แนะนำแพทย์ใหม่

 
นพ.ศุภสิทธิ์ วิริยะก่อกิจกุล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคจักษุ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
ศุกร์
เวลาออกตรวจ
08.00 - 12.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.บรภาค อิศราธรรม
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคจักษุ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เสาร์
เวลาออกตรวจ
09.00 - 12.00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.อรรณพ อรวงศ์ไพศาล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคข้อและรูมาติสซั่ม
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
17.00 - 20.00 น.
เวลาออกตรวจ
17.00-20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.ณัฐธิดา สุคนธสิงห์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคเลือด
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จันทร์
เวลาออกตรวจ
17.00 - 20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.เจนจิรา กิตติวรภัทร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคเลือด
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พฤ
เวลาออกตรวจ
17.00 - 20.00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000