PK ส่องกล้องโรคระบบทางเดินอาหาร


PK  ส่องกล้องโรคระบบทางเดินอาหาร

แพ็คเกจส่องกล้อง โรคระบบทางเดินอาหาร (ส่วนต้น -gastroscopy และส่วนล่าง - colonoscopy) เพื่อตรวจหามะเร็งระยะเริ่มต้น หรือหากคุณมีอาการ ท้องผูกสลับท้องเสีย น้ำหนักลด ถ่ายอุจจาระไม่สุด ซีด มีเลือดปนอุจจาระ เบื่ออาหาร มีอาการแน่นท้อง 

 


ศูนย์รักษาเฉพาะทาง