กิจกรรม งาน " สัปดาห์โรคกระดูกพรุน" 31 ต.ค - 3 พ.ย.2561

งาน " สัปดาห์โรคกระดูกพรุน" 31 ต.ค - 3 พ.ย.2561

งาน

♦ กระดูกสำคัญ...ป้องกันก่อนพรุน โดย นพ.วรสิทธิ์ สุทัศน์วรวุฒิ

♦ ปวดหลังในผู้สูงอายุ Back Pain In Elderly  โดย นพ.ธีรเดช จันทระ

♦ รู้ทัน ...กันหักซ้ำ   โดย นพ.ค้ำวงศ์ สายสมร

♦ กระดูกพรุนโรคที่มองไม่เห็น แต่เป็นกันเยอะ  โดย รศ.นพ.อาศิส อุนนะนันทน์

 และ  สูงวัยแต่ไม่แก่ ด้วยการดูแลแบบองค์รวม (Integrative wellness in elderly) โดย

พญ.กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล