ตารางงดตรวจของแพทย์

ตารางงดตรวจระหว่างวันที่ 02 สิงหาคม 2020 - 08 สิงหาคม 2020หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พญ.ปัทมา เชาวโพธิ์ทอง
 (งดคลินิก 5 ส.ค.2563)
นพ.สมศักดิ์ ลัพธิกุลธรรม
 (งดคลินิก 5 ส.ค.2563)
พญ.จีระสุข จงกลวัฒนา
 (งดคลินิก 5 ส.ค.2563)

พฤหัสบดี

นพ.กิติพัฒน์ วัฒนาวงศ์
 (งดคลินิก 9 ส.ค.2563)
นพ.พงษ์ศักดิ์ ชัยศิลปวัฒนา
 (งดคลินิก 6,12 ส.ค.2563)
นพ.สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์
 (งดคลินิก 6 ส.ค.2563)
นพ.ศุภฤกษ์ คุณติสุข
 (งดคลินิก 6-15 ส.ค.2563)
พญ.กัณฐรัตน์ สุคนธมาน
 (งดคลินิก 6 ส.ค.2563)
พญ.อินทิพร เมธาสิทธิ์
 (งดคลินิก 6 ส.ค.2563)
นพ.วิจารณ์ วชิรวงศากร
 (งดคลินิก 6 ส.ค.2563)
พญ.อิสรีย์ หาญอุทัยรัศมี
 (งดคลินิก 6 ส.ค.2563)

ศุกร์

พญ.อาภาพร จิตชัยนา
 (งดคลินิก 7 ส.ค.2563)
นพ.พิสุทธิ์ ศรีชัยกุล
 (งดคลินิก 7 ,14 ส.ค.2563)

เสาร์

นพ.พนม เกตุมาน
 (งดคลินิก 8 ส.ค.2563)
นพ.ปรีชา อังคณานุพงศ์
 (งดคลินิก 1-8 ส.ค.2563)
นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา
 (งดคลินิก 15 ส.ค.2563)
นพ.ศุภฤกษ์ คุณติสุข
 (งดคลินิก 6-15 ส.ค.2563)

หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7