ตารางงดตรวจของแพทย์

ตารางงดตรวจระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2020 - 04 เมษายน 2020หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7

อาทิตย์

นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ
 (งดคลินิก29 มี.ค.2563)
นพ.ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์
 (งดคลินิก29 มี.ค.2563)
นพ.สาธิต วรรณแสง
 (งดคลินิก 25 มี.ค.2563-3 เม.ย.2563)
นพ.สมบูรณ์ จิรภัทรธำรง
 (งดคลินิก 30 มี.ค.2563)
นพ.สุทธิพงษ์ สิรินทร์วราวงศ์
 (งดคลินิก 29 มี.ค.2563)
พญ.ธันยารัตน์ วงศ์วนานุรักษ์
 (งดคลินิก 29 มี.ค.2563)
พญ.อนิตา มนัสสากร
 (งดคลินิก 29 มี.ค.2563และ 5,12,19 เม.ย.2563)
พญ.ภัทราพร เปรมประพันธ์
 (งดคลินิก 29 มี.ค.2563)
นพ.เฉนียน เรืองเศรษฐกิจ
 (งดคลินิก 29 มี.ค.2563)
พญ.ชมพูนุช จันทรกระวี
 (งดคลินิก 29 มี.ค.2563 และ 5 เม.ย.2563)
พญ.พรพิมล เรืองวุฒิเลิศ
 (งดคลินิก 27-29 มี.ค.2563)
นพ.สุรศักดิ์ อังสุวัฒนา
 (งดคลินิก 29 มี.ค.2563)
นพ.ภาวิน เกษกุล
 (งดคลินิก 29 มี.ค.2563)
นพ.สุรพล สุวรรณกูล
 (งดคลินิก29 มี.ค.2563)

จันทร์

นพ.ชาญ ศรีรัตนสถาวร
 (งดคลินิก10,17,27 ก.พ.2563 และ 2 ม.ี.ค.2563)
ศ.นพ.พยงค์ จูฑา
 (งดคลินิก 31 มี.ค.2563)
นพ.สุทธิพงษ์ สิรินทร์วราวงศ์
 (งดคลินิก 30-31 มี.ค.2563)
พญ.กิตติมา ศุภดิเรกกุล
 (งดคลินิก 30-31 มี.ค.2563)
พญ.สุมาลี หวังวีรวงศ์
 (งดคลินิก30 มี.ค.2563)
นพ.กระสินธุ์ รุ่งทองศรี
 (งดคลินิก 27 มี.ค.2563- 6 เม.ย.2563)
นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี
 (งดคลินิก 30 มี.ค.2563)
นพ.ชลเวช ชวศิริ
 (งดคลินิก 23 มี.ค.2563- 31 พ.ค.2563 )
พญ.พิระดา เลื่อมสำราญ
 (งดคลินิก 25 มี.ค.2563-6 เม.ย.2563)

อังคาร

นพ.สุทธิพงษ์ สิรินทร์วราวงศ์
 (งดคลินิก 30-31 มี.ค.2563)
พญ.กิตติมา ศุภดิเรกกุล
 (งดคลินิก 30-31 มี.ค.2563)
นพ.กระสินธุ์ รุ่งทองศรี
 (งดคลินิก 27 มี.ค.2563- 6 เม.ย.2563)
พญ.พิระดา เลื่อมสำราญ
 (งดคลินิก 25 มี.ค.2563-6 เม.ย.2563)
นพ.อนุชา ก้องมณีรัตน์
 (งดคลินิก 31 มี.ค.2563)
นพ.เมธี ชยะกุลคีรี
 (งดคลินิก 31 มี.ค.2563)

พุธ

นพ.กระสินธุ์ รุ่งทองศรี
 (งดคลินิก 27 มี.ค.2563- 6 เม.ย.2563)
พญ.พิระดา เลื่อมสำราญ
 (งดคลินิก 25 มี.ค.2563-6 เม.ย.2563)
นพ.สาธิต วรรณแสง
 (งดคลินิก 25 มี.ค.2563-3 เม.ย.2563)
พญ.อริศรา สุวรรณกูล
 (งดคลินิก 1,8,15 เม.ย.2563)
พญ.สุรีย์ สมประดีกุล
 (งดคลินิก 1 เม.ย.2563)
พญ.ปัทมา เชาวโพธิ์ทอง
 (งดคลินิก 1 เม.ย.2563)
นพ.กริช โพธิสุวรรณ
 (งดคลินิก1 เม.ย.2563)
นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ
 (งดคลินิก30 มี.ค.2563-4 เม.ย.2563)

