ตารางงดตรวจของแพทย์

ตารางงดตรวจระหว่างวันที่ 01 สิงหาคม 2021 - 07 สิงหาคม 2021หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7

อาทิตย์

พญ.ฉันทนิจ ลี้มิ่งสวัสดิ์
 (งดคลินิก 1-31 ส.ค. 2564)
พญ.มิ่งขวัญ สุริยันต์
 (งดคลินิก 2-3 ส.ค. 2564)
พญ.พิชญ์ญาดา ผดุงพงษ์
 (งดคลินิก 1-29 ส.ค. 2564)
นพ.อรรถกร จารุศรีวรรณา
 (งดคลินิก 25 ก.ค. - 1 ส.ค. 2564)
พญ.อลิสา วาณิชเจริญกุล
 (งดคลินิก 1 ส.ค. - 31 ต.ค. 2564)
นพ.จรินทร์ โรจน์บวรวิทยา
 (งดคลินิก 1-31 ส.ค. 2564)
นพ.ชลเวช ชวศิริ
 (งดคลินิก 1 ส.ค. - 30 ต.ค. 2564)
พญ.จินดา สิรินทร์วราวงศ์
 (งดคลินิก 1-31 ส.ค. 2564)

จันทร์

พญ.ฉันทนิจ ลี้มิ่งสวัสดิ์
 (งดคลินิก 1-31 ส.ค. 2564)
พญ.มิ่งขวัญ สุริยันต์
 (งดคลินิก 2-3 ส.ค. 2564)
พญ.พิชญ์ญาดา ผดุงพงษ์
 (งดคลินิก 1-29 ส.ค. 2564)
นพ.อรรถกร จารุศรีวรรณา
 (งดคลินิก 25 ก.ค. - 1 ส.ค. 2564)
พญ.อลิสา วาณิชเจริญกุล
 (งดคลินิก 1 ส.ค. - 31 ต.ค. 2564)
นพ.จรินทร์ โรจน์บวรวิทยา
 (งดคลินิก 1-31 ส.ค. 2564)
นพ.ชลเวช ชวศิริ
 (งดคลินิก 1 ส.ค. - 30 ต.ค. 2564)
พญ.จินดา สิรินทร์วราวงศ์
 (งดคลินิก 1-31 ส.ค. 2564)
นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์
 (งดคลินิก 2-30 ส.ค. 2564)
พญ.กานต์ ภูษณสุวรรณศรี
 (งดคลินิก 2-9 ส.ค. 2564)

อังคาร

พญ.ฉันทนิจ ลี้มิ่งสวัสดิ์
 (งดคลินิก 1-31 ส.ค. 2564)
พญ.มิ่งขวัญ สุริยันต์
 (งดคลินิก 2-3 ส.ค. 2564)
พญ.พิชญ์ญาดา ผดุงพงษ์
 (งดคลินิก 1-29 ส.ค. 2564)
นพ.อรรถกร จารุศรีวรรณา
 (งดคลินิก 25 ก.ค. - 1 ส.ค. 2564)
พญ.อลิสา วาณิชเจริญกุล
 (งดคลินิก 1 ส.ค. - 31 ต.ค. 2564)
นพ.จรินทร์ โรจน์บวรวิทยา
 (งดคลินิก 1-31 ส.ค. 2564)
นพ.ชลเวช ชวศิริ
 (งดคลินิก 1 ส.ค. - 30 ต.ค. 2564)
พญ.จินดา สิรินทร์วราวงศ์
 (งดคลินิก 1-31 ส.ค. 2564)
นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์
 (งดคลินิก 2-30 ส.ค. 2564)
พญ.กานต์ ภูษณสุวรรณศรี
 (งดคลินิก 2-9 ส.ค. 2564)
นพ.ธวัชชัย ทวีมั่นคงทรัพย์
 (งดคลินิก 3-21 ส.ค. 2564)
พญ.กิ่งแก้ว ปาจรีย์
 (งดคลินิก 3-13 ส.ค. 2564)
นพ.ยลรวี ปิยะคมน์
 (งดคลินิก 3-15 ส.ค. 2564)
พญ.นวลอนงค์ วิศิษฏสุนทร
 (งดคลินิก 3-31 ส.ค. 2564)

