คลินิกอายุรกรรมและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

คลินิกอายุรกรรมและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
คลินิกอายุรกรรมและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

        ปัจจุบันผู้สูงอายุในสังคมไทยเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)

 ตั้งแต่ พ.ศ.2547   และคาดว่าจะลกายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2570

       โรงพยาบาลธนบุรี มีผู้ป่วยสูงอายุเข้ามารับบริการในคลินิคผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน เป็นจำนวนมาก

       ในปี พ.ศ.2558 โรงพยาบาล เพิ่มศักยภาพจาก 5 ศูนย์ยุทธศาสตร์ โดยเพิ่ม Geriatric Clinic โดยเน้น

การบริการและการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยสูงอายุเริ่มที่ Ward 10 B

       กลุ่มโรคที่พบได้บ่อยในคลินิกผู้ป่วยสูงอายุ  4 กลุ่มโรคที่สำคัญ ได้แก่

       1.กลุ่มโรคในระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และ ข้อ (Musculosdeletal disorder) เช่น กล้ามเนื้อลีบ /ฝ่อ (Sarcopenia) ,

การเดินไม่ปกติ (Giant disturbance) ,กระดูกพรุน (Osteoporosis) ,หกล้มบ่อย (Fall)

      2.กลุ่มโรคที่เกี่ยวกับภาวะหลอดเลือดแดงแข็งกระด้าง (Atherosclerosis) เช่น 

ความดันโลหิตสูง (HT) ,ไขมันในเลือดสูง (Dyslipidemia)

      3. กลุ่มโรคที่เกิดจากความเสื่อมของระบบประสาท (Neurodegenerative disease) เช่น

สมองเสื่อม (Dementia / Alzheimer) ,เวียนหัว (Vertigo ,Postural Hypotension)

ภาวะสับสนเฉียบพลัน (Delirium) ,โรคพาร์กินสัน (Parkinson's disease) ,

แขนขาอ่อนแรงแบบครึ่งซีก (Hemiparisis)

      4.กลุ่มโรคอื่นๆ เช่น ตามัว (Visual Impairment) ,หูไม่ค่อยได้ยิน (Hearing Impairment) ,

ฟันผุ (Dental Caries) ,ภาวะซึมเศร้า (Depression) ,ขาดสารอาหาร (Malnutrition)  ,ขาดน้ำ

(Dehydration) , ปัสสาวะราด (Urine Incontinence)

     ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้ป่วยเข้าสู่ภาวะวิกฤติที่มีอาการต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด

     การดูแลที่เหมาะสมปลอดภัย คือ การดูแลรักษาแบบองค์รวม (Holistic care) จึงต้องพยายามรักษาสมดุลของทุกระบบ

อวัยวะ ให้ผู้ป่วยสามารถอยู่ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามควรแก่อัตภาพ