THG ได้รับรางวัล จากนิตยสาร Global Business Outlook ประจำปี 2563

THG ได้รับรางวัล จากนิตยสาร Global Business Outlook ประจำปี 2563

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ได้รับ 2 รางวัล จากนิตยสาร Global Business Outlook ประจำปี 2563 ในหมวดการดูแลสุขภาพของประเทศไทย (Award winners 2020 – Healthcare)
 

นิตยสาร Global Business Outlook เป็นนิตยสารทางธุรกิจระดับโลกจากประเทศสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษ ได้ประกาศรางวัลประจำปี 2563 หรือ Award winners 2020 ในเว็บไซท์อย่างเป็นทางการ www.globalbusinessoutlook.com/awards/ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและให้รางวัลความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจแก่ บริษัทและหน่วยงาน ต่างๆทั่วโลกทั้งภาครัฐและเอกชน รางวัลเหล่านี้แสดงถึงการยอมรับในเชิงนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์และแรงผลักดันในการสร้างคุณค่าให้กับผู้เกี่ยวข้อง

สำหรับผู้ได้รับรางวัล Award winners ประจำปี 2563 ในหมวดการดูแลสุขภาพในประเทศไทยนั้นได้แก่ บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือเครือโรงพยาบาลธนบุรี ซึ่งได้รับการยกย่องถึง 2 รางวัลประกอบด้วย.-

1. การให้บริการวินิจฉัยโรค Covid-19 ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สุด (Most Innovative Covid-19 Diagnostic Services)

2. ผู้ให้บริการโซลูชันด้านการดูแลสุขภาพโดยยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Most Customer Centric Healthcare Solutions Provider)

            ทั้งนี้สำหรับรางวัลในลำดับที่ 1 นั้นเนื่องจากบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) เป็นผู้นำในการตรวจวินิจฉัยโรค Covid-19 จากการที่พัฒนาการตรวจทั้ง 4 ชนิด ได้แก่.- 1.เชื้อแบคทีเรีย และ2.เชื้อไวรัส(ทุกชนิดแบบ PCR ) 3.RP Antigen 4. Anti-body  ซึ่งนับได้ว่าเป็นโรงพยาบาลไม่กี่แห่งในโลกที่ทำทั้ง 4 ชนิด

จากทั้งสองรางวัล ถือเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) หรือเครือโรงพยาบาลธนบุรี ที่ได้รับเกียรติจากนิตยสารในระดับสากล


ศูนย์รักษาเฉพาะทาง