ตารางงดตรวจของแพทย์

ตารางงดตรวจระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2020 - 24 ตุลาคม 2020หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7

อาทิตย์

จันทร์

พญ.เพ็ญสุภา เทพรักษ์
 (งดคลินิก 24 ก.ย.2563-22 ธ.ค.2563)

อังคาร

พญ.เพ็ญสุภา เทพรักษ์
 (งดคลินิก 24 ก.ย.2563-22 ธ.ค.2563)

พุธ

พญ.เพ็ญสุภา เทพรักษ์
 (งดคลินิก 24 ก.ย.2563-22 ธ.ค.2563)
นพ.เฉลิมพล ชนะพูล
 (งดคลินิก 21 -28 ต.ค.2563)
นพ.ไพรัช เทพมงคล
 (งดคลินิก 21 ต.ค.2563)

พฤหัสบดี

พญ.เพ็ญสุภา เทพรักษ์
 (งดคลินิก 24 ก.ย.2563-22 ธ.ค.2563)
นพ.เฉลิมพล ชนะพูล
 (งดคลินิก 21 -28 ต.ค.2563)
พญ.จินดา สิรินทร์วราวงศ์
 (งดคลินิก 22-23 ต.ค.2563)
นพ.มนตรี กอบกิจเจริญ
 (งดคลินิก 22-23 ต.ค.2563)
นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์
 (งดคลินิก 22-23 ต.ค.2563)
นพ.สุนทร สุนทรชาติ
 (งดคลินิก 22 ต.ค.2563)
นพ.กมลชนก ประภาศรีสุข
 (งดคลินิก 22 ต.ค.2563)
นพ.พีรศักดิ์ ฉอตระการกิจ
 (งดคลินิก 5 ,12,19ต.ค.2560)
พญ.อิสรีย์ หาญอุทัยรัศมี
 (งดคลินิก 22 ต.ค.2563)
นพ.ณรงค์ศักดิ์ ภิญโญภัทรกุล
 (งดคลินิก22 ต.ค.2563)

ศุกร์

นพ.เฉลิมพล ชนะพูล
 (งดคลินิก 21 -28 ต.ค.2563)
พญ.จินดา สิรินทร์วราวงศ์
 (งดคลินิก 22-23 ต.ค.2563)
นพ.มนตรี กอบกิจเจริญ
 (งดคลินิก 22-23 ต.ค.2563)
นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์
 (งดคลินิก 22-23 ต.ค.2563)
นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์
 (งดคลินิก 23 ต.ค.2563)
พญ.รดีวันต์ ไตรสถิตวร
 (งดคลินิก23-25 ต.ค.2563)
พญ.สุภาวดี ลิขิตมาศกุล
 (งดคลินิก 23 ต.ค.2563)
นพ.พงษ์เทพ วิทยาวัชรินทร์
 (งดคลินิก23 ต.ค.2563)
พญ.เพ็ญสุภา เทพรักษ์
 (งดคลินิก 23 ต.ค.2563)
นพ.อรรคพล พินิจจินดาทรัพย์
 (งดคลินิก 23 ต.ค.2563)
พญ.กัณฐรัตน์ สุคนธมาน
 (งดคลินิก23 ต.ค.2563)
นพ.พิสุทธิ์ ศรีชัยกุล
 (งดคลินิก23-24 ต.ค.2563)
นพ.วุฒิไกร เมฆทอง
 (งดคลินิก 23 ต.ค.2563)
พญ.กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ
 (งดคลินิก 23 ต.ค.2563)
นพ.ประสิทธิ์ กองเกตุใหญ่
 (งดคลินิก 20 ต.ค.2560)
นพ.สมศักดิ์ ลัพธิกุลธรรม
 (งดคลินิก 23 ต.ค.2563)
นพ.ชัยวัฒน์ ลิมปวุฒิวรานนท์
 (งดคลินิก 23 ต.ค.2563)
พญ.น้ำเพชร กอวัฒนา
 (งดคลินิก 23 พ.ค.2563)

เสาร์

นพ.พิสุทธิ์ ศรีชัยกุล
 (งดคลินิก23-24 ต.ค.2563)
พญ.ธัญญารัตน์ ธีรพรเลิศรัฐ
 (งดคลินิก 24 ต.ค.2563)
พญ.กนกวรรณ กาญจนะวิชัย ณ อยุธยา
 (งดคลินิก 24 ต.ค.2563)
นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา
 (งดคลินิก 24 ต.ค.2563)
นพ.สูงชัย อังธารารักษ์
 (งดคลินิก 24 ต.ค.2563)
นพ.ศุภฤกษ์ คุณติสุข
 (งดคลินิก 24 ต.ค.2563)
พญ.จิราพร สุจจานันท์
 (งดคลินิก24 ต.ค.2563)
พญ.ปรียานุช แย้มวงศ์
 (งดคลินิก 24-26 ต.ค.2563)
พญ.รตนาฎ รักษ์พลเมือง
 (งดคลินิก 24 ต.ค.2563)
พญ.สุนิสา ศุภเลิศมงคลชัย
 (งดคลินิก 24 ต.ค.2563)
นพ.ฐิติสันต์ ปาลกะวงศ์ ณ.อยุธยา
 (งดคลินิก 24-25 ต.ค.2563)
พญ.วาณี ฐานะสถิรกุล
 (งดคลินิก24 ต.ค.2563)
พญ.ปานหนึ่ง อุดมสินกุล
 (งดคลินิก24 ต.ค.2563)
นพ.ระวี พิมลศานติ์
 (งดคลินิก 24 ต.ค.2563)
นพ.ณรงค์ศักดิ์ ภิญโญภัทรกุล
 (งดคลินิก 17-26 ต.ค.2563)
นพ.ณรงค์ศักดิ์ ภิญโญภัทรกุล
 (งดคลินิก 24,28 ต.ค.2563)

หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7