ตารางงดตรวจของแพทย์

ตารางงดตรวจระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2020 - 22 กุมภาพันธ์ 2020หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7

อาทิตย์

นพ.ภูวรินทร์ บุนนาค
 (งดคลินิก 8-23 ก.พ.2563)

จันทร์

นพ.ภูวรินทร์ บุนนาค
 (งดคลินิก 8-23 ก.พ.2563)

อังคาร

นพ.ภูวรินทร์ บุนนาค
 (งดคลินิก 8-23 ก.พ.2563)
นพ.ทศ หาญรุ่งโรจน์
 (งดคลินิก 18 ก.พ.2563)
พญ.มณฑลี สุทธิธรรม
 (งดคลินิก18 ก.พ.2563)
พญ.นวลอนงค์ วิศิษฏสุนทร
 (งดคลินิก 18 ก.พ.2562)
นพ.ประจักษ์ ศักดิ์ศรี
 (งดคลินิก18 ก.พ.2563)

พุธ

นพ.ธนกร ลักษณ์สมยา
 (งดคลินิก19 ก.พ.2563)
พญ.ศิวพร ไชยอำพร
 (งดคลินิก 19 ก.พ.2563)
พญ.สุรีย์ สมประดีกุล
 (งดคลินิก 19-26 ก.พ.2563 และ 4-11 มี.ค.2563)
พญ.รุ่งรวี อรพินทร์
 (งดคลินิก 19 ก.พ.2563)

พฤหัสบดี

พญ.ปรียานุช แย้มวงศ์
 (งดคลินิก20 ก.พ.2563)
นพ.ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี
 (งดคลินิก 20 ก.พ.2563)
นพ.ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์
 (งดคลินิก 13,20,27 ก.พ.256)
พญ.สุวลีพร พิณโกศล
 (งดคลินิก 20 ก.พ.2563)
นพ.ณัฐพล รัตนธรรมสกุล
 (งดคลินิก20 ก.พ.2563)
พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว
 (งดคลินิก20 ก.พ.2563)
นพ.กิติพัฒน์ วัฒนาวงศ์
 (งดคลินิก 13-23 ก.พ.2563)
นพ.ต่อพล วัฒนา
 (งดคลินิก 20 ก.พ.2563)
นพ.วรายุ ปรัชญกุล
 (งดคลินิก 13- 20 ก.พ.2563)
นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์
 (งดคลินิก 20 ก.พ.2563)
นพ.พูนทรัพย์ วงศ์สุรเกียรติ์
 (งดคลินิก 20 ก.พ.2563)
นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์
 (งดคลินิก 20-22 ก.พ.2563)

ศุกร์

นพ.โพชฌงค์ โชติญาณวงษ์
 (งดคลินิก 21 ก.พ.2563)
นพ.ภูวรินทร์ บุนนาค
 (งดคลินิก 8-23 ก.พ.2563)
พญ.อาภาพร จิตชัยนา
 (งดคลินิก21 ก.พ.2563)
นพ.สิทธานต์ อิ่มประสิทธิชัย
 (งดคลินิก21 ก.พ.2563)
พญ.กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ
 (งดคลินิก 21 ก.พ.2563)
นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์
 (งดคลินิก 21 ก.พ.2563)
พญ.สุภาวดี ลิขิตมาศกุล
 (งดคลินิก21 ก.พ.2563)
นพ. ป่วน สุทธิพินิจธรรม
 (งดคลินิก21 ก.พ.2563)
นพ.ประจักษ์ ศักดิ์ศรี
 (งดคลินิก 21 ก.พ.2563)

เสาร์

นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์
 (งดคลินิก 20-22 ก.พ.2563)
นพ.พงษ์เทพ พิศาลธุรกิจ
 (งดคลินิก22 ก.พ.2563)
นพ.ฐิติภัท หาญสมวงศ์
 (งดคลินิก 22 ก.พ.2563)
พญ.ปานหนึ่ง อุดมสินกุล
 (งดคลินิก 22 ก.พ.2563)
พญ.ศิวพร ไชยอำพร
 (งดคลินิก22 ก.พ.2563)
นพ.อภินันทน์ อภิวัฒนันต์
 (งดคลินิก 22 ก.พ.2563)
นพ.พนม เกตุมาน
 (งดคลินิก22 ก.พ.2562)
นพ.ประสิทธิ์ เจียรกุล
 (งดคลินิก 22-23 ก.พ.2563)
พญ.อรุณ วงษ์จิราษฎร์
 (งดคลินิก 22 ก.พ.2563)

หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7