ตารางงดตรวจของแพทย์

ตารางงดตรวจระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2020 - 17 กุมภาพันธ์ 2020หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7

อาทิตย์

นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ
 (งดคลินิก23 ก.พ.2563)
นพ.บุญเลิศ วิริยะภาค
 (งดคลินิก23 ก.พ.2563)
นพ.อุทัย ประภามณฑล
 (งดคลินิก23 ก.พ.2563)
นพ.สุรพล สุวรรณกูล
 (งดคลินิก 23 ก.พ.2563)
นพ.ภูวรินทร์ บุนนาค
 (งดคลินิก 8-23 ก.พ.2563)
นพ.ฐิติสันต์ ปาลกะวงศ์ ณ.อยุธยา
 (งดคลินิก 23 ก.พ.2563)
พญ.ธนรรญา วงศ์สีนิล
 (งดคลินิก 23 ก.พ.2563)
พญ.ลูกจันทร์ เหรียญสุวรรณ
 (งดคลินิก 1 มี.ค.2563)
พญ.อนิตา มนัสสากร
 (งดคลินิก 23 ก.พ.2563 และ 1มี.ค.2563)
นพ.ไพรัช เทพมงคล
 (งดคลินิก23 ก.พ.2563)

จันทร์

พญ.ฉันทนิจ ลี้มิ่งสวัสดิ์
 (งดคลินิก 22-26 ก.พ.2563)
พญ.ปรียานุช แย้มวงศ์
 (งดคลินิก24-29 ก.พ.2563)
พญ.มิ่งขวัญ สุริยันต์
 (งดคลินิก22-26 ก.พ.2563)
นพ.ชาญ ศรีรัตนสถาวร
 (งดคลินิก10,17,27 ก.พ.2563 และ 2 ม.ี.ค.2563)
นพ.ณัฐวุฒิ วงษ์ประภารัตน์
 (งดคลินิก 24 ก.พ.2563)
พญ.ชุติมา วงศิวะโรจน์
 (งดคลินิก 24 ก.พ.2563)
พญ.อินทิพร เมธาสิทธิ์
 (งดคลินิก 24 ก.พ.2563)
นพ.นิพนธ์ จิรภาไพศาล
 (งดคลินิก24 ก.พ.2563)
นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย
 (งดคลินิก 25-28 ก.พ.2562)
นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี
 (งดคลินิก 24 ก.พ.2563)

อังคาร

พญ.ฉันทนิจ ลี้มิ่งสวัสดิ์
 (งดคลินิก 22-26 ก.พ.2563)
พญ.มิ่งขวัญ สุริยันต์
 (งดคลินิก22-26 ก.พ.2563)
นพ.ระพินทร์ พิมลศานติ์
 (งดคลินิก25 ก.พ.2563 และ3 มี.ค.2563)
นพ.ชัยณรงค์ พลานุสิตเทพา
 (งดคลินิก25 ก.พ.2563 และ 3 มี.ค.2563)
พญ.ธิดารัตน์ ตั้งกิจ
 (งดคลินิก 25 ก.พ.2563)
นพ.ทศ หาญรุ่งโรจน์
 (งดคลินิก 25 ก.พ.2563)

พุธ

พญ.ฉันทนิจ ลี้มิ่งสวัสดิ์
 (งดคลินิก 22-26 ก.พ.2563)
พญ.มิ่งขวัญ สุริยันต์
 (งดคลินิก22-26 ก.พ.2563)
นพ. ป่วน สุทธิพินิจธรรม
 (งดคลินิก 26 ก.พ.2563)
นพ.สาธิต วรรณแสง
 (งดคลินิก26 ก.พ.2563)
พญ.มณฑิรา มณีรัตนะพร
 (งดคลินิก 26 ก.พ.2563)
นพ.สยาม ศิรินธรปัญญา
 (งดคลินิก 26-27 ก.พ.2563)
พญ.อริศรา สุวรรณกูล
 (งดคลินิก 26 ก.พ.2562)
พญ.กนกนาถ ระงับภัย
 (งดคลินิก 26 ก.พ.2563)
พญ.สุรีย์ สมประดีกุล
 (งดคลินิก 19-26 ก.พ.2563 และ 4-11 มี.ค.2563)

พฤหัสบดี

นพ.สยาม ศิรินธรปัญญา
 (งดคลินิก 26-27 ก.พ.2563)
นพ.วิบูล สุนทรพจน์
 (งดคลินิก 27 ก.พ.2563-6 มี.ค.2563)
นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์
 (งดคลินิก 27 ก.พ.2563)
พญ.ปรียานุช แย้มวงศ์
 (งดคลินิก24-29 ก.พ.2563)
นพ.ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์
 (งดคลินิก 13,20,27 ก.พ.256)
นพ.ศักดิ์ชัย สุคนธมาน
 (งดคลินิก 27 ก.พ.2563 - 1 ก.พ.2563)
นพ.ประจักษ์ ศรีรพีพัฒน์
 (งดคลินิก 26 ก.พ.2563- 1 มี.ค.2563)

ศุกร์

นพ.ศักดิ์ชัย สุคนธมาน
 (งดคลินิก 27 ก.พ.2563 - 1 ก.พ.2563)
นพ.อัครเชฏฐ์ พินิจบรรเจิดกุล
 (งดคลินิก 22-29 ก.พ.2563)
นพ.มรกต ไทยทองหลาง
 (งดคลินิก28 ก.พ.2563)
นพ.โพชฌงค์ โชติญาณวงษ์
 (งดคลินิก 28-29 ก.พ.2563)
พญ.ธนัญญา บุณยศิรินันท์
 (งดคลินิก 28 ก.พ.2563)
พญ.อาภาพร จิตชัยนา
 (งดคลินิก 28 ก.พ.2563)
นพ.วรวุฒิ กี่สุขพันธ์
 (งดคลินิก 8 ก.พ.2563-3 มี.ค.2563)
นพ.จรินทร์ โรจน์บวรวิทยา
 (งดคลินิก 28 ก.พ.2563)

เสาร์

นพ.ศักดิ์ชัย สุคนธมาน
 (งดคลินิก 27 ก.พ.2563 - 1 ก.พ.2563)
นพ.โพชฌงค์ โชติญาณวงษ์
 (งดคลินิก 28-29 ก.พ.2563)
นพ.วิบูล สุนทรพจน์
 (งดคลินิก 27 ก.พ.2563-6 มี.ค.2563)
นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา
 (งดคลินิก 24-29 ก.พ.2563)
นพ.วันชัย วนะชิวนาวิน
 (งดคลินิก 29 ก.พ.2563)
พญ.ปานหนึ่ง อุดมสินกุล
 (งดคลินิก29 ก.พ.2563)
นพ.ประสิทธิ์ เจียรกุล
 (งดคลินิก 22-23 ก.พ.2563)
นพ.ประจักษ์ ศรีรพีพัฒน์
 (งดคลินิก 26 ก.พ.2563- 1 มี.ค.2563)
นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์
 (งดคลินิก 29 ก.พ.2563)

หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7