WAITING ROOM พร้อมเปิดให้บริการ

WAITING ROOM  พร้อมเปิดให้บริการ
  โรงพยาบาลธนบุรี  เปิดบริการ แผนกรอห้อง พื้นที่ใหม่  จากเดิม ใช้บริการร่วมกับแผนกฉุกเฉิน 
ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563  เปิดบริการที่ อาคาร 4 ชั้น 4   มีพื้นที่บริการที่เป็นสัดส่วน  สะอาด และปลอดภัย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.thonburihospital.com/WaitingRoom_Pic.html


ศูนย์รักษาเฉพาะทาง