ตารางงดตรวจของแพทย์

ตารางงดตรวจระหว่างวันที่ 09 สิงหาคม 2020 - 15 สิงหาคม 2020หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พญ.กีรติ พัฒนเสรี
 (งดคลินิก 11 ส.ค.2563)
นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล
 (งดคลินิก11ส.ค.2563)
นพ.กวีวรรณ ลิ้มประยูร
 (งดคลินิก11ส.ค.2563)
นพ.ธวัชชัย ทวีมั่นคงทรัพย์
 (งดคลินิก 4,11 ส.ค.2563)
พญ.ธิดารัตน์ ตั้งกิจ
 (งดคลินิก 11 ส.ค.2563)

พุธ

นพ.พชระ ฐานะสถิรกุล
 (งดคลินิก 12 ส.ค.2563)
พญ.สมจิตร ประภาพันธ์
 (งดคลินิก 12 ส.ค.2563)
พญ.เพ็ญสุภา เทพรักษ์
 (งดคลินิก 12 ส.ค.2563)
นพ.พงษ์ศักดิ์ ชัยศิลปวัฒนา
 (งดคลินิก 12 ส.ค.2563)
พญ.สุวนิตย์ ธีระศักดิ์วิชยา
 (งดคลินิก 12 ส.ค.2563)
นพ.พรรคพร ประภาพันธ์
 (งดคลินิก 12 ส.ค.2563)
นพ.ศิวะนัฎ กนกณัฐศิวัฒนา
 (งดคลินิก12 ส.ค.2563)
นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ
 (งดคลินิก 12 ส.ค.2563)
นพ.จิรายุทธ ชูสุทธิ์
 (งดคลินิก 12 ส.ค.2563)
นพ.สมศักดิ์ ลัพธิกุลธรรม
 (งดคลินิก12 ส.ค.2563)
นพ.ชัยวัฒน์ ลิมปวุฒิวรานนท์
 (งดคลินิก 12 ส.ค.2563)
พญ.น้ำเพชร กอวัฒนา
 (งดคลินิก 12 ส.ค.2563)
พญ.รดีวันต์ ไตรสถิตวร
 (งดคลินิก 12 ส.ค.2563)
พญ.อมรรัตน์ ภัทรวรธรรม
 (งดคลินิก12 ส.ค.2563)
พญ.ฉันทนิจ ลี้มิ่งสวัสดิ์
 (งดคลินิก 12 ส.ค.2563)
นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ
 (งดคลินิก 12 ส.ค.2563)
พญ.ดาราภา มาโนช
 (งดคลินิก 12 ส.ค.2563)
นพ.สาธิต วรรณแสง
 (งดคลินิก 12 ส.ค.2563)
นพ.อัครเชฏฐ์ พินิจบรรเจิดกุล
 (งดคลินิก 12 ส.ค.2563)
นพ.ศุภฤกษ์ คุณติสุข
 (งดคลินิก 6-15 ส.ค.2563)
พญ.มณฑิรา มณีรัตนะพร
 (งดคลินิก 12 ส.ค.2563)
นพ.กิติศักดิ์ เศียรสวัสดิ์
 (งดคลินิก12 ส.ค.2563)
พญ.มิ่งขวัญ สุริยันต์
 (งดคลินิก 12 ส.ค.2563)
นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์
 (งดคลินิก 12 ส.ค.2563)
นพ.สมบัติ วงศ์ภัทรนนท์
 (งดคลินิก 12 ส.ค.2563)
นพ.สมศักดิ์ อธิมติชัยกุล
 (งดคลินิก12 ส.ค.2563)
นพ.กฤตธี โคละทัต
 (งดคลินิก12 ส.ค.2563)
นพ.วรวิทย์ อริยประยูร
 (งดคลินิก 12 ส.ค.2563)
พญ.อริศรา สุวรรณกูล
 (งดคลินิก 12 ส.ค.2563)
นพ.ทองดี วสุธารา
 (งดคลินิก 12 ส.ค.2563)
นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน
 (งดคลินิก 12 ส.ค.2563)
พญ.จารุวรรณ เอกวัลลภ
 (งดคลินิก12 ส.ค.2563)
นพ.ไพรัช เทพมงคล
 (งดคลินิก 12 ส.ค.2563)
พญ.สุรีย์ สมประดีกุล
 (งดคลินิก 12,19 ส.ค.2563)
นพ.วุฒิไกร เมฆทอง
 (งดคลินิก12 ส.ค.2563)
นพ.ธนกร ลักษณ์สมยา
 (งดคลินิก 12 ส.ค.2563)

พฤหัสบดี

นพ.ศุภฤกษ์ คุณติสุข
 (งดคลินิก 6-15 ส.ค.2563)
นพ.ชยวัฒน์ ผาติหัตถกร
 (งดคลินิก 13 ส.ค.2563)
พญ.อินทิพร เมธาสิทธิ์
 (งดคลินิก13 ส.ค.2563)
พญ.เพ็ญพันธุ์ ภูริปัญโญ
 (งดคลินิก 13 ส.ค.2563)
นพ.ดรินทร์ โล่ห์สิริวัฒน์
 (งดคลินิก 13 ส.ค.2563)
นพ.สุนทร สุนทรชาติ
 (งดคลินิก 13 ส.ค.2563)

ศุกร์

พญ.สมจิตร ประภาพันธ์
 (งดคลินิก14 ส.ค.2563)
นพ.ธีรเดช จันทระ
 (งดคลินิก14 ส.ค.2563)
นพ.พิสุทธิ์ ศรีชัยกุล
 (งดคลินิก 7 ,14 ส.ค.2563)
นพ.วิญญู คู่วิมล
 (งดคลินิก14 ส.ค.2563)
นพ.สมศักดิ์ ลัพธิกุลธรรม
 (งดคลินิก 14-16 ส.ค.2563)
นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์
 (งดคลินิก 14 ส.ค.2563)
นพ.พีระ บูรณะกิจเจริญ
 (งดคลินิก14 ส.ค.2563)
นพ.วิศรัชต์ พฤฒิถาวร
 (งดคลินิก 10-17 ส.ค.2563)

เสาร์

นพ.สมศักดิ์ ลัพธิกุลธรรม
 (งดคลินิก 14-16 ส.ค.2563)
นพ.อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช
 (งดคลินิก 15 ส.ค.2563)
พญ.ธนรรญา วงศ์สีนิล
 (งดคลินิก15 ส.ค.2563)
นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ
 (งดคลินิก 15 ส.ค.2563)
พญ.วิภาวี ภู่รัก
 (งดคลินิก15 ส.ค.2563)
นพ.สุรพล สุวรรณกูล
 (งดคลินิก 9,15 ส.ค.2563)
นพ.ศุภฤกษ์ คุณติสุข
 (งดคลินิก 6-15 ส.ค.2563)
นพ.อนุชา ก้องมณีรัตน์
 (งดคลินิก15 ส.ค.2563)

หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7