ศูนย์กระดูกและข้อ

ศูนย์กระดูกและข้อ

ศูนย์โรคกระดูกและข้อ

โรงพยาบาลธนบุรี ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำปรึกษา อาการโรคทางกระดูกและข้ออย่างครบวงจร รวดเร็ว ทันสมัยและเปี่ยมประสิทธิภาพ โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกอนุสาขา และทีมพยาบาลที่มีประสบการณ์ ครอบคลุมโรคทางกระดูกและข้อ อย่างครบถ้วน อันได้แก่

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกสันหลัง ( Spine ) :

  นพ.อำนวย อุนนะนันทน์นพ.สมยศ วรรณสินธพนพ.ศุภฤกษ์ คุณติสุข , นพ.ภูวรินทร์ บุนนาค , นพ.ชลเวช ชวศิรินพ.สุรินทร์ ธนพิพัฒนศิรินพ.มนต์ชัย เรืองชัยนิคม , นพ.จตุพร โชติกวณิชย์ ,นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์นพ.ปัญจพล วิทิตวโรดม , นพ.ปัญญา ลักษณะพฤกษา ,  นพ.ธเนศ อริยะวัตรกุล , นพ.ธีรเดช จันทระ

 ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมเด็ก ( Pediatric Orthopedic  ) :

นพ. จตุพร โชติกวณิชย์ , นพ.ธเนศ อริยะวัตรกุล , นพ.ประสิทธิ์ กองเกตุใหญ่

► ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทางด้านโรคกระดูกเมตาบอลิกและกระดูกพรุน (  Metabolic Bone Disease and Osteoporosis )

 นพ.อาศิส อุนนะนันทน์นพ.ปณต เลื่อมสำราญ , นพ.วรสิทธิ์ สุทัศน์วรวุฒิ , นพ.โพชฌงค์ โชติญาณวงษ์ , นพ.เอกเกษม วาณิชเจริญกุล , นพ.อรรถกร จารุศรีวรรณา

► ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์การกีฬา ( Sport )

 นพ.ชนินทร์ ล่ำซำนพ.กรกฎ พานิชนพ.สิทธานต์ อิ่มประสิทธิชัยนพ.เอกวิทย์ เกยุราพันธ์ 

► ผู้เชี่ยวชาญทางด้านข้อไหล่ ( Shoulder ) :

 นพ.เอกวิทย์ เกยุราพันธ์ , นพ.สุธี ทวีพันธุ์สานต์นพ.สิทธานต์ อิ่มประสิทธิชัย

► ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกมือ ( Hand )

 นพ.ค้ำวงศ์ สายสมร , นพ.บรรจง มไหสวริยะนพ.ปฏิเวช งามวิจิตวงศ์ นพ.กมลชนก ประภาศรีสุข , นพ.ต่อพล วัฒนานพ.ธนพงษ์ ไวยะวิญญูนพ.ฐิติณัฐ ดิลกหัตถการ , นพ.มนตรี วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร , นพ.สุธี ทวีพันธุ์สานต์นพ.ภานุพันธ์ ทรงเจริญ , นพ.ปณัย เลาหประสิทธิพร

► ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกเท้า ( Foot Ankle ) :

 นพ.ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี , นพ.ทศ หาญรุ่งโรจน์

► ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบาดเจ็บของกระดูกและข้อ ( Trauma ) :  

 นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ , นพ.ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี 

► ผู้เชี่ยวชาญทางด้านข้อเทียม ( Joint Arthoplasty )

 นพ.อาศิส อุนนะนันทน์นพ.อำนวย อุนนะนันทน์ , นพ.ชัยเวช ฤติวรางค์กูร , นพ.ประสิทธิ์ กองเกตุใหญ่ , นพ.กฤตธี โคละทัต , นพ.วรวุฒิ กี่สุขพันธ์ ,นพ.เอกเกษม วาณิชเจริญกุล ,นพ.อรรถกร จารุศรีวรรณา

► ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้องอกกระดูก ( Tumor )

 นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุลนพ.ระพินทร์ พิมลศานติ์ , นพ.วรสิทธิ์ สุทัศน์วรวุฒิ

 ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมกระดูก

นพ.พิเชฐ โชติจุฬางกูร , นพ.คณินทร์ กีรติพงค์ไพบูลย์

 

การตรวจวินิจฉัยและเครื่องมือทางการแพทย์
ให้บริการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำการซักประวัติอาการเจ็บป่วยและตรวจร่างกาย
ในบางกรณีจำเป็นต้องตรวจเพิ่มเติมด้วยเครื่องมือพิเศษได้แก่

 • เอ็กซ์เรย์ระบบดิจิตอล (Computed Radiography: CR)
 • เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ (Computed tomography: CT)
 • เอ็กซ์เรย์แม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic resonance imaging: MRI)
 • การตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อและเส้นประสาท (Electrodiagnosis: EMG, NCV)
 • การตรวจภายในข้อโดยการส่องกล้อง (Arthroscopic examination)
 • การตรวจร่างกายร่วมกับการใช้เครื่องเอ็กซ์เรย์ (Examination under fluoroscopy)
 • การตรวจมวลกระดูก (Bone mineral density : BMD) เพื่อตรวจมวลกระดูก 
 • การตรวจเลือดเพื่อหาค่าการสลายกระดูก การสร้างกระดูก และระดับวิตามินดี

 

ให้บริการรักษาอย่างครบถ้วนและครบวงจรโดย

 • การให้คำแนะนำ การปฏิบัติตัว
 • การออกกำลังกาย การบริหาร
 • การทำกายภาพบำบัด
 • การใช้ยา
 • การใช้อุปกรณ์พยุงข้อ หลัง คอ

 

การทำหัตถการ

 • การฉีดยาแก้อักเสบ เช่น บริเวณรอบๆ เส้นเอ็น
 • การเจาะข้อ และการฉีดยาเข้าข้อ
 • การจัดกระดูก ดึงข้อให้เข้าที่
 • การใส่เฝือกดาม
 • การดัดไหล่ในโรคข้อไหล่ติด

 

การผ่าตัด

 • การผ่าตัดจัดกระดูกเข้าที่และดามด้วยโลหะ
 • การผ่าตัดซ่อมแซมเส้นเอ็น เสันประสาท เส้นเลือด
 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม เช่น ข้อเข่า ข้อสะโพก
 • การผ่าตัดกระดูกสันหลัง ส่วนเอว ส่วนอก และส่วนคอ  
 • การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลัง
 • การผ่าตัดขยายช่องไขสันหลัง
 • การผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลัง
 • การผ่าตัดดามกระดูกสันหลังด้วยโลหะ
 • การผ่าตัดแก้ไขภาวะกระดูกสันหลังคด
 • การผ่าตัดผ่านกล้อง ได้แก่ การผ่าตัดซ่อมสร้างเอ็นไขว้หน้า, การผ่าตัดหมอนรองกระดูกข้อเข่า, การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
 • การผ่าตัดโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ ได้แก่ การผ่าตัดต่อเส้นประสาท เส้นเลือด
 • การผ่าตัดขยายช่องเส้นเอ็น เส้นประสาท
 • การผ่าตัดก้อนถุงน้ำที่ข้อมือ

 

อาการที่ควรมาพบแพทย์
ผู้ป่วยโรคทางกระดูกและข้อมักจะมีอาการดังนี้

 • เจ็บปวดตามข้อ แขน ขา คอ บ่า ไหล่ หลัง สะโพก
 • ชาบริเวณ แขน ขา ลำตัว
 • อ่อนแรงของแขนขา ไม่สามารถขยับได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 • บวมหรือมีก้อนตามลำตัว แขน ขา
 • ภาวะผิดรูปของแขน ขา คอ หลัง
 • ไม่สามารถขยับข้อได้ตามปกติ
 • ไม่สามารถเดิน หรือลงน้ำหนักขาได้

 

อาการที่ควรมาพบแพทย์อย่างเร่งด่วน ได้แก่

 • บาดเจ็บมีแผลเปิด
 • บาดเจ็บกระดูกหัก
 • มีอาการเจ็บปวดมาก แม้กระทั่งขณะอยู่นิ่ง หรือขณะนอน เจ็บปวดมากจนทำให้นอนไม่หลับ
 • อ่อนแรงแขนขา ไม่สามารถขยับ หรือใช้งานได้

ความจริงใจ จากผู้ใช้บริการศูนย์กระดูกและข้อ

วันเวลาทำการ

 • เปิดทำการทุกวัน เวลา 08:00-22:00 น.

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและนัดหมาย

 • จุดนัดหมายแพทย์ 1645
  หรือ 02 487 2000 ต่อ 7777
 • ศูนย์ข้อมูลสุขภาพทางโทรศัพท์ 1645
  หรือ 02 487 2000 ต่อ 2005 - 2007
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์กระดูกและข้อ
  0-2412-3870  หรือ 1645 กด 1 ต่อ 7470 - 7472
 • โทรสาร 0-2412-7343

Line official ศูนย์โรคกระดูกและข้อ โรงพยาบาลธนบุรี