ตารางงดตรวจของแพทย์

ตารางงดตรวจระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2019 - 25 พฤษภาคม 2019

หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7

อาทิตย์

จันทร์

- พญ.ฉันทนิจ ลี้มิ่งสวัสดิ์
 (งดคลินิก 15 พ.ค.2562 หลัง 12 น.- 26 พ.ค.2562)
- นพ.จรินทร์ โรจน์บวรวิทยา
 (งดคลินิก 20-23 พ.ค.2562)
- พญ.มิ่งขวัญ สุริยันต์
 (งดคลินิก 15 พ.ค.2562 หลัง 12 น.-26 พ.ค.2562)

อังคาร

- พญ.ฉันทนิจ ลี้มิ่งสวัสดิ์
 (งดคลินิก 15 พ.ค.2562 หลัง 12 น.- 26 พ.ค.2562)
- นพ.จรินทร์ โรจน์บวรวิทยา
 (งดคลินิก 20-23 พ.ค.2562)
- พญ.มิ่งขวัญ สุริยันต์
 (งดคลินิก 15 พ.ค.2562 หลัง 12 น.-26 พ.ค.2562)
- พญ.รดีวันต์ ไตรสถิตวร
 (งดคลินิก 20 พ.ค.2562-1 มิ.ย.2562)

พุธ

- พญ.ฉันทนิจ ลี้มิ่งสวัสดิ์
 (งดคลินิก 15 พ.ค.2562 หลัง 12 น.- 26 พ.ค.2562)
- นพ.จรินทร์ โรจน์บวรวิทยา
 (งดคลินิก 20-23 พ.ค.2562)
- พญ.มิ่งขวัญ สุริยันต์
 (งดคลินิก 15 พ.ค.2562 หลัง 12 น.-26 พ.ค.2562)
- พญ.รดีวันต์ ไตรสถิตวร
 (งดคลินิก 20 พ.ค.2562-1 มิ.ย.2562)

พฤหัสบดี

- พญ.ฉันทนิจ ลี้มิ่งสวัสดิ์
 (งดคลินิก 15 พ.ค.2562 หลัง 12 น.- 26 พ.ค.2562)
- นพ.จรินทร์ โรจน์บวรวิทยา
 (งดคลินิก 20-23 พ.ค.2562)
- พญ.มิ่งขวัญ สุริยันต์
 (งดคลินิก 15 พ.ค.2562 หลัง 12 น.-26 พ.ค.2562)
- พญ.รดีวันต์ ไตรสถิตวร
 (งดคลินิก 20 พ.ค.2562-1 มิ.ย.2562)
- นพ.วิบูล สุนทรพจน์
 (งดคลินิก 23-26 พ.ค0.2562)
- นพ.กิตติพงศ์ มณีโชติสุวรรณ
 (งดคลินิก 17-24 พ.ค.2562)
- นพ.ชยวัฒน์ ผาติหัตถกร
 (งดคลินิก 23 พ.ค.2562)
- นพ.พิสุทธิ์ ศรีชัยกุล
 (งดคลินิก 23พ.ค.2562)
- พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว
 (งดคลินิก 23 พ.ค.2562)
- นพ.สมชาย โตวณะบุตร
 (งดคลินิก 23 พ.ค.2562)
- นพ.ณัฐพล รัตนธรรมสกุล
 (งดคลินิก 18-27 พ.ค.2562)
- นพ.เหรียญชัย จูฬาวิเศษกุล
 (งดคลินิก 23 พ.ค.2562)
- นพ.อรรคพล พินิจจินดาทรัพย์
 (งดคลินิก 18-25 พ.ค.2562)
- พญ.ธนิศรา เรืองพัฒนาวิวัฒน์
 (งดคลินิก 23 พ.ค.2562)
- นพ.สกลรัฐ ทิตอร่าม
 (งดคลินิก 1 มี.ค.2561-31 พ.ค.2562)
- นพ.เอกพันธ์ ครุพงศ์
 (งดคลินิก 23 พ.ค.2562)
- นพ.ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์
 (งดคลินิก 23 พ.ค.2562)
- นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา
 (งดคลินิก 22-25 พ.ค.2562)

ศุกร์

- พญ.ฉันทนิจ ลี้มิ่งสวัสดิ์
 (งดคลินิก 15 พ.ค.2562 หลัง 12 น.- 26 พ.ค.2562)
- พญ.มิ่งขวัญ สุริยันต์
 (งดคลินิก 15 พ.ค.2562 หลัง 12 น.-26 พ.ค.2562)
- พญ.รดีวันต์ ไตรสถิตวร
 (งดคลินิก 20 พ.ค.2562-1 มิ.ย.2562)
- นพ.อรรคพล พินิจจินดาทรัพย์
 (งดคลินิก 18-25 พ.ค.2562)
- นพ. ป่วน สุทธิพินิจธรรม
 (งดคลินิก 24 พ.ค.2562)
- พญ.อรทัย กุลพรพันธ์
 (งดคลินิก 24 พ.ค.2562)
- นพ.วรวิทย์ อริยประยูร
 (งดคลินิก 24 พ.ค.2562)
- พญ.กนกนาถ ระงับภัย
 (งดคลินิก 24-27 พ.ค.2562)
- นพ.โกวิท พิมลพันธุ์
 (งดคลินิก 24 พ.ค.2562)
- พญ.เล็ก ปริวิสุทธิ์
 (งดคลินิก 24-25 พ.ค.2562)

เสาร์

- นพ.วิบูล สุนทรพจน์
 (งดคลินิก 23-26 พ.ค.2562)
- นพ.ณรงค์ศักดิ์ ภิญโญภัทรกุล
 (งดคลินิก 25 พ.ค.2562)
- นพ.สงคราม โชติกอนุชิต
 (งดคลินิก 11,25 พ.ค.2562)
- พญ.งามแข เรืองวรเวทย์
 (งดคลินิก 1 มิ.ย.2562)
- พญ.ปานหนึ่ง อุดมสินกุล
 (งดคลินิก 25 พ.ค.2562)
- พญ.วาณี ฐานะสถิรกุล
 (งดคลินิก 25 พ.ค.2562)
- พญ.กรชนก วารีแสงทิพย์
 (งดคลินิก 23 ก.พ.2562 - 31 พ.ค.2562)
- นพ.ธันดร งามประเสริฐชัย
 (งดคลินิก 25-26 พ.ค.2562)
- นพ.อนุชา ก้องมณีรัตน์
 (งดคลินิก 25 พ.ค.2562)
- นพ.อัครเชฏฐ์ พินิจบรรเจิดกุล
 (งดคลินิก 25-26 พ.ค.2562)
- นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา
 (งดคลินิก 22-25 พ.ค.2562)

หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7