ตารางงดตรวจของแพทย์

ตารางงดตรวจระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019 - 23 กุมภาพันธ์ 2019

หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7

อาทิตย์

- พญ.เรชมา จาวลา
 (งดคลินิก 17 ก.พ.2562)
- พญ.พิชญ์ญาดา ผดุงพงษ์
 (งดคลินิก 17 ก..พ.2562)
- พญ.สิริกาญจน์ ทองใหม่
 (งดคลินิก 10 ,17,24 ก.พ.2562)
- พญ.อุ่นใจ แววศร
 (งดคลินิก 16-18 ก.พ.2562)
- นพ.ดรินทร์ โล่ห์สิริวัฒน์
 (งดคลินิก 17 ก.พ.2562)
- นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ
 (งดคลินิก 16-19 ก.พ.2562)
- นพ.สุรพล กอบวรรธนะกุล
 (งดคลินิก 17 ก.พ.2562 และ 23 ก.พ.2562)
- นพ.จรินทร์ โรจน์บวรวิทยา
 (งดคลินิก 10,17,19 มี.ค.2562)
- นพ.มงคล เลาหเพ็ญแสง
 (งดคลินิก 17 ก.พ.2562)
- พญ.สาวินี บุญสุข
 (งดคลินิก 17 ก.พ.2562)
- นพ.ภาวิน เกษกุล
 (งดคลินิก 18 ก.พ.2562)
- พญ.สมจิตร ประภาพันธ์
 (งดคลินิก 17 ก.พ.2562)
- นพ.สมบูรณ์ จิรภัทรธำรง
 (งดคลินิก 17 ก.พ.2562)
- นพ.ไพรัช เทพมงคล
 (งดคลินิก 17 ก.พ.2562)
- นพ.นราธิป ชุณหะมณีวัฒน์
 (งดคลินิก 17,19 ก.พ.2562)
- พญ.ลูกจันทร์ เหรียญสุวรรณ
 (งดคลินิก 17 ก.พ.2562)

จันทร์

- นพ.ณรงค์ศักดิ์ ภิญโญภัทรกุล
 (งดคลินิก 17-20 ก.พ.2561)
- พญ.รุ่งทิพย์ ชาญวนิชย์กุลชัย
 (งดคลินิก 18 ก.พ.2562)
- นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา
 (งดคลินิก 18 ก.พ.2562)
- พญ.สุมาลี หวังวีรวงศ์
 (งดคลินิก 15-18 ก.พ.2562)
- พญ.คณัสปณา กล้าณรงค์ราญ
 (งดคลินิก 14 ม.ค.2562-18 ก.พ.2562)

