การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่

การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่

การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)

เป็นวิธีที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ในการประเมินลำไส้ใหญ่และมีความแม่นยำสูงในการวินิจฉัยโรค เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีอื่นๆ เพื่อหาติ่งเนื้อหรือรอยโรคซึ่งอาจะกลายเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ในอนาคตได้ หากแพทย์พบติ่งเนื้อหรือรอยโรค แพทย์สามารถตัดชิ้นเนื้อ ออกมาตรวจวินิฉัยหรือทำการแก้ไขได้เลย โดยมากกว่าร้อยละ 90 ของผู้ที่ตรวจพบติ่งเนื้อ สามารถตัดผ่านกล้องได้สำเร็จ และอีกร้อยละ 10 ต้องอาศัยการผ่าตัดแบบทั่วไป

 

มีวิธีการตัดที่เป็นมาตรฐาน คือ

  1. การใช้ห่วงไฟฟ้า
  2. การใช้คีมตัดชิ้นเนื้อ
  3. การใช้ก๊าซ Argon plasma coaguiation

 

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น

  • มีเลือดออก หลังจากตัดติ่งเนื้องอก
  • อาจเกิดลำไส้ทะลุ พบได้น้อยมาก โอกาสเกิดเพียง 1 ใน 1,000 ราย

ศูนย์รักษาเฉพาะทาง