แนะนำแพทย์ใหม่

 
นพ.เอกพล อัจฉริยะประสิทธิ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอายุรกรรมทั่วไป
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อังคาร , พุธ
เวลาออกตรวจ
20.00-22.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.วิจารณ์ วชิรวงศากร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิติเวช
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อังคาร , พุธ
เวลาออกตรวจ
17.00-19.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
ทพ.บุญฤทธิ์ สอาดเอี่ยม
ทันตแพทย์ (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เวลาออกตรวจ
17.00 - 19.00 น
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.ปริยา จารุจินดา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคทางจักษุ(จอประสาทตาและวุ้นตา)
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อังคาร
เวลาออกตรวจ
17.00 -20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.สรฉัตร นิลธวัช
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคระบบทางเดินอาหาร
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พุธ
เวลาออกตรวจ
พุธ 17.00-20.00 น. *** เริ่ม 16 ตุลาคม 2562 ***
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000