ตารางงดตรวจของแพทย์

ตารางงดตรวจระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2019 - 29 มิถุนายน 2019

หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7

อาทิตย์

จันทร์

- พญ.วิไลลักษณ์ ลิมปวุฒิวรานนท์
 (งดคลินิก 17-28 มิ.ย.2562)
- นพ.สุรพล กอบวรรธนะกุล
 (งดคลินิก 24-26 มิ.ย.2562)
- นพ.ชัยวัฒน์ ลิมปวุฒิวรานนท์
 (งดคลินิก 15-30 มิ.ย.2562)

อังคาร

- พญ.วิไลลักษณ์ ลิมปวุฒิวรานนท์
 (งดคลินิก 17-28 มิ.ย.2562)
- นพ.สุรพล กอบวรรธนะกุล
 (งดคลินิก 24-26 มิ.ย.2562)
- นพ.ชัยวัฒน์ ลิมปวุฒิวรานนท์
 (งดคลินิก 15-30 มิ.ย.2562)

พุธ

- พญ.วิไลลักษณ์ ลิมปวุฒิวรานนท์
 (งดคลินิก 17-28 มิ.ย.2562)
- นพ.สุรพล กอบวรรธนะกุล
 (งดคลินิก 24-26 มิ.ย.2562)
- นพ.ชัยวัฒน์ ลิมปวุฒิวรานนท์
 (งดคลินิก 15-30 มิ.ย.2562)
- นพ.อนุพันธ์ ตันติวงศ์
 (งดคลินิก 24 มิ.ย.2562)
- นพ.พงษ์ศักดิ์ ชัยศิลปวัฒนา
 (งดคลินิก 1 9-30 มิ.ย.2562)
- นพ.จตุพล โชคบุญเปี่ยม
 (งดคลินิก 26 มิ.ย.2562)
- นพ.ธนกร ลักษณ์สมยา
 (งดคลินิก 26 มิ.ย.2562)
- พญ.อริศรา สุวรรณกูล
 (งดคลินิก 26 มิ.ย.2562)

พฤหัสบดี

- พญ.วิไลลักษณ์ ลิมปวุฒิวรานนท์
 (งดคลินิก 17-28 มิ.ย.2562)
- นพ.ชัยวัฒน์ ลิมปวุฒิวรานนท์
 (งดคลินิก 15-30 มิ.ย.2562)
- นพ.พงษ์ศักดิ์ ชัยศิลปวัฒนา
 (งดคลินิก 1 9-30 มิ.ย.2562)
- นพ.ชนินทร์ ล่ำซำ
 (งดคลินิก 27 มิ.ย.2562)
- นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์
 (งดคลินิก 27,29 มิ.ย.2562)
- นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา
 (งดคลินิก 21-28 มิ.ย.2562)
- พญ.พัทยา เฮงรัศมี
 (งดคลินิก 25-27 มิ.ย.2562)
- นพ.สมชาย โตวณะบุตร
 (งดคลินิก 27 มิ.ย.2562และ 4 ก.ค.2562)
- นพ.เหรียญชัย จูฬาวิเศษกุล
 (งดคลินิก 27 มิ.ย.2562)
- นพ.เฉลิมพล ชนะพูล
 (งดคลินิก 27 มิ.ย.2562)
- พญ.สมจิตร ประภาพันธ์
 (งดคลินิก 27-30 มิ.ย.2562)
- นพ.สืบวงศ์ จุฑาภิสิทธิ์
 (งดคลินิก 27 มิ.ย.2562)
- นพ.ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์
 (งดคลินิก 27 มิ.ย.2562)

ศุกร์

- พญ.วิไลลักษณ์ ลิมปวุฒิวรานนท์
 (งดคลินิก 17-28 มิ.ย.2562)
- นพ.ชัยวัฒน์ ลิมปวุฒิวรานนท์
 (งดคลินิก 15-30 มิ.ย.2562)
- พญ.สมจิตร ประภาพันธ์
 (งดคลินิก 27-30 มิ.ย.2562)
- นพ.มนตรี วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร
 (งดคลินิก 28 มิ.ย.2562)
- นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์
 (งดคลินิก 28 มิ.ย.2562)
- นพ.ประดิษฐ์ รัชตามุขยนันต์
 (งดคลินิก 28 มิ.ย.2562)
- นพ.จรินทร์ โรจน์บวรวิทยา
 (งดคลินิก30 มิ.ย.2562)
- นพ.อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช
 (งดคลินิก 29 มิ.ย.2562,6,13 ก.ค.2562)
- นพ.สมศักดิ์ มาสมบูรณ์
 (งดคลินิก 10-30 มิ.ย.2562)
- พญ.ธนัญญา บุณยศิรินันท์
 (งดคลินิก 28 มิ.ย.2562)
- พญ.กนกนาถ ระงับภัย
 (งดคลินิก 28,30 มิ.ย.2562)

เสาร์

- นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์
 (งดคลินิก 27,29 มิ.ย.2562)
- นพ.สุรพล อิสรไกรศีล
 (งดคลินิก 29 มิ.ย.2562 และ 1-9 ก.ค.2562)
- พญ.วิไล จันทร์สกุล
 (งดคลินิก 22-23,29 มิ.ย.2562)
- นพ.ณรงค์ศักดิ์ ภิญโญภัทรกุล
 (งดคลินิก 29 มิ.ย.2562)
- นพ.พงษ์ศักดิ์ ชัยศิลปวัฒนา
 (งดคลินิก 1 9-30 มิ.ย.2562)
- นพ.สมยศ วรรณสินธพ
 (งดคลินิก 29 มิ.ย.2562)
- พญ.ปานหนึ่ง อุดมสินกุล
 (งดคลินิก 29 มิ.ย.2562)
- พญ.พิชญ์ญาดา ผดุงพงษ์
 (งดคลินิก 29 มิ.ย.2562)
- พญ.งามแข เรืองวรเวทย์
 (งดคลินิก 29 มิ.ย.2562)
- พญ.อาภาพร จิตชัยนา
 (งดคลินิก 29 มิ.ย.2562)
- นพ.ปัญญา ลักษณะพฤกษา
 (งดคลินิก 29 มิ.ย2562)
- นพ.ฐิติสันต์ ปาลกะวงศ์ ณ.อยุธยา
 (งดคลินิก 29-30 มิ.ย.2562)
- นพ.อนุชา ก้องมณีรัตน์
 (งดคลินิก 29 มิ.ย.2562- 2 ก.ค.2562)

หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7