คุณยุวดี ใสสะอาด
คุณหมอ และพยาบาลทุกท่านมีอัธยาศัยที่ดี พูดจาสุภาพ ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี

อ่านเพิ่มเติม