ตารางงดตรวจของแพทย์

ตารางงดตรวจระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2020 - 25 มกราคม 2020หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7

อาทิตย์

พญ.สาวินี บุญสุข
 (งดคลินิก19 ม.ค.2563)
คุณกาญจนา ประเสริฐดีงาม
 (งดคลินิก 19 ม.ค.2563)
นพ.ยงชัย นิละนนท์
 (งดคลินิก19 ม.ค.2563)
นพ.บุญเลิศ วิริยะภาค
 (งดคลินิก 19 ม.ค.2563)
พญ.เล็ก กาญจนโกมุท
 (งดคลินิก 19 ม.ค.2563)
นพ.เฉนียน เรืองเศรษฐกิจ
 (งดคลินิก 19 ม.ค.2563)
นพ.สุทิน ศรีอัษฎาพร
 (งดคลินิก 19 ม.ค.2563)
นพ.ธีระ ฤชุตระกูล
 (งดคลินิก 19 ม.ค.2563)
นพ.ดรินทร์ โล่ห์สิริวัฒน์
 (งดคลินิก16,19 ม.ค.2563)
พญ.ภัทราพร เปรมประพันธ์
 (งดคลินิก19 ม.ค.2563)
พญ.ปิติยา ปิยะนุช
 (งดคลินิก 19 ม.ค.2563)
พญ.อมรรัตน์ ตรีทิพย์รัตน์
 (งดคลินิก19 ก.พ.2562)
นพ.นพคุณ ปัญญายื่งยง
 (งดคลินิก 19 ม.ค.2563)

จันทร์

นพ.อรรถพล ใจชื่น
 (งดคลินิก 20 ม.ค.2563)
นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์
 (งดคลินิก 20 ม.ค.2563)
พญ.ปรียานุช แย้มวงศ์
 (งดคลินิก 18-21 ม.ค.2563)
นพ.อำนวย อุนนะนันทน์
 (งดคลินิก 20-31 ม.ค.2563)
นพ.บรรจง มไหสวริยะ
 (งดคลินิก 20 ม.ค.2563)
พญ.คณัสปณา กล้าณรงค์ราญ
 (งดคลินิก20 ม.ค.2563)
นพ.สุทธิพงษ์ สิรินทร์วราวงศ์
 (งดคลินิก 20 ม.ค.2563)
นพ.ณัฐวุฒิ วงษ์ประภารัตน์
 (งดคลินิก 20,27 ม.ค.2563)
นพ.ศิวะนัฎ กนกณัฐศิวัฒนา
 (งดคลินิก 20 ม.ค.2563)
นพ.ชาญ ศรีรัตนสถาวร
 (งดคลินิก13,20,27 ม.ค.2563)
นพ.สุรพล อิสรไกรศีล
 (งดคลินิก 20 ม.ค.2563)
นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์
 (งดคลินิก 20,23 ม.ค.2563)
พญ.พรรณราย วิสุทธิศักดิ์ชัย
 (งดคลินิก20 ม.ค.2563)

อังคาร

นพ.อำนวย อุนนะนันทน์
 (งดคลินิก 20-31 ม.ค.2563)
นพ.ประจักษ์ ศักดิ์ศรี
 (งดคลินิก21 ม.ค.2563)
นพ.ธวัชชัย ทวีมั่นคงทรัพย์
 (งดคลินิก 7,14,21 ม.ค.2563)
นพ.วิเชียร ทองแตง
 (งดคลินิก 21,23 ม.ค.2562)
นพ.คชมาตจ์ บุณยรัตพันธ์
 (งดคลินิก 21 ม.ค.2563)
นพ.ทศ หาญรุ่งโรจน์
 (งดคลินิก 21 ม.ค.2563)

พุธ

นพ.อำนวย อุนนะนันทน์
 (งดคลินิก 20-31 ม.ค.2563)
นพ.ศักดิ์ชัย สุคนธมาน
 (งดคลินิก 22-27 ม.ค.2563)
นพ.สาธิต วรรณแสง
 (งดคลินิก 22 ม.ค.2563)
นพ.อัครเชฏฐ์ พินิจบรรเจิดกุล
 (งดคลินิก22-23 ม.ค.2563)

