ตารางงดตรวจของแพทย์

ตารางงดตรวจระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2021 - 16 ตุลาคม 2021หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7

อาทิตย์

นพ.ณภัทร อมรรัตนานนท์
 (งดคลินิก 17 ต.ค. 2564)

จันทร์

พญ.มิ่งขวัญ สุริยันต์
 (งดคลินิก 18-19 ต.ค. 2564)
นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี
 (งดคลินิก 18 ต.ค. 2564)
พญ.นาราพร ประยูรวิวัฒน์
 (งดคลินิก 18 ต.ค. 2564)
นพ.ชาญยุทธ อิ่มอุดม
 (งดคลินิก 18 ต.ค. 2564)
นพ.ยลรวี ปิยะคมน์
 (งดคลินิก 18 ต.ค. 2564)
นพ.ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์
 (งดคลินิก 18-24 ต.ค. 2564)
พญ.ชุติมา วงศิวะโรจน์
 (งดคลินิก 18 ต.ค. 2564)

อังคาร

พญ.มิ่งขวัญ สุริยันต์
 (งดคลินิก 18-19 ต.ค. 2564)
นพ.ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์
 (งดคลินิก 18-24 ต.ค. 2564)
นพ.ระวี พิมลศานติ์
 (งดคลินิก 19 ต.ค. 2564)
นพ.สุรพล ชื่นรัตนกุล
 (งดคลินิก 19 ต.ค. 2564)
นพ.วิเชียร ทองแตง
 (งดคลินิก 12-18 ต.ค. 2564)

พุธ

นพ.ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์
 (งดคลินิก 18-24 ต.ค. 2564)
นพ.วิเชียร ทองแตง
 (งดคลินิก 12-18 ต.ค. 2564)
นพ.ไพรัช เทพมงคล
 (งดคลินิก 20 ต.ค. 2564)
นพ.ปรีชา อังคณานุพงศ์
 (งดคลินิก 20-22 ต.ค. 2564)
พญ.จีระสุข จงกลวัฒนา
 (งดคลินิก 13-20 ต.ค. 2564)
พญ.รตนาฎ รักษ์พลเมือง
 (งดคลินิก 20-23 ต.ค. 2564)
นพ.อุดม วงศาสุลักษณ์
 (งดคลินิก 20-23 ต.ค. 2564)
นพ.วรสิทธิ์ สุทัศน์วรวุฒิ
 (งดคลินิก 20-23 ต.ค. 2564)
นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ
 (งดคลินิก 20 ต.ค. 2564)
ศ.นพ.พยงค์ จูฑา
 (งดคลินิก 20 ต.ค. 2564)
นพ.ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์
 (งดคลินิก 6-17 ต.ค. 2564)

พฤหัสบดี

นพ.ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์
 (งดคลินิก 18-24 ต.ค. 2564)
นพ.วิเชียร ทองแตง
 (งดคลินิก 12-18 ต.ค. 2564)
นพ.ปรีชา อังคณานุพงศ์
 (งดคลินิก 20-22 ต.ค. 2564)
พญ.จีระสุข จงกลวัฒนา
 (งดคลินิก 13-20 ต.ค. 2564)
พญ.รตนาฎ รักษ์พลเมือง
 (งดคลินิก 20-23 ต.ค. 2564)
นพ.อุดม วงศาสุลักษณ์
 (งดคลินิก 20-23 ต.ค. 2564)
นพ.วรสิทธิ์ สุทัศน์วรวุฒิ
 (งดคลินิก 20-23 ต.ค. 2564)
นพ.ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์
 (งดคลินิก 6-17 ต.ค. 2564)
พญ.เขมณัฏฐ์ เขมวรพงศ์
 (งดคลินิก 21 ต.ค. 2564)
พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว
 (งดคลินิก 21 ต.ค. 2564)
นพ.ต่อพล วัฒนา
 (งดคลินิก 21 ต.ค. 2564)
นพ.ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์
 (งดคลินิก 21 ต.ค. 2564)
นพ.เอกพันธ์ ครุพงศ์
 (งดคลินิก 21 ต.ค. 2564)
นพ.พีรศักดิ์ ฉอตระการกิจ
 (งดคลินิก 5 ,12,19ต.ค.2560)
นพ.อรรคพล พินิจจินดาทรัพย์
 (งดคลินิก 21-22 ต.ค. 2564)
นพ.มนตรี กอบกิจเจริญ
 (งดคลินิก 21-22 ต.ค. 2564)
นพ.วิจารณ์ วชิรวงศากร
 (งดคลินิก 21 ต.ค. 2564)
นพ.ดรินทร์ โล่ห์สิริวัฒน์
 (งดคลินิก 21 ต.ค. 2564)
พญ.มณีรัตน์ ธนกิติวิรุฬ
 (งดคลินิก 21-22 ต.ค. 2564)
ศ.นพ.พยงค์ จูฑา
 (งดคลินิก 21 ต.ค. 2564)