พฤหัสบดี

นพ.กระสินธุ์ รุ่งทองศรี
 (งดคลินิก 27 มี.ค.2563- 6 เม.ย.2563)
พญ.พิระดา เลื่อมสำราญ
 (งดคลินิก 25 มี.ค.2563-6 เม.ย.2563)
นพ.เฉนียน เรืองเศรษฐกิจ
 (งดคลินิก 2 เม.ย.2563)
นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์
 (งดคลินิก 2-3,6,9-10,13,16-17 เม.ย.2563)

ศุกร์

นพ.กระสินธุ์ รุ่งทองศรี
 (งดคลินิก 27 มี.ค.2563- 6 เม.ย.2563)
พญ.พิระดา เลื่อมสำราญ
 (งดคลินิก 25 มี.ค.2563-6 เม.ย.2563)
นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์
 (งดคลินิก 2-3,6,9-10,13,16-17 เม.ย.2563)
นพ.พรพจน์ เปรมโยธิน
 (งดคลินิก 27 มี.ค.2563-29 พ.ค.2563)
นพ.สุทธิพงษ์ สิรินทร์วราวงศ์
 (งดคลินิก 3 เม.ย.2563)
นพ.พงษ์เทพ วิทยาวัชรินทร์
 (งดคลินิก 27 มี.ค.2563-10 เม.ย.2563)
พญ.วันเฉลิม นันท์วิฑิตพงศ์
 (งดคลินิก 3 ,5,10 ,12 เม.ย.2563)
พญ.สุภาวดี ลิขิตมาศกุล
 (งดคลินิก3,10,17,24 เม.ย.2563)
นพ. ป่วน สุทธิพินิจธรรม
 (งดคลินิก3 เม.ย.2563)

เสาร์

นพ.สุรพล สุวรรณกูล
 (งดคลินิก4 เม.ย.2563)
นพ.อัมพัน เฉลิมโชคเจริญกิจ
 (งดคลินิก 3-7 เม.ย.2563)
นพ.โพชฌงค์ โชติญาณวงษ์
 (งดคลินิก28-29 มี.ค.2563)
นพ.โพชฌงค์ โชติญาณวงษ์
 (งดคลินิก 4 -6 เม.ย.2563)
พญ.วนิดา อินทรหนองไผ่
 (งดคลินิก 4-5 เม.ย.2563)
นพ.สุทธิพงษ์ สิรินทร์วราวงศ์
 (งดคลินิก 4 เม.ย.2563)
นพ.สุรพล สุขสาคร
 (งดคลินิก 4 เม.ย.2563)
พญ.พนิดา โกสียรักษ์วงศ์
 (งดคลินิก 28 มี.ค.2563-25 เม.ย.2563)
พญ.พิชญ์ญาดา ผดุงพงษ์
 (งดคลินิก28-29 มี.ค.2563)
พญ.ภัทราพร เปรมประพันธ์
 (งดคลินิก 28-29 มี.ค.2563 และ 4-5 เม.ย.2563)
พญ.กัณฐรัตน์ สุคนธมาน
 (งดคลินิก 28-29 มี.ค.2563)
นพ.พิสุทธิ์ ศรีชัยกุล
 (งดคลินิก 4 เม.ย.2563)
พญ.เล็ก กาญจนโกมุท
 (งดคลินิก 22-29 มี.ค.2563)
นพ.แจ่มศักดิ์ ไชยคุนา
 (งดคลินิก 4 เม.ย.2563)
พญ.วิภาวี ภู่รัก
 (งดคลินิก 4 เม.ย.2563)
นพ.พีระ บูรณะกิจเจริญ
 (งดคลินิก 4 เม.ย.2563)
พญ.กนกวรรณ กาญจนะวิชัย ณ อยุธยา
 (งดคลินิก4-11 เม.ย.2563)
นพ.พรเอก อภิพันธ์
 (งดคลินิก 4 เม.ย.2563)

หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7