ศูนย์กระดูกและข้อ

ศูนย์กระดูกและข้อ

ศูนย์โรคกระดูกและข้อ

โรงพยาบาลธนบุรี ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำปรึกษา อาการโรคทางกระดูกและข้ออย่างครบวงจร รวดเร็ว ทันสมัยและเปี่ยมประสิทธิภาพ โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกอนุสาขา และทีมพยาบาลที่มีประสบการณ์ ครอบคลุมโรคทางกระดูกและข้อ อย่างครบถ้วน อันได้แก่

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกสันหลัง         

    ( Spine ) :

  นพ.อำนวย อุนนะนันทน์

  นพ.สุรินทร์ ธนพิพัฒนศิริ,

  นพ.ชลเวช ชวศิริ , 

  นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ , 

  นพ.จตุพร โชติกวณิชย์ ,

  นพ.สมยศ วรรณสินธพ

  นพ.ศุภฤกษ์ คุณติสุข

  นพ.มนต์ชัย เรืองชัยนิคม , 

  นพ.ปัญญา ลักษณะพฤกษา,

  นพ.ภูวรินทร์ บุนนาค ,  

  นพ.ธเนศ อริยะวัตรกุล,

  นพ.ปัญจพล วิทิตวโรดม , 

  นพ.ธีรเดช จันทระ

 ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมเด็ก         

   ( Pediatric Orthopedic  ) :

   นพ.ประสิทธิ์ กองเกตุใหญ่,

   นพ. จตุพร โชติกวณิชย์ , 

   นพ.ธเนศ อริยะวัตรกุล , 

 

► ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทางด้านโรคกระดูกเมตาบอลิกและกระดูกพรุน 

  ( Metabolic Bone Disease and Osteoporosis )

    นพ.อาศิส อุนนะนันทน์

    นพ.ปณต เลื่อมสำราญ , 

    นพ.โพชฌงค์ โชติญาณวงษ์ , 

    นพ.เอกเกษม วาณิชเจริญกุล , 

     นพ.วรสิทธิ์ สุทัศน์วรวุฒิ ,

     นพ.อรรถกร จารุศรีวรรณา

► ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์การกีฬา 

    ( Sport )

    นพ.ชนินทร์ ล่ำซำ

    นพ.กรกฎ พานิช

    นพ.เอกวิทย์ เกยุราพันธ์ ,

    นพ.สิทธานต์ อิ่มประสิทธิชัย , 

► ผู้เชี่ยวชาญทางด้านข้อไหล่ ( Shoulder ) :

    นพ.เอกวิทย์ เกยุราพันธ์ , 

    นพ.สุธี ทวีพันธุ์สานต์

    นพ.สิทธานต์ อิ่มประสิทธิชัย

► ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกมือ ( Hand )

     นพ.ภานุพันธ์ ทรงเจริญ , 

     นพ.บรรจง มไหสวริยะ

     นพ.ต่อพล วัฒนา , 

     นพ.ธนพงษ์ ไวยะวิญญู , 

     นพ.ปฏิเวช งามวิจิตวงศ์

     นพ.สุธี ทวีพันธุ์สานต์ , 

     นพ.ฐิติณัฐ ดิลกหัตถการ ,

     นพ.กมลชนก ประภาศรีสุข ,

     นพ.ปณัย เลาหประสิทธิพร ,

     นพ.ค้ำวงศ์ สายสมร , 

► ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกเท้า               

  ( Foot Ankle ) :

     นพ.ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี , 

     นพ.ทศ หาญรุ่งโรจน์

► ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบาดเจ็บของกระดูกและข้อ ( Trauma ) :  

     นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ ,

     นพ.ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี 

► ผู้เชี่ยวชาญทางด้านข้อเทียม               

    ( Joint Arthoplasty )

     นพ.อำนวย อุนนะนันทน์ ,

     นพ.ประสิทธิ์ กองเกตุใหญ่ , 

     นพ.อาศิส อุนนะนันทน์ ,

     นพ.กฤตธี โคละทัต , 

      นพ.ชัยเวช ฤติวรางค์กูร ,

      นพ.เอกเกษม วาณิชเจริญกุล ,

      นพ.วรวุฒิ กี่สุขพันธ์ ,

      นพ.อรรถกร จารุศรีวรรณา

► ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้องอกกระดูก 

    ( Tumor )

      นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล

      นพ.ระพินทร์ พิมลศานติ์ , 

      นพ.วรสิทธิ์ สุทัศน์วรวุฒิ

 ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมกระดูก

      นพ.พิเชฐ โชติจุฬางกูร , 

      นพ.คณินทร์ กีรติพงค์ไพบูลย์

 