อังคาร

- นพ.ณรงค์ศักดิ์ ภิญโญภัทรกุล
 (งดคลินิก 17-20 ก.พ.2561)
- พญ.รตนาฎ รักษ์พลเมือง
 (งดคลินิก 19 ก.พ.2562)
- พญ.วาณี วิสุทธิ์เสรีวงศ์
 (งดคลินิก 19 ก.พ.2562)
- พญ.วาณี ฐานะสถิรกุล
 (งดคลินิก 19 ก.พ.2562)
- นพ.สุทธิพงษ์ สิรินทร์วราวงศ์
 (งดคลินิก 19 ก.พ.2562)
- พญ.พรรณราย วิสุทธิศักดิ์ชัย
 (งดคลินิก 19 ก.พ.2562)
- นพ.พชระ ฐานะสถิรกุล
 (งดคลินิก 19 ก.พ.2562)
- พญ.นวลอนงค์ วิศิษฏสุนทร
 (งดคลินิก 19 ก.พ.2562)
- นพ.ชาญ ศรีรัตนสถาวร
 (งดคลินิก12,19,26 ก.พ.2562)
- นพ.ปราโมทย์ เอื้อโสภณ
 (งดคลินิก 19 ก.พ.2562)
- พญ.จินดา สิรินทร์วราวงศ์
 (งดคลินิก 19 ก.พ.2562)
- นพ.กวีวรรณ ลิ้มประยูร
 (งดคลินิก 19 ก.พ.2562)
- นพ.วิเชียร ทองแตง
 (งดคลินิก 10-21 ก.พ.2562)
- นพ.อภิชาติ วิชญาณรัตน์
 (งดคลินิก 19 ก.พ.2561)
- นพ.วรวิทย์ อริยประยูร
 (งดคลินิก 19 ก.พ.2562)
- นพ.สมบัติ วงศ์ภัทรนนท์
 (งดคลินิก 19 ก.พ.2562)
- นพ.พิชัย ศุจิจันทรรัตน์
 (งดคลินิก 19 ก.พ.2562)
- นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล
 (งดคลินิก 19 ก.พ.2562)
- นพ.ธวัชชัย ทวีมั่นคงทรัพย์
 (งดคลินิก 19,26 ก.พ.2562 และ 5 มี.ค.2562)
- นพ.กีรติ ประเสริฐผล
 (งดคลินิก 19 ก.พ.2562)
- นพ.กริช โพธิสุวรรณ
 (งดคลินิก 19 ก.พ.2561)
- พญ.เล็ก ปริวิสุทธิ์
 (งดคลินิก 19- 22 ก.พ.2562)
- นพ.สมศักดิ์ ลัพธิกุลธรรม
 (งดคลินิก 19 ก.พ.2562)
- นพ.คชมาตจ์ บุณยรัตพันธ์
 (งดคลินิก 19 ก.พ.2562)
- นพ.พรรคพร ประภาพันธ์
 (งดคลินิก 19 ก.พ.2562)
- นพ.สูงชัย อังธารารักษ์
 (งดคลินิก 19 ก.พ.2562)
- นพ.ภัคพล บำรุงพืช
 (งดคลินิก ิ 19 ก.พ.2562)
- นพ.ชูเกียรติ อัศวาณิชย์
 (งดคลินิก 19 ก.พ.2562)
- นพ.อนุวัฒน์ ดวงประทีป
 (งดคลินิก 19 ก.พ.2562)
- นพ.ฐิติสันต์ ปาลกะวงศ์ ณ.อยุธยา
 (งดคลินิก 19 ก.พ.2562)
- พญ.กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ
 (งดคลินิก 19 ก.พ.2562)
- นพ.อุทัย ประภามณฑล
 (งดคลินิก 19,24 ก.พ.2562)
- พญ.ศนิตรา อนุวุฒินาวิน
 (งดคลินิก 19ม.ค.2562)
- นพ.พรเอก อภิพันธ์
 (งดคลินิก 12,19 ก.พ.2562)
- นพ.กระสินธุ์ รุ่งทองศรี
 (งดคลินิก 19 ก.พ.2562)
- พญ.สุหัทยา อังสุวรังษี
 (งดคลินิก 19 ก.พ.2562)
- นพ.เมธี ชยะกุลคีรี
 (งดคลินิก 19 ก.พ.2562)
- พญ.อรพรรณ ทองแตง
 (งดคลินิก 12-20 ก.พ.2562)
- นพ.นราธิป ชุณหะมณีวัฒน์
 (งดคลินิก 17,19 ก.พ.2562)
- นพ.มนตรี กอบกิจเจริญ
 (งดคลินิก 19 ก.พ.2562)
- นพ.ราชิน ไพบูลย์พร
 (งดคลินิก 19 ก.พ.2562)
- นพ.ปัญญา กล่อมฤทัย
 (งดคลินิก 19 ก.พ.2562)
- นพ.วิบูล สุนทรพจน์
 (งดคลินิก 19 ก.พ.2562)
- นพ.ธรรมนูญ สุรชาติกำธรกุล
 (งดคลินิก 19 ก.พ.2562)

พุธ

- นพ.ณรงค์ศักดิ์ ภิญโญภัทรกุล
 (งดคลินิก 17-20 ก.พ.2561)
- นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์
 (งดคลินิก 20-22 ก.พ.2562)

