ตารางงดตรวจของแพทย์

ตารางงดตรวจระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2019 - 21 กันยายน 2019

หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

- นพ.อรรคพล พินิจจินดาทรัพย์
 (งดคลินิก 15-22 มิ.ย.2562)

ศุกร์

- นพ.อรรคพล พินิจจินดาทรัพย์
 (งดคลินิก 15-22 มิ.ย.2562)
- พญ. พจนี ประดิษฐสุวรรณ
 (งดคลินิก 20-25 ก.ย.2562)
- พญ.สุหัทยา อังสุวรังษี
 (งดคลินิก 20 ก.ย.2562)
- พญ.เพ็ญพันธุ์ ภูริปัญโญ
 (งดคลินิก 20 ต.ค.2562)
- พญ.สุภาวดี ลิขิตมาศกุล
 (งดคลินิก 20 ก.ย.2562)
- นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์
 (งดคลินิก 20 ก.ย.2562)
- พญ.น้ำเพชร กอวัฒนา
 (งดคลินิก 20-25 ก.ย.2562)
- นพ.ประดิษฐ์ รัชตามุขยนันต์
 (งดคลินิก20 ก.ย.2562)
- พญ.วันเฉลิม นันท์วิฑิตพงศ์
 (งดคลินิก 20 ก.ย.2562)
- พญ.กิตติมา ศุภดิเรกกุล
 (งดคลินิก 23 ก.ย.2562)
- พญ.อาภาพร จิตชัยนา
 (งดคลินิก 20 ก.ย.2562)
- นพ.สมศักดิ์ มาสมบูรณ์
 (งดคลินิก 1-30 ก.ย.2562)
- พญ. จิรัชยา วณิชานุวัตร
 (งดคลินิก20-24 ก.ย.2562)
- พญ.ธนัญญา บุณยศิรินันท์
 (งดคลินิก 20,27 ก.ย.2562)
- นพ.โกวิท พิมลพันธุ์
 (งดคลินิก 20 ก.ย.2562)

เสาร์

- พญ. จิรัชยา วณิชานุวัตร
 (งดคลินิก20-24 ก.ย.2562)
- นพ.สุรพล สุวรรณกูล
 (งดคลินิก 21 ก.ย.2562)
- นพ.สมบัติ วงศ์ภัทรนนท์
 (งดคลินิก21 ก.ย.2562)
- นพ.สุรพล อิสรไกรศีล
 (งดคลินิก 20-25 ก.ย.2562)
- นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา
 (งดคลินิก 19-21 ก.ย.2562)
- นพ.ภาวิน เกษกุล
 (งดคลินิก 21-22 ก.ย.2562)
- นพ.พรเอก อภิพันธ์
 (งดคลินิก 17-21 ก.ย.2562)
- พญ.วาณี วิสุทธิ์เสรีวงศ์
 (งดคลินิก 21-22 ก.ย.2562)
- นพ.ธราธิป โคละทัต
 (งดคลินิก 15 ก.ย.2562 - 31 ต.ค.2562)
- พญ.ธัญญารัตน์ ธีรพรเลิศรัฐ
 (งดคลินิก 21 ,28 ก.ย.2562)
- พญ.วิภาวี ภู่รัก
 (งดคลินิก 21 ก.ย.2562)
- นพ.ณรงค์ศักดิ์ ภิญโญภัทรกุล
 (งดคลินิก 21 ก.ย.2562)
- นพ.แจ่มศักดิ์ ไชยคุนา
 (งดคลินิก21-22 ก.ย.2562)
- นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์
 (งดคลินิก 21 ก.ย.2562)
- พญ.ธนรรญา วงศ์สีนิล
 (งดคลินิก 21 ก.ย.2562)
- นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ
 (งดคลินิก 21,28 ก.ย.2562)
- นพ.ธีรเดช จันทระ
 (งดคลินิก 21 ก.ย.2562)
- นพ.พงษ์ศักดิ์ ชัยศิลปวัฒนา
 (งดคลินิก 21 ก.ย.2562)
- นพ.สมยศ วรรณสินธพ
 (งดคลินิก 17-24 ก.ย.2562)
- นพ.สันติ อัศวพลังชัย
 (งดคลินิก 21 ก.ย.2562)
- นพ.อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช
 (งดคลินิก 28 ก.ย.2562)
- พญ.อาภาพร จิตชัยนา
 (งดคลินิก 21 ก.ย.2562)
- พญ.สินี เวศย์ชวลิต
 (งดคลินิก 21 ก.ย.2562)
- นพ.ธันดร งามประเสริฐชัย
 (งดคลินิก 21 ก.ย.2562)
- นพ.ปรีชา อังคณานุพงศ์
 (งดคลินิก 21 ก.ย.2562-2 ต.ค.2562)
- นพ.วรวีร์ ไวยวุฒิ
 (งดคลินิก 21 ก.ย.2562)
- นพ.พงษ์เทพ พิศาลธุรกิจ
 (งดคลินิก 21-29 ก.ย.2562)
- พญ.งามแข เรืองวรเวทย์
 (งดคลินิก 21 ก.ย.2562)
- พญ.นภางค์ เกษโกวิท
 (งดคลินิก21 ก.ย.2562)
- นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวิณิน
 (งดคลินิก21 ก.ย.2562)
- นพ.อัมพัน เฉลิมโชคเจริญกิจ
 (งดคลินิก 21 ก.ย.2562)
- นพ.กิติศักดิ์ เศียรสวัสดิ์
 (งดคลินิก 21 ก.ย.2562)
- นพ.ฉัตรกนก ทุมวิภาต
 (งดคลินิก 17-21 ก.ย.2562)
- นพ.วิเชียร ทองแตง
 (งดคลินิก 21 ก.ย.2562)

หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7