คลินิกจิตเวช

คลินิกจิตเวช

  การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ทำให้ ประชาชนมีพฤติกรรมการดำรงชีวิตและสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป มีผลให้อัตราการเจ็บป่วยจากโรคระบบประสาท  และ  โรคทางจิตเวช  มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี   โรงพยาบาลธนบุรีจึงมีคลินิกให้บริการตรวจ วินิจฉัย รักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคระบบประสาท โรคทางจิต  เช่น โรคเครียด โรคซึมเศร้า โรคหวาดระแวง   ติดแอลกอฮอล์   และ สารเสพติด ฯลฯ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง