ตารางงดตรวจของแพทย์

ตารางงดตรวจระหว่างวันที่ 05 กรกฎาคม 2020 - 06 กรกฎาคม 2020หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7

อาทิตย์

นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ
 (งดคลินิก 12 ก.ค.2563)
นพ.สุรพล สุวรรณกูล
 (งดคลินิก 12 ก.ค.2563)
นพ.ไพโรจน์ อาจแย้มสรวล
 (งดคลินิก 12 ก.ค.2563)
นพ.กิตินัทธ์ ทิมอุดม
 (งดคลินิก 12,19,26 ก.ค.2563)
นพ.บุญเลิศ วิริยะภาค
 (งดคลินิก 12 ก.ค.2563)
นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์
 (งดคลินิก 12 ก.ค.2563)

จันทร์

พญ.รุ่งทิพย์ ชาญวนิชย์กุลชัย
 (งดคลินิก 13, 20, 27 ก.ค.2563)
พญ.นาราพร ประยูรวิวัฒน์
 (งดคลินิก 13 ก.ค.2563)

อังคาร

พุธ

ศ.นพ.พยงค์ จูฑา
 (งดคลินิก 17 มิ.ย.2562)
นพ.สมศักดิ์ ลัพธิกุลธรรม
 (งดคลินิก 15 ก.ค.2563)

พฤหัสบดี

นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา
 (งดคลินิก 16-18 ก.ค.2563)
นพ.สิทธิพร ศรีนวลนัด
 (งดคลินิก 16 ก.ค.2563)
นพ.วิชัย ทิพย์ใจเอื้อ
 (งดคลินิก 16-17 ก.ค.2563)
นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์
 (งดคลินิก 16 ก.ค.2563)

ศุกร์

นพ.วิชัย ทิพย์ใจเอื้อ
 (งดคลินิก 16-17 ก.ค.2563)
พญ.อาภาพร จิตชัยนา
 (งดคลินิก 17 ก.ค.2563)

เสาร์

นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา
 (งดคลินิก 16-18 ก.ค.2563)
พญ.ปรียานุช แย้มวงศ์
 (งดคลินิก18 ก.ค.2563)
นพ.ทศ หาญรุ่งโรจน์
 (งดคลินิก18 ก.ค.2563)
พญ.สุภาพร ธนกรสิริเลิศ
 (งดคลินิก18 ก.ค.2563)
นพ.มงคล ชาญวณิชตระกูล
 (งดคลินิก18 ก.ค.2563)
นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์
 (งดคลินิก 18 ก.ค.2563)
นพ.ณรงค์ศักดิ์ ภิญโญภัทรกุล
 (งดคลินิก 11,18,25 ก.ค.2563 และ 1 ส.ค.2563)
พญ.วิภาวี ภู่รัก
 (งดคลินิก18,25 ก.ค.2563)

หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7