พญ.สายฝน ชวาลไพบูลย์
ประจำศูนย์รักษา

ศูนย์สูติ-นรีเวช

การศึกษา

พ.บ., ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา),
MSc. in Prenatal genetrics & fetal medicine, (University of London), Diploma in Obstetrics Ultrasound ( RCOG  England), Fellow in Meternal & Fetal Medicine (UCL, England)
พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ป.ชั้นสูง(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) วิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
Certificate in Meternal Fetal Medicine (University College London Medical School)
MSc. In prenatal genetic and fetal medicine (University College London Medical School)
DRCOG in Obstetrics Ultrasound (Royal College of Obstetrics and Gynecology)

วันออกตรวจ

เสาร์

เวลาออกตรวจ

13.00-19.00 น.

กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645,   0-2487-2000