พฤหัสบดี

- นพ.สิทธิพร ศรีนวลนัด
 (งดคลินิก 21 ก.พ.2562)
- นพ.ไพโรจน์ สินลารัตน์
 (งดคลินิก 21 ก.พ.2562)
- นพ.ชยวัฒน์ ผาติหัตถกร
 (งดคลินิก 14 ,21 ก.พ.2562)
- นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา
 (งดคลินิก 21-23 ก.พ.2562)
- นพ.ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์
 (งดคลินิก 14,21,28 ก.พ. 2562)
- นพ.สมชาย โตวณะบุตร
- พญ.ปานหนึ่ง อุดมสินกุล
 (งดคลินิก 21 ก.พ.2562)

ศุกร์

- พญ.ธนัญญา บุณยศิรินันท์
 (งดคลินิก22 ก.พ.2562)
- นพ.พรพจน์ เปรมโยธิน
 (งดคลินิก 22 ก.พ.2562)
- พญ.อาภาพร จิตชัยนา
 (งดคลินิก 25 ก.พ.2562)
- พญ.วันเฉลิม นันท์วิฑิตพงศ์
 (งดคลินิก 19-24 ก.พ.2562)
- นพ.โกวิท พิมลพันธุ์
 (งดคลินิก 22 ก.พ.2562)
- พญ.สุพัตรา รุ่งไมตรี
 (งดคลินิก 22 ก.พ.2562)
- พญ.เล็ก ปริวิสุทธิ์
 (งดคลินิก 19-22 ก.พ.2562)
- นพ.อนุวัตร รุ่งพิสุทธิพงษ์
 (งดคลินิก 1,8,15,22 ก.พ.2562)
- พญ.กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ
 (งดคลินิก 22 ก.พ.2562)
- พญ. พจนี ประดิษฐสุวรรณ
 (งดคลินิก 22 ก.พ.2562)
- พญ.เพ็ญพันธุ์ ภูริปัญโญ
 (งดคลินิก 22 ก.พ.2562)

เสาร์

- พญ.รตนาฎ รักษ์พลเมือง
 (งดคลินิก 23 ก.พ.2562)
- พญ.กรชนก วารีแสงทิพย์
 (งดคลินิก 23 ก.พ.2562 - 31 พ.ค.2562)
- นพ.วิเชียร ทองแตง
 (งดคลินิก 23 ก.พ.2562)
- นพ.ณรงค์ศักดิ์ ภิญโญภัทรกุล
- พญ.อาภาพร จิตชัยนา
 (งดคลินิก 23 ก.พ.2562)
- นพ.สูงชัย อังธารารักษ์
 (งดคลินิก 23 ก.พ.2562)
- พญ.จินตนันท์ จังศิริพรปกรณ์
 (งดคลินิก 16-18 ,25 ก.พ.2562)
- นพ.วันชัย วนะชิวนาวิน
 (งดคลินิก 23 ก.พ.2562)
- นพ.ธันดร งามประเสริฐชัย
 (งดคลินิก 23-24 ก.พ.2562,2 มี.ค.2562)
- นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์
 (งดคลินิก 23ก.พ.2562 )
- นพ.สุรพล อิสรไกรศีล
 (งดคลินิก 23 ก.พ.2562)
- นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา
 (งดคลินิก 21-23 ก.พ.2562)
- นพ.ฐิติสันต์ ปาลกะวงศ์ ณ.อยุธยา
 (งดคลินิก 19-24 ก.พ.2562)
- พญ.วาสนา ไทยพิสุทธิกุล
 (งดคลินิก 23 ก.พ.2562)
- พญ.เล็ก กาญจนโกมุท
 (งดคลินิก 23 ก.พ.2562)
- พ.ญ.วธูกานต์ รุ่งภูวภัทร
 (งดคลินิก 16 ก.พ.2562- 15 มี.ค.2562)
- นพ.ศักดิ์ชัย สุคนธมาน
 (งดคลินิก 16 -17 ก.พ.2562)
- นพ.ไชยยงค์ นวลยง
 (งดคลินิก 22-28 ก.พ.2562)
- พญ.กัณฐรัตน์ สุคนธมาน
 (งดคลินิก 16-17 ก.พ.2562)
- พญ.ธนรรญา วงศ์สีนิล
 (งดคลินิก 23 ก.พ.2562)

หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7