การตรวจวินิจฉัยและเครื่องมือทางการแพทย์
ให้บริการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำการซักประวัติอาการเจ็บป่วยและตรวจร่างกาย
ในบางกรณีจำเป็นต้องตรวจเพิ่มเติมด้วยเครื่องมือพิเศษได้แก่

 • เอ็กซ์เรย์ระบบดิจิตอล (Computed Radiography: CR)
 • เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ (Computed tomography: CT)
 • เอ็กซ์เรย์แม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic resonance imaging: MRI)
 • การตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อและเส้นประสาท (Electrodiagnosis: EMG, NCV)
 • การตรวจภายในข้อโดยการส่องกล้อง (Arthroscopic examination)
 • การตรวจร่างกายร่วมกับการใช้เครื่องเอ็กซ์เรย์ (Examination under fluoroscopy)
 • การตรวจมวลกระดูก (Bone mineral density : BMD) เพื่อตรวจมวลกระดูก 
 • การตรวจเลือดเพื่อหาค่าการสลายกระดูก การสร้างกระดูก และระดับวิตามินดี

 

ให้บริการรักษาอย่างครบถ้วนและครบวงจรโดย

 

การทำหัตถการ

 • การฉีดยาแก้อักเสบ เช่น บริเวณรอบๆ เส้นเอ็น
 • การเจาะข้อ และการฉีดยาเข้าข้อ
 • การจัดกระดูก ดึงข้อให้เข้าที่
 • การใส่เฝือกดาม
 • การดัดไหล่ในโรคข้อไหล่ติด

 

การผ่าตัด

 • การผ่าตัดจัดกระดูกเข้าที่และดามด้วยโลหะ
 • การผ่าตัดซ่อมแซมเส้นเอ็น เสันประสาท เส้นเลือด
 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม เช่น ข้อเข่า ข้อสะโพก
 • การผ่าตัดกระดูกสันหลัง ส่วนเอว ส่วนอก และส่วนคอ  
 • การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลัง
 • การผ่าตัดขยายช่องไขสันหลัง
 • การผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลัง
 • การผ่าตัดดามกระดูกสันหลังด้วยโลหะ
 • การผ่าตัดแก้ไขภาวะกระดูกสันหลังคด
 • การผ่าตัดผ่านกล้อง ได้แก่ การผ่าตัดซ่อมสร้างเอ็นไขว้หน้า, การผ่าตัดหมอนรองกระดูกข้อเข่า, การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
 • การผ่าตัดโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ ได้แก่ การผ่าตัดต่อเส้นประสาท เส้นเลือด
 • การผ่าตัดขยายช่องเส้นเอ็น เส้นประสาท
 • การผ่าตัดก้อนถุงน้ำที่ข้อมือ

 

อาการที่ควรมาพบแพทย์
ผู้ป่วยโรคทางกระดูกและข้อมักจะมีอาการดังนี้

 • เจ็บปวดตามข้อ แขน ขา คอ บ่า ไหล่ หลัง สะโพก
 • ชาบริเวณ แขน ขา ลำตัว
 • อ่อนแรงของแขนขา ไม่สามารถขยับได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 • บวมหรือมีก้อนตามลำตัว แขน ขา
 • ภาวะผิดรูปของแขน ขา คอ หลัง
 • ไม่สามารถขยับข้อได้ตามปกติ
 • ไม่สามารถเดิน หรือลงน้ำหนักขาได้

 

อาการที่ควรมาพบแพทย์อย่างเร่งด่วน ได้แก่

 • บาดเจ็บมีแผลเปิด
 • บาดเจ็บกระดูกหัก
 • มีอาการเจ็บปวดมาก แม้กระทั่งขณะอยู่นิ่ง หรือขณะนอน เจ็บปวดมากจนทำให้นอนไม่หลับ
 • อ่อนแรงแขนขา ไม่สามารถขยับ หรือใช้งานได้

ความจริงใจ จากผู้ใช้บริการศูนย์กระดูกและข้อ

วันเวลาทำการ

 • เปิดทำการทุกวัน เวลา 08:00-22:00 น.

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและนัดหมาย

 • จุดนัดหมายแพทย์ 1645
  หรือ 02 487 2000 ต่อ 7777
 • ศูนย์ข้อมูลสุขภาพทางโทรศัพท์ 1645
  หรือ 02 487 2000 ต่อ 2005 - 2007
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์กระดูกและข้อ
  0-2412-3870  หรือ 1645 กด 1 ต่อ 7470 - 7472
 • โทรสาร 0-2412-7343

Line official ศูนย์โรคกระดูกและข้อ โรงพยาบาลธนบุรี