ตารางงดตรวจของแพทย์

ตารางงดตรวจระหว่างวันที่ 05 กรกฎาคม 2020 - 06 กรกฎาคม 2020หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7

อาทิตย์

นพ.บุญเลิศ วิริยะภาค
 (งดคลินิก 12 ก.ค.2563)
นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์
 (งดคลินิก 12 ก.ค.2563)
นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ
 (งดคลินิก 12 ก.ค.2563)
นพ.สุรพล สุวรรณกูล
 (งดคลินิก 12 ก.ค.2563)
นพ.ไพโรจน์ อาจแย้มสรวล
 (งดคลินิก 12 ก.ค.2563)
นพ.กิตินัทธ์ ทิมอุดม
 (งดคลินิก 12,19,26 ก.ค.2563)

จันทร์

พญ.นาราพร ประยูรวิวัฒน์
 (งดคลินิก 13 ก.ค.2563)
พญ.รุ่งทิพย์ ชาญวนิชย์กุลชัย
 (งดคลินิก 13, 20, 27 ก.ค.2563)

อังคาร

พุธ

ศ.นพ.พยงค์ จูฑา
 (งดคลินิก 17 มิ.ย.2562)
นพ.สมศักดิ์ ลัพธิกุลธรรม
 (งดคลินิก 15 ก.ค.2563)

พฤหัสบดี

นพ.วิชัย ทิพย์ใจเอื้อ
 (งดคลินิก 16-17 ก.ค.2563)
นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์
 (งดคลินิก 16 ก.ค.2563)
นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา
 (งดคลินิก 16-18 ก.ค.2563)
นพ.สิทธิพร ศรีนวลนัด
 (งดคลินิก 16 ก.ค.2563)

ศุกร์

นพ.วิชัย ทิพย์ใจเอื้อ
 (งดคลินิก 16-17 ก.ค.2563)
พญ.อาภาพร จิตชัยนา
 (งดคลินิก 17 ก.ค.2563)

เสาร์

นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์
 (งดคลินิก 18 ก.ค.2563)
นพ.ณรงค์ศักดิ์ ภิญโญภัทรกุล
 (งดคลินิก 11,18,25 ก.ค.2563 และ 1 ส.ค.2563)
พญ.วิภาวี ภู่รัก
 (งดคลินิก18,25 ก.ค.2563)
นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา
 (งดคลินิก 16-18 ก.ค.2563)
พญ.ปรียานุช แย้มวงศ์
 (งดคลินิก18 ก.ค.2563)
นพ.ทศ หาญรุ่งโรจน์
 (งดคลินิก18 ก.ค.2563)
พญ.สุภาพร ธนกรสิริเลิศ
 (งดคลินิก18 ก.ค.2563)
นพ.มงคล ชาญวณิชตระกูล
 (งดคลินิก18 ก.ค.2563)

หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7