ตารางงดตรวจของแพทย์

ตารางงดตรวจระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2019 - 27 กรกฎาคม 2019

หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7

อาทิตย์

- นพ.สุรศักดิ์ อังสุวัฒนา
 (งดคลินิก 21 ก.ค.2562)
- นพ.นราธิป ชุณหะมณีวัฒน์
 (งดคลินิก 23 ก.ค.2562)
- พญ.สุภารัตน์ วินิจปรีชากุล
 (งดคลินิก 21-27 ก.ย.2562)
- พญ.ลูกจันทร์ เหรียญสุวรรณ
 (งดคลินิก 21 ก.ค.2562)
- นพ.ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์
 (งดคลินิก 1-31 ก.ค.2562)
- นพ.สุรพล สุวรรณกูล
 (งดคลินิก 21 ก.ค.2562)
- นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ
 (งดคลินิก 16-22 ก.ค.2562)
- นพ.อุทัย ประภามณฑล
 (งดคลินิก 21 ก.ค.2562)
- พญ.สิริกาญจน์ ทองใหม่
 (งดคลินิก 21,28 ก.ค.2562)
- นพ.ธนบดี ชำนาญสงเคราะห์
 (งดคลินิก 17-24 ก.ค.2562)
- นพ.วิบูล สุนทรพจน์
 (งดคลินิก 21 ก.ค.2562)
- พญ.จินตนันท์ จังศิริพรปกรณ์
 (งดคลินิก 21-22 ,29 ก.ค.2562)
- นพ.สมบูรณ์ จิรภัทรธำรง
 (งดคลินิก 21 ก.ค.2562)

จันทร์

- พญ.จินตนันท์ จังศิริพรปกรณ์
 (งดคลินิก 21-22 ,29 ก.ค.2562)
- นพ.สมศักดิ์ มาสมบูรณ์
 (งดคลินิก 1-31 ก.ค.2562)
- นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์
 (งดคลินิก 15-22 ก.ค.2562)
- นพ.วิกรม วรัญญูวงศ์
 (งดคลินิก 22 ก.ค.2562)
- พญ.ชุติมา วงศิวะโรจน์
 (งดคลินิก 1ก.ค.2562- 26 ส.ค.2562)
- นพ.ณัฐวุฒิ วงษ์ประภารัตน์
 (งดคลินิก 22 ก.ค.2562)
- พญ.กติกา นวพันธุ์
 (งดคลินิก 22 ก.ค.2562)
- นพ. ป่วน สุทธิพินิจธรรม
 (งดคลินิก 22-27 ก.ค.2562)
- นพ.สมเกียรติ วสุวัฏฏกุล
 (งดคลินิก 22,29 ก.ค.2562)
- นพ.ไพโรจน์ สินลารัตน์
 (งดคลินิก 22 ก.ค.2562)
- พญ.นาราพร ประยูรวิวัฒน์
 (งดคลินิก 22,29 ก.ค.2562)

อังคาร

- นพ.ชัยณรงค์ พลานุสิตเทพา
 (งดคลินิก 23 ก.ค.2562)
- นพ.อนุวัฒน์ ดวงประทีป
 (งดคลินิก 1-31 ก.ค.2562)
- นพ.ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์
 (งดคลินิก 1-31 ก.ค.2562)
- นพ.ณัฐพล รัตนธรรมสกุล
 (งดคลินิก 1-31 ก.ค.2562)
- นพ.ชาญ ศรีรัตนสถาวร
 (งดคลินิก 23,30 ก.ค.2562 และ 6,13,20,27 ส.ค.2562)

พุธ

- พญ.อริศรา สุวรรณกูล
 (งดคลินิก 10,17,24,31 ก.ค.2562)
- พญ.ปัทมา เชาวโพธิ์ทอง
 (งดคลินิก 17-24 ก.ค.2562)
- นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์
 (งดคลินิก 24 -26 ก.ค.2562)
- พญ.จีระสุข จงกลวัฒนา
 (งดคลินิก 18-24 ก.ค.2562)
- พญ.สุรีย์ สมประดีกุล
 (งดคลินิก 24 ก.ค.2562)
- นพ.เฉลิมพล สิรชัยรัตน์
 (งดคลินิก 24-26 ก.ค.2562)
- พญ.วาณี ฐานะสถิรกุล
 (งดคลินิก 24 ก.ค.2562)
- นพ.พชระ ฐานะสถิรกุล
 (งดคลินิก 24 ก.ค.2562)
- นพ.จตุพล โชคบุญเปี่ยม
 (งดคลินิก 24 ก.ค.2562)
- นพ.สุธีคณิต หัถพรสวรรค์
 (งดคลินิก24 ก.ค.2562)
- นพ. ป่วน สุทธิพินิจธรรม
 (งดคลินิก 22-27 ก.ค.2562)
- พญ.สุหัทยา อังสุวรังษี
 (งดคลินิก 24 ก.ค.2562 เวลา 13-15 น.)

