ตารางงดตรวจของแพทย์

ตารางงดตรวจระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2021 - 24 เมษายน 2021หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7

อาทิตย์

จันทร์

นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี
 (งดคลินิก 19 เม.ย. 2564)
นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์
 (งดคลินิก 19-30 เม.ย. 2564)
นพ.ธรรมวัฒน์ ปรคนธรรพ์
 (งดคลินิก 12-19 เม.ย.2564)
นพ.ยลรวี ปิยะคมน์
 (งดคลินิก 19-20 เม.ย. 2564)

อังคาร

นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์
 (งดคลินิก 19-30 เม.ย. 2564)
นพ.ธรรมวัฒน์ ปรคนธรรพ์
 (งดคลินิก 12-19 เม.ย.2564)
นพ.ยลรวี ปิยะคมน์
 (งดคลินิก 19-20 เม.ย. 2564)
นพ.วิเชียร ทองแตง
 (งดคลินิก 20 เม.ย. 2564)
พญ.ยุวดี ทองเชื่อม
 (งดคลินิก 20-21 เม.ย. 2564)

พุธ

นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์
 (งดคลินิก 19-30 เม.ย. 2564)
นพ.ธรรมวัฒน์ ปรคนธรรพ์
 (งดคลินิก 12-19 เม.ย.2564)
พญ.ยุวดี ทองเชื่อม
 (งดคลินิก 20-21 เม.ย. 2564)
ศ.นพ.พยงค์ จูฑา
 (งดคลินิก 21 เม.ย. 2564)
พญ.สุรีย์ สมประดีกุล
 (งดคลินิก 14-21 เม.ย. 2564)
พญ.สมจิตร ประภาพันธ์
 (งดคลินิก 7-21 เม.ย. 2564)
นพ.ชัยวัฒน์ ลิมปวุฒิวรานนท์
 (งดคลินิก 21 เม.ย. 2564)
พญ.ฉันทิชา โชติกวณิชย์
 (งดคลินิก 21 เม.ย. 2564)
พญ.วิไลลักษณ์ ลิมปวุฒิวรานนท์
 (งดคลินิก 21 เม.ย. 2564)
พญ.สุวลีพร พิณโกศล
 (งดคลินิก 21 เม.ย. 2564)

พฤหัสบดี

นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์
 (งดคลินิก 19-30 เม.ย. 2564)
นพ.ธรรมวัฒน์ ปรคนธรรพ์
 (งดคลินิก 12-19 เม.ย.2564)
พญ.สุรีย์ สมประดีกุล
 (งดคลินิก 14-21 เม.ย. 2564)
พญ.สมจิตร ประภาพันธ์
 (งดคลินิก 7-21 เม.ย. 2564)
นพ.วิเชียร ทองแตง
 (งดคลินิก 22 เม.ย. 2564)
นพ.พงษ์ศักดิ์ ชัยศิลปวัฒนา
 (งดคลินิก 22 เม.ย. 2564)
นพ.ไพโรจน์ สินลารัตน์
 (งดคลินิก 22 เม.ย. 2564)
คุณกาญจนา ประเสริฐดีงาม
 (งดคลินิก 22 เม.ย. 2564)
นพ.สมชาย โตวณะบุตร
 (งดคลินิก 22 เม.ย. 2564)
พญ.ยุวดี ทองเชื่อม
 (งดคลินิก 8-21 เม.ย. 2564)

ศุกร์

นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์
 (งดคลินิก 19-30 เม.ย. 2564)
นพ.ธรรมวัฒน์ ปรคนธรรพ์
 (งดคลินิก 12-19 เม.ย.2564)
พญ.สุรีย์ สมประดีกุล
 (งดคลินิก 14-21 เม.ย. 2564)
พญ.สมจิตร ประภาพันธ์
 (งดคลินิก 7-21 เม.ย. 2564)
พญ.ยุวดี ทองเชื่อม
 (งดคลินิก 8-21 เม.ย. 2564)
พญ.สุภาวดี ลิขิตมาศกุล
 (งดคลินิก 23-30 เม.ย. 2564)
นพ.สิทธิพร ศรีนวลนัด
 (งดคลินิก 23 เม.ย. 2564)
พญ.สุพัตรา รุ่งไมตรี
 (งดคลินิก 23 เม.ย. 2564)

เสาร์

นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์
 (งดคลินิก 19-30 เม.ย. 2564)
นพ.ธรรมวัฒน์ ปรคนธรรพ์
 (งดคลินิก 12-19 เม.ย.2564)
พญ.สุรีย์ สมประดีกุล
 (งดคลินิก 14-21 เม.ย. 2564)
พญ.สมจิตร ประภาพันธ์
 (งดคลินิก 7-21 เม.ย. 2564)
พญ.ยุวดี ทองเชื่อม
 (งดคลินิก 8-21 เม.ย. 2564)
พญ.สุภาวดี ลิขิตมาศกุล
 (งดคลินิก 23-30 เม.ย. 2564)
นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ
 (งดคลินิก 24 เม.ย. 2564)
พญ.วิภาวี ภู่รัก
 (งดคลินิก 24 เม.ย. 2564)
นพ.พรเอก อภิพันธ์
 (งดคลินิก 24 เม.ย. 2564)
นพ.สูงชัย อังธารารักษ์
 (งดคลินิก 24 ก.ค. 2564)

หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7