หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต - โรงพยาบาลธนบุรี

บริการดูแลรักษาผู้ป่วยหนักทุกโรค และผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษตลอด 24 ชม. ด้วยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขาทั้งด้านระบบประสาท สมอง หัวใจระบบทางเดินหายใจ และทีมพยาบาลที่ผ่านการอบรมเฉพาะทางสำหรับผู้ป่วยวิกฤติซึ่มีประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยหนักเป็นอย่างดี โดยมีบริการ หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต (ICU) 32 ห้อง, หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตทางด้านหัวใจ (CCU), หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท (ICN),  หออภิบาลทารกแรกเกิด (NICU), หออภิบาลโรคทางเดินหายใจ (RCU) และรถพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (Mobile CCC)

หออภิบาลผู้ป่วยหนัก(ICU)

 

           

 

           

 

 

   

หออภิบาลผู้ป่วยหนัก (Intensive Care Unit)

หออภิบาลผู้ป่วยหนัก (ICU.) มีบทบาทสำคัญในการรองรับผู้ป่วยที่เข้าสู่ภาวะวิกฤต โดยรับจากผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเองและรับส่งต่อจากห้องฉุกเฉินที่มีผุ้ป่วยภาวะวิกฤตมารรับการตรวจและแพทย์มีความเห็นว่าต้องรับตัวไว้ในหออภิบาล เพื่อให้การรักษาและดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้ป่วยผ่านพ้นภาวะวิกฤตและปลอดภัยที่สุด

หออภิบาลผู้ป่วยหนัก (ICU.)ให้บริการด้วยมาตรฐานคุณภาพและคุณธรรมเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางให้การดูแลรักษาแบบองค์รวม มุ่งเน้นความถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัยปละปราศจากภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้ ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจ

หออภิบาลผู้ป่วยหนัก (ICU.) ได้จัดสรรสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้สอดคล้องกับแนวทางการรักษาที่เร่งด่วน รวดเร็ว และสนับสนุนการติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง แม้จะเน้นความเป็นส่วนตัวโดยปยกผู้ป่วยแต่ละคนไว้ภายในห้องที่มีขนาดพื้นที่ที่พอดี มีพื้นที่และผนังที่ราบเรียบลดซอกมุมที่เก็บกักฝุ่นละออง เก็บซ่อนสายไฟ และท่อแก็สทางการแพทย์ไว้ที่ Colum หัวเตียง ผู้ทำการดูแลรักษาสมารถเข้าถึงตัวผู้ป่วยได้รายรอบ 360 องศา โดยแยกแต่ละห้องมี Bedside Monitor ที่เชื่อมโยงไปสู่ Central Monitor ที่ เคาน์เตอร์ พยาบาล เพื่อให้การเฝ้าระวังถูกติดตามอย่างต่อเนื่องและพร้อมเพรียงทั้วถึง

หออภิบาลผู้ป่วยหนัก (ICU.) คำนึงถึงภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้ เช่น ปอดอักเสบที่สัมพันธ์ต่อการใช้เครื่องช่วยหายใจ (VAP.) ซึ่งจัดเป้นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้ในทุก ICU. แม้กระนั้นก็ตามหอภิบาลผู้ป่วยหนัก (ICU.) ก็สามารถจัดการและควบคุมให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานสากลได้ หออภิบาลเชื่อว่าผู้ป่วยและญาติที่เข้ามาใช้บริการต้องมีความมั่นใจในบริการที่ได้รับและเกิดความพึงพอใจต่อผลการดูแลรักาที่เกิดขึ้นแน่นอน

 

หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท (ICU NEURO)

 

 

หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท (ICU NEURO)

หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท เป็นแหล่งรวมความพร้อมและเปี่ยมศักยภาพ ในการให้บริการผู้ป่วยโรคทางสมองที่มีความจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดสมอง ซึ่งเป็นศูนย์รวมระบบประสาทที่คอยควบคุมกลไกต่างๆ ของร่างกาย ให้ทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้องควบคุมความคิดความจำและการเรียนรู้ หากพบว่ามีความผิดปกติใดๆ กับสมองหรือระบบประสาทผู้ป่วย จะได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างรวดเร็วแม่นยำด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยอย่างครบครัน มีการดูแลรักษาด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องของเราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤต คอยติดตามผล จัดการกับอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่าใกล้ชิดและเป็นระบบด้วยความรวดเร็วถูกต้องปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ และผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

ภายในหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาทประกอบไปด้วย

   - เตียงจำนวน 10 เตียง โดยเป็นห้องแยก 2 ห้องที่มีการออกแบบสำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่สามารถปรับระดับของเสียงและแสงได้อย่างพอเหมาะเพื่อลดการกระตุ้นอาการผิดปกติทางระบบประสาท
   - มีอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เป็นดิจิตอลที่ทันสมัยอย่างครบครัน
   - มีการสร้างนวัตกรรมที่เรียกว่าเสาปรับระดับน้ำไขสันหลัง (Stand CSF) สำหรับควบคุมปริมาณน้ำไขสันหลังให้อยู่ในระดับที่ เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายมีผลทำให้ความดันในกระโหลกศีรษะอยู่ในค่าปกติที่สุด นอกจากนี้ยังสร้างนวัตกรรมองศาเตียง เพื่อปรับระดับหัวเตียงให้ผู้ป่วยนอนในท่าศีรษะสูงอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันและลดอาการบวมของสมอง นวัตกรรมเหล่านี้เป็น ส่วนหนึ่งที่ทำให้ผลสัมฤทธิ์ในการรักษาออกมาให้ผลดีที่สุด
 

หออภิบาลโรคทางเดินหายใจ (RCU)

 

             

 

             

   

 

   

หออภิบาลโรคทางเดินหายใจ (RCU)

หออภิบาลโรคทางเดินหายใจ เปิดบริการสำหรับผู้ป่วยวิกฤติที่มีปัญหาในระบบทางเดินหายใจทุกสาขา โดยให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยหนักตามมาตรฐานการรักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำกระบวนการพยาบาลมาใช้อย่างเหมาะสมครอบคลุม Holistic Care ปราศจากภาวะแทรกซ้อน เพื่อส่งเสริมสุขภาพและเพื่อให้ผู้ป่วย รวมถึงญาติเกิดความพึงพอใจในบริการด้านการแพทย์และการบริการด้วยความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด

ภายในหออภิบาลโรคทางเดินหายใจ ประกอบไปด้วยห้องพัก 11 ห้อง โดยเป็นห้องทั่วไป 9 ห้อง และอีก 2 ห้อง คือห้องแยกพิเศษสำหรับผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อที่สามารถฟุ้งกระจายในอากาศได้

ห้องแยกพิเศษใช้สำหรับรักษาผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยวัณโรค ผู้ป่วย SARS ,ผู้ป่วยไข้หวัดนก, ผู้ป่วย Active TB เป็นต้น โดยห้องแยกพิเศษนี้ สามารถกรองเชื้อโรคได้ละเอียดสูงสุดถึง 5 ไมครอน มีประตู Double Door ซึ่งเป็นประตูสองชั้น รวมถึงระบบดูดอากาศ Negative Pressure ซึ่งเมื่อเปิดประตูเข้าห้อง ระบบดังกล่าวจะช่วยป้องกัน และช่วยทำให้อากาศที่ปนเปื้อนเชื้อโรคภายในห้องถูกดูดขึ้นเพื่อผ่านกระบวนการกรองต่อไป ทำให้วางใจได้ว่าจะได้รับความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้

นอกจากนี้หออภิบาลโรคทางเดินหายใจยังมีเตียงผู้ป่วยที่ควบคุมด้วยระบบดิจิตอล ซึ่งจะสามารถระบุองศาของเตียงได้อย่างแม่นยำ เพื่อสนองตอบการรักษา ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ให้การรักษา เป็นไปได้อย่างเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

 

หออภิบาลผู้ป่วยหัวใจ (CCU)

 

              

 

 

หออภิบาลผู้ป่วยหัวใจ (CCU)

หออภิบาลผู้ป่วยหัวใจ (CCU) เปิดบริการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตที่มีปัญหาของระบบหัวใจและหลอดเลือด ทั้งทางด้านอายุรกรรม (ภาวะหัวใจล้มเหลว, โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด, โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน) และศัลยกรรม (CABG, ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ) ให้บริการการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ เพื่อการวินิจฉัยและรักษาโดยมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ป่วยพ้นจากภาวะวิกฤตที่คุกคามชีวิต โดยทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด้านโรคหัวใจที่มีความรู้ความชำนาญและมีประสบการณ์สูง

NICU

หออภิบาลทารกแรกเกิด  มีบทบาทสำคัญในการดูแล รักษา พยาบาลทารกแรกเกิดที่อยู่ในภาวะวิกฤต  ให้ปลอดภัยและพ้นจากสภาวะแทรกซ้อน โดยมี ทีมแพทย์ พยาบาล ระบบเฝ้าติดตาม และเครื่องมือที่ทันสมัย

 

               

 

              

   

 

   

กลับขึ้นบน


ศูนย์รักษาเฉพาะทาง