พฤหัสบดี

- นพ.เฉลิมพล สิรชัยรัตน์
 (งดคลินิก 24-26 ก.ค.2562)
- นพ.ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์
 (งดคลินิก 25 ก.ค.2562)
- พญ.พัทยา เฮงรัศมี
 (งดคลินิก 25 ก.ค.2562)
- นพ.อนุวัฒน์ ดวงประทีป
 (งดคลินิก 1-31 ก.ค.2562)
- นพ.ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี
 (งดคลินิก 25 ก.ค.2562)
- พญ.ปรียานุช แย้มวงศ์
 (งดคลินิก 25-26 ก.ค.2562)
- นพ.ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์
 (งดคลินิก 1-31 ก.ค.2562)
- นพ.ณัฐพล รัตนธรรมสกุล
 (งดคลินิก 1-31 ก.ค.2562)
- นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา
 (งดคลินิก 25 ก.ค.2562)
- นพ.พรรคพร ประภาพันธ์
 (งดคลินิก 15 เม.ย.2561 เวลา 17-20 น.)

ศุกร์

- นพ.เฉลิมพล สิรชัยรัตน์
 (งดคลินิก 24-26 ก.ค.2562)
- นพ.จรินทร์ โรจน์บวรวิทยา
 (งดคลินิก 26 ,28-29ก.ค.2562)
- นพ.สมศักดิ์ มาสมบูรณ์
 (งดคลินิก 1-31 ก.ค.2562)
- พญ.สมจิตร ประภาพันธ์
 (งดคลินิก 26 ก.ค.2562)
- นพ. ป่วน สุทธิพินิจธรรม
 (งดคลินิก 22-27 ก.ค.2562)
- นพ.วิศรัชต์ พฤฒิถาวร
 (งดคลินิก 26 ก.ค.2562)
- นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์
 (งดคลินิก 26 ก.ค.2562)
- พญ. จิรัชยา วณิชานุวัตร
 (งดคลินิก 26-30 ก.ค.2562)

เสาร์

- นพ. ป่วน สุทธิพินิจธรรม
 (งดคลินิก 22-27 ก.ค.2562)
- พญ. จิรัชยา วณิชานุวัตร
 (งดคลินิก 26-30 ก.ค.2562)
- นพ.พงษ์ศักดิ์ ชัยศิลปวัฒนา
 (งดคลินิก 27 ก.ค.2562)
- นพ.ศุภโชค สิงหกันต์
 (งดคลินิก 20-27 ก.ค.2562)
- นพ.สุรพล สุวรรณกูล
 (งดคลินิก 21 -27 ก.ค.2562)
- นพ.สุทธิพงษ์ สิรินทร์วราวงศ์
 (งดคลินิก 27-29 ก.ค.2562)
- นพ.สุรพล สุขสาคร
 (งดคลินิก 27 ก.ค.2562)
- นพ.ทศ หาญรุ่งโรจน์
 (งดคลินิก 27 ก.ค.2562)
- พญ.วิภาวี ภู่รัก
 (งดคลินิก 27 ก.ค.2562)
- นพ.ภัคพล บำรุงพืช
 (งดคลินิก 27 ก.ค.2562)
- นพ.ณรงค์ศักดิ์ ภิญโญภัทรกุล
 (งดคลินิก 27 ก.ค.2562)
- นพ.ธันดร งามประเสริฐชัย
 (งดคลินิก 13-14,20-21,27-28 ก.ค.2562 และ 3-4 ส.ค.2562)
- นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์
 (งดคลินิก 27 ก.ค.2562)
- นพ.ธันดร งามประเสริฐชัย
 (งดคลินิก 13-14,20-21,27-28 ก.ค.2562 และ 3-4 ส.ค.2562)
- นพ.ฐิติสันต์ ปาลกะวงศ์ ณ.อยุธยา
 (งดคลินิก 20-21 ก.ค.2562)
- นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ
 (งดคลินิก 27 ก.ค.2562- 11 ส.ค.2562)

หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7