โรงพยาบาลธนบุรี ซ้อมเตรียมความพร้อมดูแลผู้ป่วยที่อาจติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

โรงพยาบาลธนบุรี ซ้อมเตรียมความพร้อมดูแลผู้ป่วยที่อาจติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

             โรงพยาบาลธนบุรี ซ้อมเตรียมความพร้อมดูแลผู้ป่วยที่อาจติดเชื้อ

                    ​ไวรัสโคโรนา​ (coronavirus)  เมื่อ 31 มกราคม 2563

             ⇒ เพื่อการดูแลผู้ป่วยที่สงสงสัยว่าอาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยการใช้ห้องแยก

โรคเป็นพื้นที่เฉพาะ เป็นมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจาย

             ⇒ เพื่อการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการ

แพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล โดยการจัดเตรียมระบบ และเครื่องมือ อุปกรณ์การ

แพทย์ที่เหมาะสมเพื่อความมั่นใจของผู้ปฏิบัติงาน

           ⇒ เพื่อตอบสนองและให้ความร่วมมือกับนโยบายของหน่วยงานรัฐบาลในการให้การ

ดูแลผู้ป่วยหรือผู้สงสัยจะป่วยได้อย่างเหมาะสมรวดเร็วทันเวลา

❤️เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจของทุกๆท่านโรงพยาบาลธนบุรี ซ้อมเตรียมความพร้อมดูแลผู้ป่วยที่อาจติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
โรงพยาบาลธนบุรี ซ้อมเตรียมความพร้อมดูแลผู้ป่วยที่อาจติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
โรงพยาบาลธนบุรี ซ้อมเตรียมความพร้อมดูแลผู้ป่วยที่อาจติดเชื้อไวรัสโคโรน่า