ตารางงดตรวจของแพทย์

ตารางงดตรวจระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2020 - 17 กุมภาพันธ์ 2020หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7

อาทิตย์

พญ.ธนรรญา วงศ์สีนิล
 (งดคลินิก 23 ก.พ.2563)
พญ.ลูกจันทร์ เหรียญสุวรรณ
 (งดคลินิก 1 มี.ค.2563)
พญ.อนิตา มนัสสากร
 (งดคลินิก 23 ก.พ.2563 และ 1มี.ค.2563)
นพ.ไพรัช เทพมงคล
 (งดคลินิก23 ก.พ.2563)
นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ
 (งดคลินิก23 ก.พ.2563)
นพ.บุญเลิศ วิริยะภาค
 (งดคลินิก23 ก.พ.2563)
นพ.อุทัย ประภามณฑล
 (งดคลินิก23 ก.พ.2563)
นพ.สุรพล สุวรรณกูล
 (งดคลินิก 23 ก.พ.2563)
นพ.ภูวรินทร์ บุนนาค
 (งดคลินิก 8-23 ก.พ.2563)
นพ.ฐิติสันต์ ปาลกะวงศ์ ณ.อยุธยา
 (งดคลินิก 23 ก.พ.2563)

จันทร์

พญ.ชุติมา วงศิวะโรจน์
 (งดคลินิก 24 ก.พ.2563)
พญ.อินทิพร เมธาสิทธิ์
 (งดคลินิก 24 ก.พ.2563)
นพ.นิพนธ์ จิรภาไพศาล
 (งดคลินิก24 ก.พ.2563)
นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย
 (งดคลินิก 25-28 ก.พ.2562)
นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี
 (งดคลินิก 24 ก.พ.2563)
พญ.ฉันทนิจ ลี้มิ่งสวัสดิ์
 (งดคลินิก 22-26 ก.พ.2563)
พญ.ปรียานุช แย้มวงศ์
 (งดคลินิก24-29 ก.พ.2563)
พญ.มิ่งขวัญ สุริยันต์
 (งดคลินิก22-26 ก.พ.2563)
นพ.ชาญ ศรีรัตนสถาวร
 (งดคลินิก10,17,27 ก.พ.2563 และ 2 ม.ี.ค.2563)
นพ.ณัฐวุฒิ วงษ์ประภารัตน์
 (งดคลินิก 24 ก.พ.2563)

อังคาร

พญ.ฉันทนิจ ลี้มิ่งสวัสดิ์
 (งดคลินิก 22-26 ก.พ.2563)
พญ.มิ่งขวัญ สุริยันต์
 (งดคลินิก22-26 ก.พ.2563)
นพ.ระพินทร์ พิมลศานติ์
 (งดคลินิก25 ก.พ.2563 และ3 มี.ค.2563)
นพ.ชัยณรงค์ พลานุสิตเทพา
 (งดคลินิก25 ก.พ.2563 และ 3 มี.ค.2563)
พญ.ธิดารัตน์ ตั้งกิจ
 (งดคลินิก 25 ก.พ.2563)
นพ.ทศ หาญรุ่งโรจน์
 (งดคลินิก 25 ก.พ.2563)

พุธ

พญ.ฉันทนิจ ลี้มิ่งสวัสดิ์
 (งดคลินิก 22-26 ก.พ.2563)
พญ.มิ่งขวัญ สุริยันต์
 (งดคลินิก22-26 ก.พ.2563)
พญ.สุรีย์ สมประดีกุล
 (งดคลินิก 19-26 ก.พ.2563 และ 4-11 มี.ค.2563)
นพ. ป่วน สุทธิพินิจธรรม
 (งดคลินิก 26 ก.พ.2563)
นพ.สาธิต วรรณแสง
 (งดคลินิก26 ก.พ.2563)
พญ.มณฑิรา มณีรัตนะพร
 (งดคลินิก 26 ก.พ.2563)
นพ.สยาม ศิรินธรปัญญา
 (งดคลินิก 26-27 ก.พ.2563)
พญ.อริศรา สุวรรณกูล
 (งดคลินิก 26 ก.พ.2562)
พญ.กนกนาถ ระงับภัย
 (งดคลินิก 26 ก.พ.2563)

พฤหัสบดี

นพ.สยาม ศิรินธรปัญญา
 (งดคลินิก 26-27 ก.พ.2563)
นพ.ประจักษ์ ศรีรพีพัฒน์
 (งดคลินิก 26 ก.พ.2563- 1 มี.ค.2563)
นพ.วิบูล สุนทรพจน์
 (งดคลินิก 27 ก.พ.2563-6 มี.ค.2563)
นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์
 (งดคลินิก 27 ก.พ.2563)
พญ.ปรียานุช แย้มวงศ์
 (งดคลินิก24-29 ก.พ.2563)
นพ.ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์
 (งดคลินิก 13,20,27 ก.พ.256)
นพ.ศักดิ์ชัย สุคนธมาน
 (งดคลินิก 27 ก.พ.2563 - 1 ก.พ.2563)

ศุกร์

นพ.ศักดิ์ชัย สุคนธมาน
 (งดคลินิก 27 ก.พ.2563 - 1 ก.พ.2563)
นพ.วรวุฒิ กี่สุขพันธ์
 (งดคลินิก 8 ก.พ.2563-3 มี.ค.2563)
นพ.จรินทร์ โรจน์บวรวิทยา
 (งดคลินิก 28 ก.พ.2563)
นพ.อัครเชฏฐ์ พินิจบรรเจิดกุล
 (งดคลินิก 22-29 ก.พ.2563)
นพ.มรกต ไทยทองหลาง
 (งดคลินิก28 ก.พ.2563)
นพ.โพชฌงค์ โชติญาณวงษ์
 (งดคลินิก 28-29 ก.พ.2563)
พญ.ธนัญญา บุณยศิรินันท์
 (งดคลินิก 28 ก.พ.2563)
พญ.อาภาพร จิตชัยนา
 (งดคลินิก 28 ก.พ.2563)

เสาร์

นพ.ศักดิ์ชัย สุคนธมาน
 (งดคลินิก 27 ก.พ.2563 - 1 ก.พ.2563)
นพ.โพชฌงค์ โชติญาณวงษ์
 (งดคลินิก 28-29 ก.พ.2563)
พญ.ปานหนึ่ง อุดมสินกุล
 (งดคลินิก29 ก.พ.2563)
นพ.ประสิทธิ์ เจียรกุล
 (งดคลินิก 22-23 ก.พ.2563)
นพ.ประจักษ์ ศรีรพีพัฒน์
 (งดคลินิก 26 ก.พ.2563- 1 มี.ค.2563)
นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์
 (งดคลินิก 29 ก.พ.2563)
นพ.วิบูล สุนทรพจน์
 (งดคลินิก 27 ก.พ.2563-6 มี.ค.2563)
นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา
 (งดคลินิก 24-29 ก.พ.2563)
นพ.วันชัย วนะชิวนาวิน
 (งดคลินิก 29 ก.พ.2563)

หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7