ตารางงดตรวจของแพทย์

ตารางงดตรวจระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2019 - 30 มีนาคม 2019

หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7

อาทิตย์

- พญ.ธันยารัตน์ วงศ์วนานุรักษ์
 (งดคลินิก 24 มี.ค.2562)
- นพ.เอกพันธ์ ครุพงศ์
 (งดคลินิก 21,24,28 มี.ค.2562)
- นพ.วิบูล สุนทรพจน์
 (งดคลินิก 24 มี.ค.2562)
- นพ.ประพันธ์ อ่านเปรื่อง
 (งดคลินิก 22-31 มี.ค.2562)
- พญ.วันเฉลิม นันท์วิฑิตพงศ์
 (งดคลินิก 22-24 มี.ค.2562)
- นพ.บุญเลิศ วิริยะภาค
 (งดคลินิก 24 มี.ค.2562)
- พญ.เพชรลดา ภิญโญเศรษฐ์
 (งดคลินิก 24 มี.ค.2562)
- พญ.พรพิมล เรืองวุฒิเลิศ
 (งดคลินิก 24 มี.ค.2562)
- พญ.ษรินทร์ รุ่งมณี
 (งดคลินิก 24 มี.ค.2562)
- นพ.สุรพล ชื่นรัตนกุล
 (งดคลินิก 24 มี.ค.2562)
- นพ.สุวิทย์ เจริญศักดิ์
 (งดคลินิก 24 มี.ค.2562)
- นพ.ไพรัช เทพมงคล
 (งดคลินิก 24 มี.ค.2562)
- พญ.สิริกาญจน์ ทองใหม่
 (งดคลินิก 24 มี.ค.2562)

จันทร์

- นพ.สุทธิพงษ์ สิรินทร์วราวงศ์
 (งดคลินิก 25 มี.ค.2562)
- นพ.ณัฐวุฒิ วงษ์ประภารัตน์
 (งดคลินิก 25 มี.ค.2562)
- นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์
 (งดคลินิก 25 ,28-29 มี.ค.2562)
- นพ.ชาญยุทธ อิ่มอุดม
 (งดคลินิก 18-27 มี.ค.2562)
- พญ.ปรียานุช แย้มวงศ์
 (งดคลินิก 22-26 มี.ค.2562)
- นพ.ไพโรจน์ สินลารัตน์
 (งดคลินิก 25 มี.ค.2562)
- นพ.อุดม วงศาสุลักษณ์
 (งดคลินิก 23 มี.ค.2562- 2 เม.ย.2562)
- นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์
 (งดคลินิก 21-28,30 มี.ค.2562)
- นพ.สมศักดิ์ ลัพธิกุลธรรม
 (งดคลินิก 20-25 มี.ค.2562)
- พญ.นาราพร ประยูรวิวัฒน์
 (งดคลินิก 25 มี.ค.2562)
- นพ.สุรพล อิสรไกรศีล
 (งดคลินิก 24 มี.ค.2562 - 2 เม.ย.2562)
- นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา
 (งดคลินิก 24-30 มี.ค.2562)

อังคาร

- นพ.ชาญยุทธ อิ่มอุดม
 (งดคลินิก 18-27 มี.ค.2562)
- นพ.อุดม วงศาสุลักษณ์
 (งดคลินิก 23 มี.ค.2562- 2 เม.ย.2562)
- นพ.ชาญ ศรีรัตนสถาวร
 (งดคลินิก 12,19,26 มีค.2562 และ 2,9,16,23,30 เม.ย.2562)
- นพ.ชัยณรงค์ พลานุสิตเทพา
 (งดคลินิก 26 มี.ค.2562)
- นพ.กวีวรรณ ลิ้มประยูร
 (งดคลินิก 26 มี.ค.2562)
- นพ.กิติศักดิ์ เศียรสวัสดิ์
 (งดคลินิก 26 มี.ค.2562)
- นพ.แจ่มศักดิ์ ไชยคุนา
 (งดคลินิก 19,23,26,30 มี.ค.2562)
- นพ.เอกวิทย์ เกยุราพันธ์
 (งดคลินิก 26 มี.ค.2562)
- นพ.ประดิษฐ์ รัชตามุขยนันต์
 (งดคลินิก 26 มี.ค.2562)
- นพ.ธวัชชัย ทวีมั่นคงทรัพย์
 (งดคลินิก 19,26 มี.ค.2562)
- นพ.สุรพล อิสรไกรศีล
 (งดคลินิก 24 มี.ค.2562 - 2 เม.ย.2562)
- นพ.บรรจง มไหสวริยะ
 (งดคลินิก 25 มี.ค.2562)

พุธ

- นพ.ชาญยุทธ อิ่มอุดม
 (งดคลินิก 18-27 มี.ค.2562)
- นพ.อุดม วงศาสุลักษณ์
 (งดคลินิก 23 มี.ค.2562- 2 เม.ย.2562)
- พญ.อริศรา สุวรรณกูล
 (งดคลินิก 27 มี.ค.2562)
- พญ.จีระสุข จงกลวัฒนา
 (งดคลินิก 26 มี.ค.2562 - 1 เม.ย.2562)
- พญ.น้ำเพชร กอวัฒนา
 (งดคลินิก 27-31 มี.ค.2562)
- พญ.สุวลีพร พิณโกศล
 (งดคลินิก 27-29 มี.ค.2562)

