งาน " สัปดาห์โรคกระดูกพรุน" 31 ต.ค - 3 พ.ย.2561

งาน

♦ กระดูกสำคัญ...ป้องกันก่อนพรุน โดย นพ.วรสิทธิ์ สุทัศน์วรวุฒิ

♦ ปวดหลังในผู้สูงอายุ Back Pain In Elderly  โดย นพ.ธีรเดช จันทระ

♦ รู้ทัน ...กันหักซ้ำ   โดย นพ.ค้ำวงศ์ สายสมร

♦ กระดูกพรุนโรคที่มองไม่เห็น แต่เป็นกันเยอะ  โดย รศ.นพ.อาศิส อุนนะนันทน์

 และ  สูงวัยแต่ไม่แก่ ด้วยการดูแลแบบองค์รวม (Integrative wellness in elderly) โดย

พญ.กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุลงาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน