ห้องพักผู้ป่วย

รายละเอียด ห้องธรรมดา

รายละเอียด ห้องเดอลุกซ์

รายละเอียด ห้องสุพิเรียร์

รายละเอียด ห้องสูท

รายละเอียด ห้องซิลค์

อาหาร

  1. อาหารต่างชาติวันละ 800 บาท อาหารที่สั่งพิเศษคิดเพิ่มตามราคาอาหาร
  2. ขอให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารที่โรงพยาบาลจัดให้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษาของแพทย์
  3. วันที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาล การคิดค่าอาหารคิดเป็นรายมื้อที่รับบริการจริง

หมายเหตุ

  1. วันที่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ ให้คืนห้องพักก่อน 13.00 น. ถ้าหลังเวลา 13.00 น. คิดค่าห้องพักอีก 1 วัน
  2. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ และอาหารของโรงพยาบาลเท่านั้น
  3. ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ศูนย์รักษาเฉพาะทาง