การศึกษา

วันออกตรวจ

เวลาออกตรวจ

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000