ศูนย์หัวใจ

ศูนย์หัวใจ

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี ให้บริการตรวจวินิจฉัยอย่างครอบคลุม ตั้งแต่การตรวจสุขภาพประจำปี จนถึงการตรวจวินิจฉัยภาวะโรคตั้งแต่เริ่ม จนถึงการรักษาและผ่าตัดภาวะโรคหัวใจที่ซับซ้อน อีกทั้งยังมีการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ให้กลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านอายุรกรรมและศัลยกรรม อีกทั้งเครื่องมือที่ทันสมัยในระดับแนวหน้าของประเทศ

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์ศูนย์หัวใจ

 • ศูนย์บริการผู้ป่วยนอกโรคหัวใจ
 • ห้องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ( Doppler Echocardiography )
 • ห้องทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย ( Exercise Stress Test = การเดินบนสายพาน )
 • ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าในหัวใจ ( E.K.G )
 • ห้องตรวจปฏิบัติการสวนหัวใจ ( CATH - LAB )
 • ห้องผ่าตัดหัวใจ
 • ห้องบำบัดผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ 14 เตียง ( Critical Cardiac Care Unit )
 • เครื่องเฝ้าดูคลื่นหัวใจแบบไร้สายชนิดพกพา ( Holter Monitor )
 • ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ( Cardiac Rehabilitation Center )
 • เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจ โดยการใส่ลูกโป่งในหลอดเลือดแดงใหญ่ ( Intra Aortic Balloon Pump )
 • เครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจชั่วคราวแบบภายนอก ( External Pacemaker ) และเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ ( Defibrillator )
 • เครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจชั่วคราวแบบภายใน ( Temporary Pacemaker )


การบริการศูนย์หัวใจ

ศูนย์หัวใจผู้ป่วยนอก
พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ

 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะพัก ( Resting Electrocardiography = E.K.G. )
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลังกาย ( Exercise Stress Test = E.S.T ) เป็นการตรวจการทำงานของหัวใจโดยการเดินบนสายพานที่เคลื่อนที่ขณะเดียวกันก็บันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจและวัดความดันโลหิตระหว่างตรวจเพื่อหาความผิดปกติ
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพา 24 ชั่วโมง หรือ 48 ชั่วโมง ( Ambulatory E.K.G. Holter Monitor ) การเต้นผิดจังหวะของหัวใจเกิดขึ้นนาน ๆ ครั้งทำให้ยากแก่การวินิจฉัย เมื่อผู้ป่วยมาตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจไม่พบการเต้นที่ผิดปกติจึงจำเป็นต้องรับการตรวจพิเศษเพื่อตรวจจับการเต้นที่ผิดจังหวะของหัวใจ
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงผ่านทรวงอก ( Trans Thoracic Echocradiography )
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงผ่านหลอดอาหาร ( Trans Esophageal Echocradiography )


ห้องตรวจสวนหัวใจ (Cath-Lab)

 • ห้องตรวจการสวนหัวใจเป็นห้องสำหรับการตรวจสวนหัวใจ ( Cardiac Catheterization )
 • การตรวจวินิจฉัยโดยการฉีดสีตรวจหลอดเลือดหัวใจ ( Coronary Angiography = C.A.G. ) เป็นการฉีดสารทึบแสงพร้อมกับใช้เครื่องเอกซเรย์ความเร็วสูงโดยใช้สายสวนเล็กสอดใส่เข้าหลอดเลือดย้อนขึ้นไปที่หัวใจ เพื่อตรวจลักษณะของหลอดเลือด
 • มัณฑนากรหลอดเลือดหัวใจโดยลูกโป่งถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจตีบ ( Percutaneous Coronary Intervention )
 • การถ่างขยายลิ้นหัวใจที่ตีบโดยการใช้ลูกโป่ง ( Percutaneous Balloon Valvuloplasty )
 • การรักษาด้วยการฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดถาวร ( Permanent Pacemaker )
 • การรักษาด้วยเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ ( Automatic Implantable Cardioverter Defibrillator )
 • การตัดการลัดวงจรของคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่เป็นสาเหตุให้หัวใจเต้นผิดปกติโดยคลื่นความถี่ของวิทยุ ( Radiofrequency Catheter Ablation )
 • การปิดเส้นเลือดที่เกินปกติผ่านสายสวนหัวใจ ( Trans Catheter Closured of Patent Duetus Arterioosus )
 • การปิดรูรั่วผนังกั้นห้องหัวใจผ่านสายสวนหัวใจ ( Trans Catheter Closured of ASD / VSD. )


