คลินิกอายุรกรรมและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

คลินิกอายุรกรรมและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

        ปัจจุบันผู้สูงอายุในสังคมไทยเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ตั้งแต่ พ.ศ.2547 และคาดว่าจะลกายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2570 โรงพยาบาลธนบุรี มีผู้ป่วยสูงอายุเข้ามารับบริการในคลินิคผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน เป็นจำนวนมาก

 

ในปี พ.ศ.2558 โรงพยาบาล เพิ่มศักยภาพจาก 5 ศูนย์ยุทธศาสตร์ โดยเพิ่ม Geriatric Clinic โดยเน้นการบริการและการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยสูงอายุเริ่มที่ Ward 10 B

 

กลุ่มโรคที่พบได้บ่อยในคลินิกผู้ป่วยสูงอายุ 4 กลุ่มโรคที่สำคัญ ได้แก่

1. กลุ่มโรคในระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และ ข้อ (Musculosdeletal disorder) เช่น กล้ามเนื้อลีบ /ฝ่อ (Sarcopenia) , การเดินไม่ปกติ (Giant disturbance) ,กระดูกพรุน (Osteoporosis) ,หกล้มบ่อย (Fall)

2. กลุ่มโรคที่เกี่ยวกับภาวะหลอดเลือดแดงแข็งกระด้าง (Atherosclerosis) เช่น  ความดันโลหิตสูง (HT) ,ไขมันในเลือดสูง (Dyslipidemia)

3. กลุ่มโรคที่เกิดจากความเสื่อมของระบบประสาท (Neurodegenerative disease) เช่น สมองเสื่อม (Dementia / Alzheimer) ,เวียนหัว (Vertigo ,Postural Hypotension) ภาวะสับสนเฉียบพลัน (Delirium) ,โรคพาร์กินสัน (Parkinson's disease) , แขนขาอ่อนแรงแบบครึ่งซีก (Hemiparisis)

4. กลุ่มโรคอื่นๆ เช่น ตามัว (Visual Impairment) ,หูไม่ค่อยได้ยิน (Hearing Impairment) , ฟันผุ (Dental Caries) ,ภาวะซึมเศร้า (Depression) ,ขาดสารอาหาร (Malnutrition) , ขาดน้ำ (Dehydration) , ปัสสาวะราด (Urine Incontinence) ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้ป่วยเข้าสู่ภาวะวิกฤติที่มีอาการต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด การดูแลที่เหมาะสมปลอดภัย คือ การดูแลรักษาแบบองค์รวม (Holistic care) จึงต้องพยายามรักษาสมดุลของทุกระบบ อวัยวะ ให้ผู้ป่วยสามารถอยู่ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามควรแก่อัตภาพ

 

►ผู้ป่วยนอก รับการตรวจรักษาโรคทางอายุรกรรมทั่วไป โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ที่มีกลุ่มอาการสูงอายุ (Geriatric syndrome) ได้แก่

  • ภาวะหลงลืม สับสน (Intellectual impairment)
  • ภาวะทรงตัวไม่ดี หกล้ม
  • ภาวะอาหารย่อยได้น้อย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด
  • ช่วยเหลือตนเองได้น้อย (Deconditioning or functional decline)
  • Insomnia นอนไม่หลับ
  • ผู้สูงอายุที่มียาหลายตัวในการรักษา

 

►ผู้ป่วยใน

  • รับปรึกษาภาวะซึม สับสนเฉียบพลัน
  • รับปรึกษา ร่วมดูแลระหว่างการผ่าตัดข้อสะโพกหัก
  • รับปรึกษาร่วมดูแลระหว่างการผ่าตัดอื่นๆ
  • รับปรึกษาผู้สูงอายุที่มีโรคร่วมหลายโรค หรือ มีปัญหาซับซ้อน ต้องการทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมดูแล