ตารางงดตรวจของแพทย์

ตารางงดตรวจระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม 2020 - 30 พฤษภาคม 2020หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

นพ.กริช โพธิสุวรรณ
 (งดคลินิก 19-27 พ.ค.2563)

พุธ

นพ.กริช โพธิสุวรรณ
 (งดคลินิก 19-27 พ.ค.2563)
นพ.จรินทร์ โรจน์บวรวิทยา
 (งดคลินิก 27-31 พ.ค.2563)

พฤหัสบดี

นพ.จรินทร์ โรจน์บวรวิทยา
 (งดคลินิก 27-31 พ.ค.2563)

ศุกร์

นพ.จรินทร์ โรจน์บวรวิทยา
 (งดคลินิก 27-31 พ.ค.2563)
พญ.ธนัญญา บุณยศิรินันท์
 (งดคลินิก29 พ.ค.2563)
นพ.อนุวัตร รุ่งพิสุทธิพงษ์
 (งดคลินิก 29 พ.ค.2563)
นพ.โกวิท พิมลพันธุ์
 (งดคลินิก 29 พ.ค.2563)
นพ.พรพจน์ เปรมโยธิน
 (งดคลินิก 27 มี.ค.2563-29 พ.ค.2563)

เสาร์

นพ.สุรพล สุขสาคร
 (งดคลินิก 30 พ.ค.2563)
พญ.งามแข เรืองวรเวทย์
 (งดคลินิก 30 พ.ค.2562)
พญ.พนิดา โกสียรักษ์วงศ์
 (งดคลินิก 2-30 พ.ค.2563)
นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์
 (งดคลินิก30 พ.ค.2563)
พญ.วิภาวี ภู่รัก
 (งดคลินิก 18 เม.ย.2563 - 27 มิ.ย.2563)
พญ.วาณี วิสุทธิ์เสรีวงศ์
 (งดคลินิก 30 พ.ค.2563)
นพ.พีระ บูรณะกิจเจริญ
 (งดคลินิก 30 พ.ค.2563)
นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา
 (งดคลินิก 28 ,30 เม.ย.2563)
นพ.ชูเกียรติ อัศวาณิชย์
 (งดคลินิก 19-30 พ.ค.2563)
นพ.อนุชา ก้องมณีรัตน์
 (งดคลินิก 12-31 พ.ค.2563)

หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7