พุธ

พญ.ฉันทนิจ ลี้มิ่งสวัสดิ์
 (งดคลินิก 1-31 ส.ค. 2564)
พญ.พิชญ์ญาดา ผดุงพงษ์
 (งดคลินิก 1-29 ส.ค. 2564)
นพ.อรรถกร จารุศรีวรรณา
 (งดคลินิก 25 ก.ค. - 1 ส.ค. 2564)
พญ.อลิสา วาณิชเจริญกุล
 (งดคลินิก 1 ส.ค. - 31 ต.ค. 2564)
นพ.จรินทร์ โรจน์บวรวิทยา
 (งดคลินิก 1-31 ส.ค. 2564)
นพ.ชลเวช ชวศิริ
 (งดคลินิก 1 ส.ค. - 30 ต.ค. 2564)
พญ.จินดา สิรินทร์วราวงศ์
 (งดคลินิก 1-31 ส.ค. 2564)
นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์
 (งดคลินิก 2-30 ส.ค. 2564)
พญ.กานต์ ภูษณสุวรรณศรี
 (งดคลินิก 2-9 ส.ค. 2564)
นพ.ธวัชชัย ทวีมั่นคงทรัพย์
 (งดคลินิก 3-21 ส.ค. 2564)
พญ.กิ่งแก้ว ปาจรีย์
 (งดคลินิก 3-13 ส.ค. 2564)
นพ.ยลรวี ปิยะคมน์
 (งดคลินิก 3-15 ส.ค. 2564)
พญ.นวลอนงค์ วิศิษฏสุนทร
 (งดคลินิก 3-31 ส.ค. 2564)

พฤหัสบดี

พญ.ฉันทนิจ ลี้มิ่งสวัสดิ์
 (งดคลินิก 1-31 ส.ค. 2564)
พญ.พิชญ์ญาดา ผดุงพงษ์
 (งดคลินิก 1-29 ส.ค. 2564)
นพ.อรรถกร จารุศรีวรรณา
 (งดคลินิก 25 ก.ค. - 1 ส.ค. 2564)
พญ.อลิสา วาณิชเจริญกุล
 (งดคลินิก 1 ส.ค. - 31 ต.ค. 2564)
นพ.จรินทร์ โรจน์บวรวิทยา
 (งดคลินิก 1-31 ส.ค. 2564)
นพ.ชลเวช ชวศิริ
 (งดคลินิก 1 ส.ค. - 30 ต.ค. 2564)
พญ.จินดา สิรินทร์วราวงศ์
 (งดคลินิก 1-31 ส.ค. 2564)
นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์
 (งดคลินิก 2-30 ส.ค. 2564)
พญ.กานต์ ภูษณสุวรรณศรี
 (งดคลินิก 2-9 ส.ค. 2564)
นพ.ธวัชชัย ทวีมั่นคงทรัพย์
 (งดคลินิก 3-21 ส.ค. 2564)
พญ.กิ่งแก้ว ปาจรีย์
 (งดคลินิก 3-13 ส.ค. 2564)
นพ.ยลรวี ปิยะคมน์
 (งดคลินิก 3-15 ส.ค. 2564)
พญ.นวลอนงค์ วิศิษฏสุนทร
 (งดคลินิก 3-31 ส.ค. 2564)
นพ.ชูเกียรติ อัศวาณิชย์
 (งดคลินิก 5 ส.ค. 2564)
นพ.ดรินทร์ โล่ห์สิริวัฒน์
 (งดคลินิก 5 ส.ค. 2564)
พญ.รุ่งรวี อรพินทร์
 (งดคลินิก 5-6 ส.ค. 2564)

