ยาแผ่นแปะ รักษาโรคสมองเสื่อม

ยาแผ่นแปะ รักษาโรคสมองเสื่อม

เนื่องจากผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมจำเป็นต้องมีการรักษาที่ติดต่อกันเป็นเวลานาน แต่พบว่าในปัจจุบันผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมบางกลุ่มยังไม่ได้รับยาต่อเนื่องตามที่ควรจะเป็น ซึ่งสาเหตุ ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากข้อจำกัดของยาในปัจจุบันที่มีเฉพาะในรูปแบบยารับประทานเพียงอย่างเดียว ทำให้ผู้ป่วยกลุ่มที่ไม่สามารถรับประทานยาได้ หรือ ไม่ยอมให้ความร่วมมือในการรับประทานยา หรือ บางครั้งผู้ดูแลเองก็อาจหลงลืม หรือ ไม่แน่ใจว่าตนเองได้ให้ยาในรูปแบบรับประทานมักเกิดอาการข้างเคียง โดยเฉพาะอาการคลื่นไส้ อาเจียนค่อนข้างมาก ปัจจัยเหล่านี้ล้วนทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง หรือ ปรับขนาดยาขึ้นไปจนถึงขนาดยาที่เหมาะสมในการรักษาได้ เพื่อลดข้อจำกัดและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากยาในรูปแบบ รับประทาน แผ่นแปะสำหรับโรคสมองเสื่อมจึงถูกคิดค้นขึ้น

แผ่นแปะเหมือนยาในรูปแบบรับประทานในแง่ที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคสมองเสื่อมที่ได้รับการอนุมัติจากองค์กรอาหารและยาทั่วโลก แต่มีความแตกต่างกันในเรื่องของระดับยาในกระแสเลือด ซึ่งส่งผลที่แตกต่างในเรื่องอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้น เนื่องจากยาในรูปแบบรับประทานต้องผ่านกระบวนการดูดซึม และการกำจัดออกที่ระบบทางเดินอาหาร ซึ่งระดับยายิ่งสูงมากเพียงใด โอกาสในการเกิดอาการข้างเคียง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น

แต่แผ่นแปะสำหรับโรคสมองเสื่อมมีการปลดปล่อยตัวยาให้ซึมผ่านชั้นผิวหนังและเข้าสู่กระแสเลือดในอัตราที่คงที่และต่อเนื่องตลอดทั้งวัน หลังจากที่เริ่มแปะระดับยาในกระแสเลือดค่อยๆเพิ่มขึ้นจนถึงช่วงที่ให้ผลในการรักษา ระดับยาจึงคงที่ตลอดทั้งวัน ไม่พบระดับ ยาสูงสุดเหมือนที่เกิดจากยาในรูปแบบรับประทาน ดังนั้นโอกาสในการเกิดอาการข้างเคียงจึงลดลง ทำให้ผู้ป่วยได้รับขนาดยาที่เหมาะสม

 

ข้อดี

  • ลดอาการข้างเคียงที่เกิดจากยาชนิดรับประทานโดยเฉพาะอาการคลื่นไส้อาเจียน
  • ผู้ดูแลผู้ป่วยสามารถมองเห็นแผ่นยาตลอดเวลาที่แปะ ทำให้มั่นใจว่าผู้ป่วยได้รับยาจริง และสามารถใช้ปากกาลูกลื่นเขียนวันเวลาที่แปะบนแผ่นยาได้
  • ลดความเสี่ยงในปัญหาที่ผู้ป่วยอาจได้รับขนาดยามากเกินไป เนื่องจากสามารถลอกแผ่นออกได้ทันที
  • ใช้เพียงวันละครั้ง และสามารถอาบน้ำถูสบู่บนบริเวณที่แปะได้
  • ไม่ต้องกังวลถึงช่วงเวลาในการแปะยา เนื่องจากอาหารไม่มีผลต่อการดูดซึม

 

ศูนย์ระบบประสาทและสมอง


บทความที่เกี่ยวข้อง


ศูนย์รักษาเฉพาะทาง