ตารางงดตรวจของแพทย์

ตารางงดตรวจระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2020 - 04 เมษายน 2020หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7

อาทิตย์

พญ.อนิตา มนัสสากร
 (งดคลินิก 29 มี.ค.2563และ 5,12,19 เม.ย.2563)
พญ.ภัทราพร เปรมประพันธ์
 (งดคลินิก 29 มี.ค.2563)
นพ.เฉนียน เรืองเศรษฐกิจ
 (งดคลินิก 29 มี.ค.2563)
พญ.ชมพูนุช จันทรกระวี
 (งดคลินิก 29 มี.ค.2563 และ 5 เม.ย.2563)
พญ.พรพิมล เรืองวุฒิเลิศ
 (งดคลินิก 27-29 มี.ค.2563)
นพ.สุรศักดิ์ อังสุวัฒนา
 (งดคลินิก 29 มี.ค.2563)
นพ.ภาวิน เกษกุล
 (งดคลินิก 29 มี.ค.2563)
นพ.สุรพล สุวรรณกูล
 (งดคลินิก29 มี.ค.2563)
นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ
 (งดคลินิก29 มี.ค.2563)
นพ.ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์
 (งดคลินิก29 มี.ค.2563)
นพ.สาธิต วรรณแสง
 (งดคลินิก 25 มี.ค.2563-3 เม.ย.2563)
นพ.สมบูรณ์ จิรภัทรธำรง
 (งดคลินิก 30 มี.ค.2563)
พญ.ธันยารัตน์ วงศ์วนานุรักษ์
 (งดคลินิก 29 มี.ค.2563)
นพ.สุทธิพงษ์ สิรินทร์วราวงศ์
 (งดคลินิก 29 มี.ค.2563)

จันทร์

พญ.กิตติมา ศุภดิเรกกุล
 (งดคลินิก 30-31 มี.ค.2563)
พญ.สุมาลี หวังวีรวงศ์
 (งดคลินิก30 มี.ค.2563)
นพ.กระสินธุ์ รุ่งทองศรี
 (งดคลินิก 27 มี.ค.2563- 6 เม.ย.2563)
นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี
 (งดคลินิก 30 มี.ค.2563)
นพ.ชลเวช ชวศิริ
 (งดคลินิก 23 มี.ค.2563- 31 พ.ค.2563 )
พญ.พิระดา เลื่อมสำราญ
 (งดคลินิก 25 มี.ค.2563-6 เม.ย.2563)
นพ.ชาญ ศรีรัตนสถาวร
 (งดคลินิก10,17,27 ก.พ.2563 และ 2 ม.ี.ค.2563)
ศ.นพ.พยงค์ จูฑา
 (งดคลินิก 31 มี.ค.2563)
นพ.สุทธิพงษ์ สิรินทร์วราวงศ์
 (งดคลินิก 30-31 มี.ค.2563)

อังคาร

พญ.กิตติมา ศุภดิเรกกุล
 (งดคลินิก 30-31 มี.ค.2563)
นพ.กระสินธุ์ รุ่งทองศรี
 (งดคลินิก 27 มี.ค.2563- 6 เม.ย.2563)
พญ.พิระดา เลื่อมสำราญ
 (งดคลินิก 25 มี.ค.2563-6 เม.ย.2563)
นพ.สุทธิพงษ์ สิรินทร์วราวงศ์
 (งดคลินิก 30-31 มี.ค.2563)
นพ.เมธี ชยะกุลคีรี
 (งดคลินิก 31 มี.ค.2563)
นพ.อนุชา ก้องมณีรัตน์
 (งดคลินิก 31 มี.ค.2563)

พุธ

นพ.กระสินธุ์ รุ่งทองศรี
 (งดคลินิก 27 มี.ค.2563- 6 เม.ย.2563)
พญ.พิระดา เลื่อมสำราญ
 (งดคลินิก 25 มี.ค.2563-6 เม.ย.2563)
พญ.สุรีย์ สมประดีกุล
 (งดคลินิก 1 เม.ย.2563)
พญ.ปัทมา เชาวโพธิ์ทอง
 (งดคลินิก 1 เม.ย.2563)
นพ.กริช โพธิสุวรรณ
 (งดคลินิก1 เม.ย.2563)
นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ
 (งดคลินิก30 มี.ค.2563-4 เม.ย.2563)
นพ.สาธิต วรรณแสง
 (งดคลินิก 25 มี.ค.2563-3 เม.ย.2563)
พญ.อริศรา สุวรรณกูล
 (งดคลินิก 1,8,15 เม.ย.2563)