ศุกร์

พญ.ฉันทนิจ ลี้มิ่งสวัสดิ์
 (งดคลินิก 1-31 ส.ค. 2564)
พญ.พิชญ์ญาดา ผดุงพงษ์
 (งดคลินิก 1-29 ส.ค. 2564)
นพ.อรรถกร จารุศรีวรรณา
 (งดคลินิก 25 ก.ค. - 1 ส.ค. 2564)
พญ.อลิสา วาณิชเจริญกุล
 (งดคลินิก 1 ส.ค. - 31 ต.ค. 2564)
นพ.จรินทร์ โรจน์บวรวิทยา
 (งดคลินิก 1-31 ส.ค. 2564)
นพ.ชลเวช ชวศิริ
 (งดคลินิก 1 ส.ค. - 30 ต.ค. 2564)
พญ.จินดา สิรินทร์วราวงศ์
 (งดคลินิก 1-31 ส.ค. 2564)
นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์
 (งดคลินิก 2-30 ส.ค. 2564)
พญ.กานต์ ภูษณสุวรรณศรี
 (งดคลินิก 2-9 ส.ค. 2564)
นพ.ธวัชชัย ทวีมั่นคงทรัพย์
 (งดคลินิก 3-21 ส.ค. 2564)
พญ.กิ่งแก้ว ปาจรีย์
 (งดคลินิก 3-13 ส.ค. 2564)
นพ.ยลรวี ปิยะคมน์
 (งดคลินิก 3-15 ส.ค. 2564)
พญ.นวลอนงค์ วิศิษฏสุนทร
 (งดคลินิก 3-31 ส.ค. 2564)
พญ.รุ่งรวี อรพินทร์
 (งดคลินิก 5-6 ส.ค. 2564)
พญ.สุภาวดี ลิขิตมาศกุล
 (งดคลินิ 6-13 ส.ค. 2564)
นพ.ธีรเดช จันทระ
 (งดคลินิก 6 ส.ค. 2564)
นพ.ศุภสิทธิ์ วิริยะก่อกิจกุล
 (งดคลินิก 6 ส.ค. 2564)
นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์
 (งดคลินิก 6 ส.ค. 2564)

เสาร์

พญ.ฉันทนิจ ลี้มิ่งสวัสดิ์
 (งดคลินิก 1-31 ส.ค. 2564)
พญ.พิชญ์ญาดา ผดุงพงษ์
 (งดคลินิก 1-29 ส.ค. 2564)
นพ.อรรถกร จารุศรีวรรณา
 (งดคลินิก 25 ก.ค. - 1 ส.ค. 2564)
พญ.อลิสา วาณิชเจริญกุล
 (งดคลินิก 1 ส.ค. - 31 ต.ค. 2564)
นพ.จรินทร์ โรจน์บวรวิทยา
 (งดคลินิก 1-31 ส.ค. 2564)
นพ.ชลเวช ชวศิริ
 (งดคลินิก 1 ส.ค. - 30 ต.ค. 2564)
พญ.จินดา สิรินทร์วราวงศ์
 (งดคลินิก 1-31 ส.ค. 2564)
นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์
 (งดคลินิก 2-30 ส.ค. 2564)
พญ.กานต์ ภูษณสุวรรณศรี
 (งดคลินิก 2-9 ส.ค. 2564)
นพ.ธวัชชัย ทวีมั่นคงทรัพย์
 (งดคลินิก 3-21 ส.ค. 2564)
พญ.กิ่งแก้ว ปาจรีย์
 (งดคลินิก 3-13 ส.ค. 2564)
นพ.ยลรวี ปิยะคมน์
 (งดคลินิก 3-15 ส.ค. 2564)
พญ.นวลอนงค์ วิศิษฏสุนทร
 (งดคลินิก 3-31 ส.ค. 2564)
พญ.สุภาวดี ลิขิตมาศกุล
 (งดคลินิ 6-13 ส.ค. 2564)
พญ.วาณี วิสุทธิ์เสรีวงศ์
 (งดคลินิก 7 ส.ค. 2564)
นพ.ชูเกียรติ อัศวาณิชย์
 (งดคลินิก 7 ส.ค. 2564)
นพ.อุดม วงศาสุลักษณ์
 (งดคลินิก 7 ส.ค. 2564)
พญ.วิภาวี ภู่รัก
 (งดคลินิก 7 ส.ค. 2564)

หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7