ศุกร์

นพ.ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์
 (งดคลินิก 18-24 ต.ค. 2564)
นพ.วิเชียร ทองแตง
 (งดคลินิก 12-18 ต.ค. 2564)
นพ.ปรีชา อังคณานุพงศ์
 (งดคลินิก 20-22 ต.ค. 2564)
พญ.จีระสุข จงกลวัฒนา
 (งดคลินิก 13-20 ต.ค. 2564)
พญ.รตนาฎ รักษ์พลเมือง
 (งดคลินิก 20-23 ต.ค. 2564)
นพ.อุดม วงศาสุลักษณ์
 (งดคลินิก 20-23 ต.ค. 2564)
นพ.วรสิทธิ์ สุทัศน์วรวุฒิ
 (งดคลินิก 20-23 ต.ค. 2564)
นพ.ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์
 (งดคลินิก 6-17 ต.ค. 2564)
นพ.อรรคพล พินิจจินดาทรัพย์
 (งดคลินิก 21-22 ต.ค. 2564)
นพ.มนตรี กอบกิจเจริญ
 (งดคลินิก 21-22 ต.ค. 2564)
พญ.มณีรัตน์ ธนกิติวิรุฬ
 (งดคลินิก 21-22 ต.ค. 2564)
นพ.ณัฐพงษ์ เดชบุญทวีสุข
 (งดคลินิก 22 ต.ค. 2564)
พญ.นิรดา ลิ่มสุนทรากุล
 (งดคลินิก 22 ต.ค. 2564)
รศ.นพ.อาศิส อุนนะนันทน์
 (งดคลินิก 22-23 ต.ค. 2564)
นพ.มรกต ไทยทองหลาง
 (งดคลินิก 22 ต.ค. 2564)
นพ.วุฒิไกร เมฆทอง
 (งดคลินิก 22 ต.ค. 2564)
พญ.มิ่งขวัญ สุริยันต์
 (งดคลินิก 22 ต.ค. 2564)
พญ.สมจิตร ประภาพันธ์
 (งดคลินิก 22 ต.ค. 2564)
นพ.มนตรี วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร
 (งดคลินิก 22 ต.ค. 2564)
นพ.สุรพล ชื่นรัตนกุล
 (งดคลินิก 22 ต.ค. 2564)
นพ.ประสิทธิ์ กองเกตุใหญ่
 (งดคลินิก 20 ต.ค.2560)
นพ.พรรคพร ประภาพันธ์
 (งดคลินิก 22 ต.ค. 2564)
นพ.วิศรัชต์ พฤฒิถาวร
 (งดคลินิก 22 ต.ค. 2564)
นพ.สมศักดิ์ ลัพธิกุลธรรม
 (งดคลินิก 22-23 ต.ค. 2564)
นพ.จตุรวิช ครองวรกุล
 (งดคลินิก 22 ต.ค. 2564)
นพ.ธนพัฒน์ อิงคกุล
 (งดคลินิก 22 ต.ค. 2564)
พญ.กิตติมา ศุภดิเรกกุล
 (งดคลินิก 22 ต.ค. 2564)
นพ.ชัยวัฒน์ ลิมปวุฒิวรานนท์
 (งดคลินิก 22 ต.ค. 2564)
นพ.พชระ ฐานะสถิรกุล
 (งดคลินิก 22-25 ต.ค. 2564)
พญ.รดีวันต์ ไตรสถิตวร
 (งดคลินิก 22 ต.ค. 2564)
นพ.เฉลิมพล ชนะพูล
 (งดคลินิก 22 ต.ค. 2564)
นพ.เฉลิมพล สิรชัยรัตน์
 (งดคลินิก 22 ต.ค. 2564)
พญ.เพ็ญสุภา เทพรักษ์
 (งดคลินิก 22 ต.ค. 2564)
นพ.พีระ บูรณะกิจเจริญ
 (งดคลินิก 22-24 ต.ค. 2564)
นพ.พิสุทธิ์ ศรีชัยกุล
 (งดคลินิก 22-23 ต.ค. 2564)
พญ.สุหัทยา อังสุวรังษี
 (งดคลินิก 22 ต.ค. 2564)
นพ.อภินันทน์ อภิวัฒนันต์
 (งดคลินิก 22 ต.ค. 2564)
นพ.วิชญ์ บรรณหิรัญ
 (งดคลินิก 22 ต.ค. 2564)
นพ.อรรคพล เลาหพันธุ์
 (งดคลินิก 22 ต.ค. 2564)
นพ.ศุภสิทธิ์ วิริยะก่อกิจกุล
 (งดคลินิก 22 ต.ค. 2564)
นพ.ธีระ พงศ์ประสบชัย
 (งดคลินิก 22 ต.ค. 2564)
พญ.รุ่งรวี อรพินทร์
 (งดคลินิก 22 ต.ค. 2564)
นพ.ธีระ ฤชุตระกูล
 (งดคลินิก 22 ต.ค. 2564)

