรองคุณภาพบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย เมื่อสิงหาคม 2554
 7. ได้รับการรับรองคุณภาพไตเทียม จากราชวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์
 8. ได้รับการรับรองคุณภาพไตเทียม จากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
 9. Quality improvement Award จาก AACP 2010 ได้รับประกาศนียบัตรจากบริษัท Kimberly-Clark ประเทศไทยจำกัด เรื่อง การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบไปด้วยเยื่อรีไซเคิล
 10. ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท/สถาบันชั้นนำระดับชาติในการรับตรวจสุขภาพประจำปี เช่น กองทุนสวนยาง, เดลินิวส์, บริษัทบุญรอดฯ, เอ็กซิมแบ้งค์, บสก,สคบ ฯลฯ
 11. Hospital Quality Award ประเภท Gold จาก AIA

ศูนย์รักษาเฉพาะทาง