ห้องผ่าตัดศัลยกรรมหัวใจ หลอดเลือดหัวใจและวิสัญญีวิทยาระบบหัวใจ

 • การผ่าตัด ตัดต่อ ทำทางเบี่ยงหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ ( Coronary Bypass Graft )
 • การผ่าตัดเปลี่ยนและซ่อมแซมลิ้นหัวใจ ( Valvular Repair and Replacement )
 • การผ่าตัดปิดรูรั่วผนังกั้นห้องหัวใจช่องบนและช่องล่าง ( Atrail Septum Defect and Ventricular Septum Defect Repair )
 • การผ่าตัดโรคหลอดเลือดโป่งพองของช่องอก ( Aortic Aneurysm Repair )
 • การผ่าตัดแก้ไขโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในผู้ป่วยเด็ก ( Surgical Correction Of Congenital Heart Disease )


หออภิบาลผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ ( Critical Cardiac Care Unit )

 • หออภิบาลผู้ป่วยหนักโรคหัวใจของศูนย์หัวใจ - โรงพยาบาลธนบุรี เป็นห้องผู้ป่วยหนักทางด้าน
 • หัวใจโดยเฉพาะได้จัดแต่ละห้องแยกเป็นสัดส่วน รวมถึงบุคลากรในทีมการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีความชำนาญและความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยหนักโรคหัวใจโดยเฉพาะ
 • การเฝ้าระวังคลื่นไฟฟ้าหัวใจโดยระบบมาตรฐานสากลตลอด 24 ชั่วโมง ( Central E.K.G.Monitoring ) ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนา ทำให้การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย
 • เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ ( Automatic Defibrillation )
 • เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดชั่วคราวแบบภายใน ( Temporary Pacemaker )
 • เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดชั่วคราวผ่านผนังทรวงอกแบบภายนอก ( External Temporary Pacemaker )
 • เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจโดยลูกโป่งในหลอดเลือดแดงใหญ่ (Intra Aortic Balloon Pump) เป็นเครื่องมือที่ช่วยประคับประคองระบบไหลเวียนโลหิตในผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตต่ำ ทำให้ปริมาณโลหิตที่ออกจากหัวใจไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย


ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ( Cardiac Rehabilitation Center )

 • การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจหลังจากรักษาอาการทางหัวใจวายและการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจเป็นสิ่งสำคัญ
 • ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ – โรงพยาบาลธนบุรีให้บริการภายใต้การควบคุมดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรคหัวใจอย่างใกล้ชิดและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ปลอดภัย

 

แพ็คเกจตรวจสุชภาพหัวใจและหลอดเลือด

ตรวจสุขภาพหัวใจราคาพิเศษ

อาหารสำหรับผู้ป่วย โรคหัวใจและหลอดเลือด

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพทย์หัวใจ รวมถึงวันและเวลาออกตรวจคลินิกผู้ป่วยนอก กรุณาติดต่อสอบถามและนัดหมายได้ที่

 • แผนกศูนย์หัวใจ 02 487 2000  หรือ 1645 กด 1 ต่อ 2150 - 2155
 • ศูนย์ข้อมูลสุขภาพทางโทรศัพท์ 02 487 2000 ต่อ 2005 - 2007
 • โทรสาร 02 412 7343