พฤหัสบดี

- นพ.อุดม วงศาสุลักษณ์
 (งดคลินิก 23 มี.ค.2562- 2 เม.ย.2562)
- พญ.น้ำเพชร กอวัฒนา
 (งดคลินิก 27-31 มี.ค.2562)
- พญ.สุวลีพร พิณโกศล
 (งดคลินิก 27-29 มี.ค.2562)
- นพ.สกลรัฐ ทิตอร่าม
 (งดคลินิก 1 มี.ค.2561-31 พ.ค.2562)
- นพ.เดโช จักราพานิชกุล
 (งดคลินิก 28-31 มี.ค.2562)
- นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์
 (งดคลินิก 28-29 มี.ค.2562)
- นพ.ปีติ เนตยารักษ์
 (งดคลินิก 27 มี.ค.2562 - 1 เม.ย.2562 )
- พญ.สุหัทยา อังสุวรังษี
 (งดคลินิก 28 มี.ค.2562)
- นพ.เอกพันธ์ ครุพงศ์
 (งดคลินิก 21,24,28 มี.ค.2562)
- พญ.วิไล จันทร์สกุล
 (งดคลินิก 28 ,30-31 มี.ค.2562)
- พญ.สุภารัตน์ วินิจปรีชากุล
 (งดคลินิก 28 -31 มี.ค.2562)
- พญ.ศุภางค์ เชวงเศรษฐกุล
 (งดคลินิก 28-31 มี.ค.2562)
- พญ.ปรียานุช แย้มวงศ์
 (งดคลินิก 28-31 มี.ค.2562)
- นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์
 (งดคลินิก 28 เม.ย.2562)
- นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์
 (งดคลินิก 21-28 ,30มี.ค.2562)
- นพ.พิสุทธิ์ ศรีชัยกุล
 (งดคลินิก 28 ,30 มี.ค.2562)
- นพ.ชยวัฒน์ ผาติหัตถกร
 (งดคลินิก 21 ,28 มี.ค.2562)
- นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา
 (งดคลินิก 24-30 มี.ค.2562)

ศุกร์

- นพ.อุดม วงศาสุลักษณ์
 (งดคลินิก 23 มี.ค.2562- 2 เม.ย.2562)
- พญ.น้ำเพชร กอวัฒนา
 (งดคลินิก 27-31 มี.ค.2562)
- นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์
 (งดคลินิก 28-29 มี.ค.2562)
- พญ.ศุภางค์ เชวงเศรษฐกุล
 (งดคลินิก 28-31 มี.ค.2562)
- นพ.ค้ำวงศ์ สายสมร
 (งดคลินิก 29 มี.ค.2562 เวลา 12-17 น.)
- พญ.พิระดา เลื่อมสำราญ
 (งดคลินิก 29 มี.ค.2562-5 เม.ย.2562)
- นพ.ประพันธ์ อ่านเปรื่อง
 (งดคลินิก 22-31 มี.ค.2562)
- นพ.มรกต ไทยทองหลาง
 (งดคลินิก 29 มี.ค.2562)
- นพ.ปณต เลื่อมสำราญ
 (งดคลินิก 29 มี.ค.2562-8 เม.ย.2562)
- นพ.ธีรเดช จันทระ
 (งดคลินิก 29 มี.ค.2562)
- พญ.กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ
 (งดคลินิก 29 มี.ค.2562)
- นพ.ชุมพล ว่องวานิช
 (งดคลินิก 28-29 มี.ค.2562)

เสาร์

- นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา
 (งดคลินิก 30 มี.ค.2562)
- นพ.ภาวิน เกษกุล
 (งดคลินิก 23-24 มี.ค.2562)
- นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวิณิน
 (งดคลินิก 30 มี.ค.2562 และ 3,6,10,13 เม.ย.2562)
- นพ.ภาวิน เกษกุล
 (งดคลินิก 30 มี.ค.2562)
- นพ.ฐิติสันต์ ปาลกะวงศ์ ณ.อยุธยา
 (งดคลินิก 30-31 มี.ค.2562)
- พญ.วิไล จันทร์สกุล
 (งดคลินิก 28,30-31 มี.ค.2562)
- พญ.สุภารัตน์ วินิจปรีชากุล
 (งดคลินิก 28-31 มี.ค.2562)
- นพ.อัมพัน เฉลิมโชคเจริญกิจ
 (งดคลินิก 30 มี.ค.2562)
- พญ.ธัญญารัตน์ ธีรพรเลิศรัฐ
 (งดคลินิก 30 มี.ค.2562)
- พญ.ปรียานุช แย้มวงศ์
 (งดคลินิก 29-31 มี.ค.2562)
- นพ.แจ่มศักดิ์ ไชยคุนา
 (งดคลินิก 19,23,26,30 มี.ค.2562)
- นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์
 (งดคลินิก 30มี.ค.2562)
- นพ.พิสุทธิ์ ศรีชัยกุล
 (งดคลินิก 28,30 มี.ค.2562)
- พญ.ธนรรญา วงศ์สีนิล
 (งดคลินิก 30 -31 มี.ค.2562)
- นพ.ปีติ เนตยารักษ์
 (งดคลินิก 27 มี.ค.2562 - 1 เม.ย.2562 )
- นพ.สุรพล สุวรรณกูล
 (งดคลินิก 23 มี.ค.2562)
- พญ.กรชนก วารีแสงทิพย์
 (งดคลินิก 23 ก.พ.2562 - 31 พ.ค.2562)
- นพ.สุรพล อิสรไกรศีล
 (งดคลินิก 24 มี.ค.2562 - 2 เม.ย.2562)
- พญ.งามแข เรืองวรเวทย์
 (งดคลินิก 30 มี.ค.2562)

หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7