พฤหัสบดี

นพ.กระสินธุ์ รุ่งทองศรี
 (งดคลินิก 27 มี.ค.2563- 6 เม.ย.2563)
พญ.พิระดา เลื่อมสำราญ
 (งดคลินิก 25 มี.ค.2563-6 เม.ย.2563)
นพ.เฉนียน เรืองเศรษฐกิจ
 (งดคลินิก 2 เม.ย.2563)
นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์
 (งดคลินิก 2-3,6,9-10,13,16-17 เม.ย.2563)

ศุกร์

นพ.กระสินธุ์ รุ่งทองศรี
 (งดคลินิก 27 มี.ค.2563- 6 เม.ย.2563)
พญ.พิระดา เลื่อมสำราญ
 (งดคลินิก 25 มี.ค.2563-6 เม.ย.2563)
นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์
 (งดคลินิก 2-3,6,9-10,13,16-17 เม.ย.2563)
นพ.พงษ์เทพ วิทยาวัชรินทร์
 (งดคลินิก 27 มี.ค.2563-10 เม.ย.2563)
พญ.วันเฉลิม นันท์วิฑิตพงศ์
 (งดคลินิก 3 ,5,10 ,12 เม.ย.2563)
พญ.สุภาวดี ลิขิตมาศกุล
 (งดคลินิก3,10,17,24 เม.ย.2563)
นพ. ป่วน สุทธิพินิจธรรม
 (งดคลินิก3 เม.ย.2563)
นพ.พรพจน์ เปรมโยธิน
 (งดคลินิก 27 มี.ค.2563-29 พ.ค.2563)
นพ.สุทธิพงษ์ สิรินทร์วราวงศ์
 (งดคลินิก 3 เม.ย.2563)

เสาร์

พญ.พนิดา โกสียรักษ์วงศ์
 (งดคลินิก 28 มี.ค.2563-25 เม.ย.2563)
พญ.พิชญ์ญาดา ผดุงพงษ์
 (งดคลินิก28-29 มี.ค.2563)
พญ.ภัทราพร เปรมประพันธ์
 (งดคลินิก 28-29 มี.ค.2563 และ 4-5 เม.ย.2563)
พญ.กัณฐรัตน์ สุคนธมาน
 (งดคลินิก 28-29 มี.ค.2563)
นพ.พิสุทธิ์ ศรีชัยกุล
 (งดคลินิก 4 เม.ย.2563)
พญ.เล็ก กาญจนโกมุท
 (งดคลินิก 22-29 มี.ค.2563)
นพ.แจ่มศักดิ์ ไชยคุนา
 (งดคลินิก 4 เม.ย.2563)
พญ.วิภาวี ภู่รัก
 (งดคลินิก 4 เม.ย.2563)
นพ.พีระ บูรณะกิจเจริญ
 (งดคลินิก 4 เม.ย.2563)
พญ.กนกวรรณ กาญจนะวิชัย ณ อยุธยา
 (งดคลินิก4-11 เม.ย.2563)
นพ.พรเอก อภิพันธ์
 (งดคลินิก 4 เม.ย.2563)
นพ.สุรพล สุวรรณกูล
 (งดคลินิก4 เม.ย.2563)
นพ.อัมพัน เฉลิมโชคเจริญกิจ
 (งดคลินิก 3-7 เม.ย.2563)
นพ.โพชฌงค์ โชติญาณวงษ์
 (งดคลินิก28-29 มี.ค.2563)
นพ.โพชฌงค์ โชติญาณวงษ์
 (งดคลินิก 4 -6 เม.ย.2563)
พญ.วนิดา อินทรหนองไผ่
 (งดคลินิก 4-5 เม.ย.2563)
นพ.สุทธิพงษ์ สิรินทร์วราวงศ์
 (งดคลินิก 4 เม.ย.2563)
นพ.สุรพล สุขสาคร
 (งดคลินิก 4 เม.ย.2563)

หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7