ตารางงดตรวจของแพทย์

ตารางงดตรวจระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2020 - 29 กุมภาพันธ์ 2020หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

นพ.สยาม ศิรินธรปัญญา
 (งดคลินิก 26-27 ก.พ.2563)

พฤหัสบดี

นพ.สยาม ศิรินธรปัญญา
 (งดคลินิก 26-27 ก.พ.2563)
พญ.เพ็ญพันธุ์ ภูริปัญโญ
 (งดคลินิก 27 ก.พ.2563)
นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์
 (งดคลินิก 27 ก.พ.2563)
พญ.ปรียานุช แย้มวงศ์
 (งดคลินิก24-29 ก.พ.2563)
นพ.ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์
 (งดคลินิก 13,20,27 ก.พ.256)
นพ.ศักดิ์ชัย สุคนธมาน
 (งดคลินิก 27 ก.พ.2563 - 1 ก.พ.2563)
นพ.ธีรเดช จันทระ
 (งดคลินิก 27 ก.พ.2563)
นพ.ณัฐพล รัตนธรรมสกุล
 (งดคลินิก27 ก.พ.2563)
นพ.วิจารณ์ วชิรวงศากร
 (งดคลินิก 27 ก.พ.2563)
นพ.ประจักษ์ ศรีรพีพัฒน์
 (งดคลินิก 26 ก.พ.2563- 1 มี.ค.2563)
นพ.ต่อพล วัฒนา
 (งดคลินิก 27 ก.พ.2563)
นพ.สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์
 (งดคลินิก 27 ก.พ.2563)
นพ.วิบูล สุนทรพจน์
 (งดคลินิก 27 ก.พ.2563-6 มี.ค.2563)

ศุกร์

นพ.ศักดิ์ชัย สุคนธมาน
 (งดคลินิก 27 ก.พ.2563 - 1 ก.พ.2563)
นพ.โกวิท พิมลพันธุ์
 (งดคลินิก 28 ก.พ.2563)
นพ.อัครเชฏฐ์ พินิจบรรเจิดกุล
 (งดคลินิก 22-29 ก.พ.2563)
นพ.มรกต ไทยทองหลาง
 (งดคลินิก28 ก.พ.2563)
นพ.โพชฌงค์ โชติญาณวงษ์
 (งดคลินิก 28-29 ก.พ.2563)
พญ.อาภาพร จิตชัยนา
 (งดคลินิก 28 ก.พ.2563)
นพ.วรวุฒิ กี่สุขพันธ์
 (งดคลินิก 8 ก.พ.2563-3 มี.ค.2563)
พญ.ธนัญญา บุณยศิรินันท์
 (งดคลินิก 28 ก.พ.2563)
นพ.จรินทร์ โรจน์บวรวิทยา
 (งดคลินิก 28 ก.พ.2563)

เสาร์

นพ.ศักดิ์ชัย สุคนธมาน
 (งดคลินิก 27 ก.พ.2563 - 1 ก.พ.2563)
นพ.โพชฌงค์ โชติญาณวงษ์
 (งดคลินิก 28-29 ก.พ.2563)
นพ.วิบูล สุนทรพจน์
 (งดคลินิก 27 ก.พ.2563-6 มี.ค.2563)
พญ.อรุณ วงษ์จิราษฎร์
 (งดคลินิก 26 ก.พ.2563 -1 มี.ค.2563)
นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา
 (งดคลินิก 24-29 ก.พ.2563)
นพ.วันชัย วนะชิวนาวิน
 (งดคลินิก 29 ก.พ.2563)
นพ.อนุชา ก้องมณีรัตน์
 (งดคลินิก 29 ก.พ.2563)
พญ.ปานหนึ่ง อุดมสินกุล
 (งดคลินิก29 ก.พ.2563)
นพ.ประจักษ์ ศรีรพีพัฒน์
 (งดคลินิก 26 ก.พ.2563- 1 มี.ค.2563)
นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์
 (งดคลินิก 29 ก.พ.2563)

หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7