พฤหัสบดี

นพ.อำนวย อุนนะนันทน์
 (งดคลินิก 20-31 ม.ค.2563)
นพ.ศักดิ์ชัย สุคนธมาน
 (งดคลินิก 22-27 ม.ค.2563)
นพ.อัครเชฏฐ์ พินิจบรรเจิดกุล
 (งดคลินิก22-23 ม.ค.2563)
นพ.ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์
 (งดคลินิก23 ม.ค.2563)
พญ.ปรียานุช แย้มวงศ์
 (งดคลินิก 23 ม.ค.2563)
นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์
 (งดคลินิก 23 ม.ค.2563)
นพ.เดโช จักราพานิชกุล
 (งดคลินิก23 ม.ค.2562)
นพ.วิเชียร ทองแตง
 (งดคลินิก 23 ม.ค.2563)
นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา
 (งดคลินิก 23-25 ม.ค.2563)
นพ.เฉลิมพล ชนะพูล
 (งดคลินิก 23-24 ม.ค.2563)
พญ.สุหัทยา อังสุวรังษี
 (งดคลินิก 23 ม.ค.2563)
นพ.วิบูล สุนทรพจน์
 (งดคลินิก 23 ม.ค.2563)

ศุกร์

นพ.อำนวย อุนนะนันทน์
 (งดคลินิก 20-31 ม.ค.2563)
นพ.ศักดิ์ชัย สุคนธมาน
 (งดคลินิก 22-27 ม.ค.2563)
นพ.เฉลิมพล ชนะพูล
 (งดคลินิก 23-24 ม.ค.2563)
นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์
 (งดคลินิก24 ม.ค.2563)
นพ.ประสิทธิ์ เจียรกุล
 (งดคลินิก24-25 ม.ค.2563)
นพ.กระสินธุ์ รุ่งทองศรี
 (งดคลินิก 24-27 ม.ค.2563)
พญ.เล็ก ปริวิสุทธิ์
 (งดคลินิก 24 ม.ค.2563)
พญ.ธนัญญา บุณยศิรินันท์
 (งดคลินิก 3,10,17,24,31 ม.ค.2563)
นพ.ธีระ ฤชุตระกูล
 (งดคลินิก 24 ม.ค.2563)
นพ.อรรคพล พินิจจินดาทรัพย์
 (งดคลินิก 24 ม.ค.2563)
พญ.อาภาพร จิตชัยนา
 (งดคลินิก24 ม.ค.2563)
พญ.สุภาวดี ลิขิตมาศกุล
 (งดคลินิก 24 ม.ค.2563)
พญ.พรรณราย วิสุทธิศักดิ์ชัย
 (งดคลินิก 24 ม.ค.2563)
พญ.จินดา สิรินทร์วราวงศ์
 (งดคลินิก 24 ม.ค.2563)

เสาร์

นพ.อำนวย อุนนะนันทน์
 (งดคลินิก 20-31 ม.ค.2563)
นพ.ศักดิ์ชัย สุคนธมาน
 (งดคลินิก 22-27 ม.ค.2563)
นพ.ประสิทธิ์ เจียรกุล
 (งดคลินิก24-25 ม.ค.2563)
พญ.ธัญญารัตน์ ธีรพรเลิศรัฐ
 (งดคลินิก 25 ม.ค.2563)
นพ.พงษ์ศักดิ์ ชัยศิลปวัฒนา
 (งดคลินิก 25 มค.2563)
นพ.พิสุทธิ์ ศรีชัยกุล
 (งดคลินิก 25 ม.ค.2563)
พญ.กัณฐรัตน์ สุคนธมาน
 (งดคลินิก 25-26 ม.ค.2563)
นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา
 (งดคลินิก 23-25 ม.ค.2563)
พญ.ธนรรญา วงศ์สีนิล
 (งดคลินิก18-19 ม.ค.2563)
นพ.พรเอก อภิพันธ์
 (งดคลินิก25 ม.ค.2563)
นพ.ฐิติภัท หาญสมวงศ์
 (งดคลินิก 25 ม.ค.2563)
นพ.จตุพล โชคบุญเปี่ยม
 (งดคลินิก 25 ม.ค.2563)
นพ. ป่วน สุทธิพินิจธรรม
 (งดคลินิก 25 ม.ค.2563)
พญ.อาภาพร จิตชัยนา
 (งดคลินิก25 ม.ค.2562)
นพ.สุรพล สุขสาคร
 (งดคลินิก25 ม.ค.2563)
พญ.จินตนันท์ จังศิริพรปกรณ์
 (งดคลินิก 4-31 ม.ค.2563)
พญ.นวลอนงค์ วิศิษฏสุนทร
 (งดคลินิก 25 ม.ค.2563)

หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7