นพ.สุรศักดิ์ อังสุวัฒนา
ประจำศูนย์รักษา

ศูนย์สูติ-นรีเวช

การศึกษา

วท.บ(วิทยาศาสตร์การแพทย์) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ป.ชั้นสูง(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) วิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
Fellow in Reproductive Endocrinology (The University of Sydney, Australia)
สาขาที่ทำ / สนใจ  :  อนามัยการเจริญพันธ์และงานวางแผนครอบครัว

วันออกตรวจ

อาทิตย์

เวลาออกตรวจ

09.00-12.00 น.

กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645,   0-2487-2000