บริการสุขภาพสำหรับองค์กร

 

หน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ Mobile Checkup

บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพประจำปีให้กับ พนักงานบริษัท, หน่วยงานภาครัฐฯ, ภาคเอกชนทั่วไป รายละเอียดของ โมบาย เช็คอัพการตรวจสุขภาพประจำปี ตามสถิติทางแพทย์ ในปัจจุบันคนไทยมีอัตราการเจ๊บป่วยและเสียชีวิตด้วย กลุ่ม โรคไม่ติดต่ออันได้แก่ โรคหัวใจ ความดันโลหิต เบาหวาน มะเร็งมากขึ้น เรื่อยๆ ซึ่งโรคเหล่านี้ จัดเป็นภัยเงียบนั้น คือ จะไม่ปรากฎอาการ ในระยะต้นๆ จนกว่าจะรู้ตัวก็เป็นมากหรือมีภาวะ แทรกซ้อนเกิดขึ้นแล้วทำไม่ต้องเสียเวลา และ ค่าใช้จ่ายจำนวนมากต่อเนื่องยาวนาน และมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลายเป็นภาระต่อครอบครัวสังคมการป้องกันสำคัญที่สุด

ปัจจุบันมีข้อมูลทางการแพทย์เปรียบเทียบ ยืนยันชัดเจนแล้วการตรวจสุขภาพประจำปีหรือตามความเสี่ยงเกิดประโยชน์แก่ผู้ตรวจอย่างชัดเจน เพราะ การดูแลป้องกันหรือการรักษาโรคตั้งแต่เนิ่นๆ สามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มากกว่าสามารถชะลอภาวะแทรกซ้อนต่างๆ (เช่น ไตวายในผู้ป่วยเบาหวานโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง) มีโอกาสรักษาให้หายขาด (โดยเฉพาะโรคมะเร็งหลอดเลือดหัวใจอุดตัน) ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรของชาติได้ปีละหลายพันล้าน

 

 

ประหยัดค่าใช้จ่ายและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ค่าใช้จ่ายและเวลาในการตรวจสุขภาพแต่ละครั้ง ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่าง ๆ และวัตถุประสงค์ของการตรวจโดย รายละเอียด จำนวนค่าใช้จ่ายอาจแตกต่างกันได้ในแต่ละสถานบริการ ถ้าครั้งละสามพันบาท คำนวณแล้วก็ตกวันละ 8 บาท กว่าเท่านั้น ใช้เวลาในการ ตรวจประมาณ 3 ชั่วโมง หากพบความผิดปกติ จะได้ดูแลรักษาแต่เนิ่นๆ หากไม่พบอย่างน้อยก็ได้ ความสบายใจตลอดทั้งปีจึงไม่ใช่การ เสียเวลาหรือสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยใช่เหตุอย่างที่หลายคนเข้าใจอีกต่อไป

 

ตัวอย่างปัญหาสุขภาพที่พบได้ในการตรวจ

> ความดันโลหิตสูง
> น้ำหนักตัวเกินเกณฑ์มาตรฐาน
> เสียงจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ
> ซีด
> ต่อมไทรอยดืหรือต่อมน้ำเหลืองที่คอโต

กลับขึ้นบน


ศูนย์รักษาเฉพาะทาง