ตารางงดตรวจของแพทย์

ตารางงดตรวจระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2022 - 22 มกราคม 2022หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7

อาทิตย์

พญ.ปรียานุช แย้มวงศ์
 (งดคลินิก 16-26 ม.ค. 2565)

จันทร์

พญ.ปรียานุช แย้มวงศ์
 (งดคลินิก 16-26 ม.ค. 2565)
นพ.ภูวรินทร์ บุนนาค
 (งดคลินิก 16 ม.ค. - 1 ก.พ. 2565)

อังคาร

พญ.ปรียานุช แย้มวงศ์
 (งดคลินิก 16-26 ม.ค. 2565)
นพ.ภูวรินทร์ บุนนาค
 (งดคลินิก 16 ม.ค. - 1 ก.พ. 2565)

พุธ

พญ.ปรียานุช แย้มวงศ์
 (งดคลินิก 16-26 ม.ค. 2565)
นพ.ภูวรินทร์ บุนนาค
 (งดคลินิก 16 ม.ค. - 1 ก.พ. 2565)
นพ.สรฉัตร นิลธวัช
 (งดคลินิก 19 ม.ค. 2565)
นพ.ประสงค์ ตันมหาสมุทร
 (งดคลินิก 19 ม.ค. 2565)
พญ.อรุณ วงษ์จิราษฎร์
 (งดคลินิก 19-23 ม.ค. 2565)
พญ.มณีรัตน์ ธนกิติวิรุฬ
 (งดคลินิก 19-21 ม.ค. 2565)
พญ.ธนิตา แสงเปี่ยมสุข
 (งดคลินิก 19 ม.ค. 2565)

พฤหัสบดี

พญ.ปรียานุช แย้มวงศ์
 (งดคลินิก 16-26 ม.ค. 2565)
นพ.ภูวรินทร์ บุนนาค
 (งดคลินิก 16 ม.ค. - 1 ก.พ. 2565)
พญ.อรุณ วงษ์จิราษฎร์
 (งดคลินิก 19-23 ม.ค. 2565)
พญ.มณีรัตน์ ธนกิติวิรุฬ
 (งดคลินิก 19-21 ม.ค. 2565)
นพ.ธราธิป โคละทัต
 (งดคลินิก 20-23 ม.ค. 2565)
นพ.สุนทร สุนทรชาติ
 (งดคลินิก 20 ม.ค. 2565)

ศุกร์

พญ.ปรียานุช แย้มวงศ์
 (งดคลินิก 16-26 ม.ค. 2565)
นพ.ภูวรินทร์ บุนนาค
 (งดคลินิก 16 ม.ค. - 1 ก.พ. 2565)
พญ.อรุณ วงษ์จิราษฎร์
 (งดคลินิก 19-23 ม.ค. 2565)
พญ.มณีรัตน์ ธนกิติวิรุฬ
 (งดคลินิก 19-21 ม.ค. 2565)
นพ.ธราธิป โคละทัต
 (งดคลินิก 20-23 ม.ค. 2565)
นพ.ธีระ ฤชุตระกูล
 (งดคลินิก 21 ม.ค. 2565)

เสาร์

พญ.ปรียานุช แย้มวงศ์
 (งดคลินิก 16-26 ม.ค. 2565)
นพ.ภูวรินทร์ บุนนาค
 (งดคลินิก 16 ม.ค. - 1 ก.พ. 2565)
พญ.อรุณ วงษ์จิราษฎร์
 (งดคลินิก 19-23 ม.ค. 2565)
นพ.ธราธิป โคละทัต
 (งดคลินิก 20-23 ม.ค. 2565)
นพ.สมยศ วรรณสินธพ
 (งดคลินิก 22 ม.ค. 2565)
พญ.วิภาวี ภู่รัก
 (งดคลินิก 22 ม.ค. 2565)
นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา
 (งดคลินิก 22 ม.ค. 2565)
นพ.สุรพล สุวรรณกูล
 (งดคลินิก 22 ม.ค. 2565)
นพ.สูงชัย อังธารารักษ์
 (งดคลินิก 22 ม.ค. 2565)
นพ.อัมพัน เฉลิมโชคเจริญกิจ
 (งดคลินิก 1 ม.ค. 2565)
พญ.ภัทราพร เปรมประพันธ์
 (งดคลินิก 22 -29 ม.ค. 2565)

หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7