เสาร์

นพ.ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์
 (งดคลินิก 18-24 ต.ค. 2564)
นพ.วิเชียร ทองแตง
 (งดคลินิก 12-18 ต.ค. 2564)
พญ.จีระสุข จงกลวัฒนา
 (งดคลินิก 13-20 ต.ค. 2564)
พญ.รตนาฎ รักษ์พลเมือง
 (งดคลินิก 20-23 ต.ค. 2564)
นพ.อุดม วงศาสุลักษณ์
 (งดคลินิก 20-23 ต.ค. 2564)
นพ.วรสิทธิ์ สุทัศน์วรวุฒิ
 (งดคลินิก 20-23 ต.ค. 2564)
นพ.ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์
 (งดคลินิก 6-17 ต.ค. 2564)
รศ.นพ.อาศิส อุนนะนันทน์
 (งดคลินิก 22-23 ต.ค. 2564)
นพ.สมศักดิ์ ลัพธิกุลธรรม
 (งดคลินิก 22-23 ต.ค. 2564)
นพ.พชระ ฐานะสถิรกุล
 (งดคลินิก 22-25 ต.ค. 2564)
นพ.พีระ บูรณะกิจเจริญ
 (งดคลินิก 22-24 ต.ค. 2564)
นพ.พิสุทธิ์ ศรีชัยกุล
 (งดคลินิก 22-23 ต.ค. 2564)
นพ.ณัฐพงษ์ เดชบุญทวีสุข
 (งดคลินิก 23 ต.ค. 2564)
นพ.อภิชาติ วิชญาณรัตน์
 (งดคลินิก 23 ต.ค. 2564)
นพ.อัมพัน เฉลิมโชคเจริญกิจ
 (งดคลินิก 23 ต.ค. 2564)
นพ.ระวี พิมลศานติ์
 (งดคลินิก 23 ต.ค. 2564)
นพ.พงษ์เทพ พิศาลธุรกิจ
 (งดคลินิก 23 ต.ค. 2564)
นพ.สมยศ วรรณสินธพ
 (งดคลินิก 23 ต.ค. 2564)
นพ.ปัญญา ลักษณะพฤกษา
 (งดคลินิก 23 ต.ค. 2564)
นพ.สุรพล สุขสาคร
 (งดคลินิก 23 ต.ค. 2564)
พญ.สินี เวศย์ชวลิต
 (งดคลินิก 23 ต.ค. 2564)
นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์
 (งดคลินิก 23 ต.ค. 2564)
นพ.กิตติพงศ์ มณีโชติสุวรรณ
 (งดคลินิก 23 ต.ค. 2564)
นพ.ณรงค์ศักดิ์ ภิญโญภัทรกุล
 (งดคลินิก 23 ต.ค. 2564)
พญ.วาณี ฐานะสถิรกุล
 (งดคลินิก 23 ต.ค. 2564)
พญ.ธัญญารัตน์ ธีรพรเลิศรัฐ
 (งดคลินิก 23 ต.ค. 2564)
พญ.นวลอนงค์ วิศิษฏสุนทร
 (งดคลินิก 23 ต.ค. 2564)
พญ.วาณี วิสุทธิ์เสรีวงศ์
 (งดคลินิก 23-25ต.ค. 2564)
พญ.กนกวรรณ กาญจนะวิชัย ณ อยุธยา
 (งดคลินิก 23 ต.ค. 2564)
พญ.จินิส สีห์รา
 (งดคลินิก 23-30 ต.ค. 2564)
นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา
 (งดคลินิก 23-30 ต.ค. 2564)
นพ.สุรพล สุวรรณกูล
 (งดคลินิก 23-24 ต.ค. 2564)
นพ.สมบัติ วงศ์ภัทรนนท์
 (งดคลินิก 23 ต.ค. 2564)
นพ.สูงชัย อังธารารักษ์
 (งดคลินิก 23 ต.ค. 2564)
นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน
 (งดคลินิก 23 ต.ค. 2564)

หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7