ประวัติโรงพยาบาล

 

โรงพยาบาลธนบุรี เปิดดำเนินการมากกว่า 41 ปี โดยเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีเครือข่ายมากถึง 13 แห่งทั่วประเทศ 

สามารถรักษาโรคต่างๆ ได้ครอบคลุมทุกโรค ดังนั้นในกรณีที่โรงพยาบาลในเครือไม่สามารถรักษาโรคบางโรคได้ สามารถส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลธนบุรี เพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลธนบุรีพร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขากว่า 400 คน พยาบาลวิชาชีพกว่า 390 คน รวมทั้งมีเตียงรองรับ ผู้ป่วยถึง 435 เตียง จึงทำให้ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่นในการดูแลรักษา และพึงพอใจในมาตรฐานของการบริการตลอดมา โรงพยาบาลได้พัฒนาคุณภาพ ทางการแพทย์และมาตรฐานการให้บริการตลอดจนนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้รักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง โดยโรงพยาบาลได้มีการพัฒนาด้านต่างๆ ในการให้ บริการแก่ลูกค้าเพื่อได้รับความสะดวก รวดเร็ว และได้มีการปรับปรุงสถานที่ใหม่ โดยแบ่งพื้นที่ผู้ป่วยนอกให้เป็นสัดส่วน ในลักษณะของศูนย์รักษาโรคเฉพาะ ทางต่างๆ สำหรับผู้ป่วยในได้แบ่งการดูแลรักษาเฉพาะทางในแต่ละชั้นของอาคาร โดยมีการตกแต่งภายในเหมือนโรงแรม ซึ่งแตกต่างจากภาพของโรงพยาบาล ในอดีตอย่างสิ้นเชิง รวมทั้งยังดูแลรักษา และวินิจฉัยด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

 

พันธกิจ (Mission)

ให้บริการสุขภาพระดับตติยภูมิครบวงจร ด้วยมาตรฐาน จริยธรรม โดยความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตของผู้รับบริการ ครอบครัว และสังคม

ค่านิยม (Values)

  1. มุ่งสู่ ความเป็นองศ์กรมาตรฐานระดับแนวหน้า ที่ประกอบด้วยบุคลากรซึ่งพร้อมด้วยมาตรฐาน คุณภาพ จิตสำนึก หลักคุณธรรม
  2. ยึดมั่น มาตรฐานการรักษาพยาบาลที่ให้กับผู้รับบริการและสังคม เป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่ง
  3. ยึดมั่น จริยธรรม และจรรยาบรรณ เป็นหลักในการบริการ
  4. ยึดมั่น การร่วมกันพัฒนาคุณภาพด้านการรักษาพยาบาล ร่วมไปกับการปรับปรุงพัฒนาทุกด้านอย่างต่อเนื่องสู่ความมีประสิทธิผลสูงสุด และสร้าง นวัตกรรมเพื่อความพึงพอใจ เชื่อมั่น ไว้วางใจ จากผู้รับบริการ และสังคม
  5. เชื่อมั่น บุคลากร คือ ทรัพยากรและทรัพย์สินที่มีคุณค่า พร้อมมุ่งมั่นทำหน้าที่สู่เป้าหมาย และความสำเร็จขององศ์กร


วิสัยทัศน์ (Vision)

เรามุ่งมั่นจะเป็นโรงพยาบาลมาตรฐานระดับแนวหน้าของประเทศ ที่ผู้รับบริการไว้วางใจและพึงพอใจ

 

 


ศูนย์รักษาเฉพาะทาง