โรงพยาบาลธนบุรี มี Auto-Positioning CT Scan

โรงพยาบาลธนบุรี  มี  Auto-Positioning CT Scan

CT Scan : Auto-Positioning

โรงพยาบาลธนบุรี  ได้มีเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุด ภายใต้ชื่อ “Auto-Positioning CT Scan” ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านการแพทย์ระหว่างโรงพยาบาลธนบุรี กับ GE Healthcare ประเทศไทย ในฐานะเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์-เครื่องมือแพทย์ทันสมัยที่ช่วยเอื้อประโยชน์แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยโรคให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำยิ่งขึ้น

เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาล จึงได้ให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมอุปกรณ์การแพทย์ให้ทันสมัยมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง โดยเครื่องรุ่นใหม่นี้ได้พัฒนาทั้งในส่วนของตัวเครื่องด้านการจัดท่าอัตโนมัติ และเพิ่มในส่วนของกล้องอินฟาเรดที่ช่วยระบุตำแหน่งตั้งต้นที่ถูกต้อง จึงช่วยในการประเมินหารอยโรค เพื่อวางแผนการตรวจร่างกายด้วยรังสีวินิจฉัยได้อย่างแม่นยำและถูกต้องมากขึ้น รวมถึงความรวดเร็วในการตรวจวินิจฉัยโดยสามารถแสกนทั้งร่างกายได้ภายใน ระยะเวลา 10 วินาที ในด้านการพัฒนาด้านซอฟท์แวร์ก็มีการพัฒนาในหลายส่วนโดยเฉพาะคุณภาพของภาพถ่ายให้มีความละเอียดสูงในระดับ 1024 Matrix จึงเอื้อประโยชน์ต่อแพทย์ผู้ตรวจวินิจฉัยให้สามารถเห็นรายละเอียดของอวัยวะและหลอดเลือดขนาดเล็กมากด้วยความคมชัดสูง จากระบบที่มีการจัดท่าอัตโนมัติ จึงสามารถช่วยลดขั้นตอนการสัมผัสตัวผู้ป่วย โดยเฉพาะสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อ เช่น COVID-19 ที่มาเข้ารับการตรวจวินิจฉัย รวมถึงการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยได้รับปริมาณรังสีเกินความจำเป็น โดยสามารถปรับลดปริมาณรังสีที่ป่วยได้รับถึง 82 เปอร์เซ็นต์

 

ศูนย์ภาพวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา


ศูนย์รักษาเฉพาะทาง