ตารางงดตรวจของแพทย์

ตารางงดตรวจระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2019 - 23 พฤศจิกายน 2019หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7

อาทิตย์

นพ. วรธีร์ เดชารักษ์
 (งดคลินิก 5-12 พ.ย.2560)

จันทร์

อังคาร

นพ.ทองดี วสุธารา
 (งดคลินิก 19-24 พ.ย.2562)
พญ. จิรัชยา วณิชานุวัตร
 (งดคลินิก19 -22 พ.ย.2562)

พุธ

นพ.ทองดี วสุธารา
 (งดคลินิก 19-24 พ.ย.2562)
พญ. จิรัชยา วณิชานุวัตร
 (งดคลินิก19 -22 พ.ย.2562)
นพ.ชุมพล แย้มเจริญ
 (งดคลินิก 20-24 พ.ย.2562)

พฤหัสบดี

นพ.ทองดี วสุธารา
 (งดคลินิก 19-24 พ.ย.2562)
พญ. จิรัชยา วณิชานุวัตร
 (งดคลินิก19 -22 พ.ย.2562)
นพ.ชุมพล แย้มเจริญ
 (งดคลินิก 20-24 พ.ย.2562)
นพ.พีรศักดิ์ ฉอตระการกิจ
 (งดคลินิก 2,9,16,23 พ.ย.2560)

ศุกร์

นพ.ทองดี วสุธารา
 (งดคลินิก 19-24 พ.ย.2562)
พญ. จิรัชยา วณิชานุวัตร
 (งดคลินิก19 -22 พ.ย.2562)
นพ.ชุมพล แย้มเจริญ
 (งดคลินิก 20-24 พ.ย.2562)
นพ.พนม เกตุมาน
 (งดคลินิก 22-23 พ.ย.2562)
พญ.ธนัญญา บุณยศิรินันท์
 (งดคลินิก22 พ.ย.2562)
นพ.เฉลิมพล สิรชัยรัตน์
 (งดคลินิก 22 พ.ย.2562)
พญ.อาภาพร จิตชัยนา
 (งดคลินิก 22 พ.ย.2562)
นพ.โกวิท พิมลพันธุ์
 (งดคลินิก22 พ.ย.2562)
นพ.ธีระ ฤชุตระกูล
 (งดคลินิก 22 พ.ย.2562)
นพ. ป่วน สุทธิพินิจธรรม
 (งดคลินิก 22 พ.ย.2562)
พญ.จินดา สิรินทร์วราวงศ์
 (งดคลินิก 22 พ.ย.2562)
นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์
 (งดคลินิก 22,24,29 พ.ย.2562)
พญ.วันเฉลิม นันท์วิฑิตพงศ์
 (งดคลินิก 22 พ.ย.2562)
นพ.พรรคพร ประภาพันธ์
 (งดคลินิก 22 พ.ย.2562)

เสาร์

นพ.ทองดี วสุธารา
 (งดคลินิก 19-24 พ.ย.2562)
นพ.ชุมพล แย้มเจริญ
 (งดคลินิก 20-24 พ.ย.2562)
นพ.พนม เกตุมาน
 (งดคลินิก 22-23 พ.ย.2562)
นพ.อภินันทน์ อภิวัฒนันต์
 (งดคลินิก 23 พ.ย.2562)
นพ.พิสุทธิ์ ศรีชัยกุล
 (งดคลินิก28 พ.ย.2562)
พญ.กัณฐรัตน์ สุคนธมาน
 (งดคลินิก 23-24 พ.ย.2562)
พญ.สินี เวศย์ชวลิต
 (งดคลินิก 12 ต.ค.2562- 14 ธ.ค.2562)
นพ.อนุชา ก้องมณีรัตน์
 (งดคลินิก 19,23,26 พ.ย.2562)
พญ.วาสนา ไทยพิสุทธิกุล
 (งดคลินิก 16-23 พ.ย.2562)
นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์
 (งดคลินิก 23 พ.ย.2562)
นพ.วันชัย วนะชิวนาวิน
 (งดคลินิก23 พ.ย.2562)
นพ.สุรพล สุวรรณกูล
 (งดคลินิก 23-24 พ.ย.2562)
นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา
 (งดคลินิก 21-30 พ.ย.2562)
นพ.พีระ บูรณะกิจเจริญ
 (งดคลินิก 23 พ.ย.2562)
นพ.วิบูล สุนทรพจน์
 (งดคลินิก 23 พ.ย.2562)
พญ.ธัญญารัตน์ ธีรพรเลิศรัฐ
 (งดคลินิก 16,23,30 พ.ย.2562)
นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ
 (งดคลินิก 23 พ.ย.2562)
นพ.ประสิทธิ์ เจียรกุล
 (งดคลินิก23-24 พ.ย.2562)

หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7